Komisionářská smlouva (vzor)

Pokud chcete začít dodávat své výrobky jiným podnikatelským subjektům, aby zprostředkovali jejich prodej, jednou z možností, jak takový prodej uskutečnit, je uzavření komisionářské smlouvy, jejíž vzor jsme pro vás přichystali.

Komisionářská smlouva

Komisionářská smlouva se nejčastěji užívá pro provizní prodej movitých věcí. K movitým věcem svěřeným komisionáři k prodeji má komitent vlastnické právo, dokud je nenabude třetí osoba. Naopak, vlastnické právo k movitým věcem získaným pro komitenta nabývá komitent jejich předáním komisionáři. V souladu s charakterem smlouvy tedy komisionář k těmto věcem vlastnického práva vůbec nenabývá.

Komisionářská smlouva se uplatňuje v prodeji starých nebo nepoužívaných věcí stejným způsobem jako smlouva o zprostředkování prodeje, ale v případech kdy obě smluvní strany jsou podnikatelské subjekty. Například když chce podnik prodat nepoužívané stroje a nabídne je k prodeji do bazaru, který se specializuje právě na prodej použité strojní techniky.

Komisionářská smlouva svým charakterem spadá mezi smlouvy o zprostředkování nebo zastoupení, pro ji podnikatelé využívají k zajištění distribuce výrobků nebo služeb. Například malí a střední podnikatelé, kteří podnikají v řemeslech, ji často využívají k rozšíření svých výrobků do vybraných obchodů (keramika, hračky, bižuterie, kusová výroba oděvů apod.). Zahraniční firmy ji využívají při uvádění nových výrobků na trh České republiky (český obchodník se tedy stává komisionářem). Jako příklad komisionářské smlouvy zaměřené na služby lze uvést využití komisionáře k nepřímému zastupování komitenta v celním řízení.

Více informací o tom, co je a jak funguje komisní prodej

Komisionářská smlouva z pohledu práva

Komisionářská smlouva je vztahem, který lze uzavřít mezi dvěma podnikatelskými subjekty (fyzickými či právnickými osobami). Jedná se o speciální typ smlouvy o zastoupení nebo zprostředkování. 

Komisionářská smlouva spadá v Obchodním zákoníku pod Hlavu 2, která definuje zvláštní ustanovení o některých obchodních závazkových vztazích, a je vymezena § 577 až 590.

Smlouvou komisionářskou se komisionář zavazuje, že zařídí vlastním jménem pro komitenta na jeho účet určitou obchodní záležitost, a komitent se zavazuje zaplatit mu úplatu. Komisionář je tedy ten, kdo realizuje prodej nebo jinou obchodní záležitost. Komitent je ten, kdo vlastní věc/zboží a chce ji prodat, nebo požaduje uskutečnění obchodní záležitosti.

Přitom platí, že:

 • Komisionář je povinen při zařizování záležitosti jednat s potřebnou odbornou péčí podle pokynů komitenta, chránit jemu známé zájmy komitenta související se zařizováním záležitosti a oznámit mu všechny okolnosti, jež mohou mít vliv na změnu komitentových příkazů.
 • Komisionář je povinen podávat komitentovi zprávy o zařizování záležitosti způsobem stanoveným ve smlouvě.
 • Od pokynů komitenta se může komisionář odchýlit, jen když je to v zájmu komitenta a nemůže-li si vyžádat včasný souhlas.
 • Z jednání komisionáře nevznikají komitentu ve vztahu k třetím osobám ani práva ani povinnosti.
 • K movitým věcem svěřeným komisionáři k prodeji má komitent vlastnické právo, dokud je nenabude třetí osoba.
 • Za škodu na věcech odpovídá komisionář podle ustanovení o smlouvě o skladování.

V případě, že je komisionář úspěšný a zprostředkuje prodej či jinou obchodní záležitost, pak:

 • Komisionář je povinen o výsledku podat komitentovi zprávu, provést vyúčtování a ve zprávě označit osobu, s kterou smlouvu uzavřel.
 • Komisionář sice při prodeji jedná svým jménem, ale je povinen bez zbytečného odkladu převést na komitenta práva získaná při zařizování záležitosti, vydat mu vše, co přitom získá, a komitent je povinen je převzít.
 • Jestliže osoba, s kterou komisionář uzavřel smlouvu při zařizování záležitosti, poruší své závazky, je komisionář povinen na účet komitenta splnění těchto závazků vymáhat, nebo jestliže s tím komitent souhlasí, postoupit mu pohledávky odpovídající těmto závazkům.

Sjednání komisionářské smlouvy

Zákon až na výjimky nepožaduje sjednání komisionářské smlouvy písemně, ale většina právníků to vřele doporučuje. Případem, kdy je povinné sjednat písemnou smlouvu, je smlouva o cenných papírech. Jedná se o typickou komisionářskou smlouvu, kdy komisionář (obchodník s cennými papíry) nakupuje cenné papíry na účet komitenta (klienta). Dalším speciálním typem komisionářské smlouvy je smlouva zasilatelská.

Podstatné náležitosti komisionářské smlouvy

 • Určení smluvních stran.
 • Určení předmětu smlouvy.

Vzor komisionářské smlovy

VZOR smlouvy ke stažení zdarma pro členy klubu Můj iPodnikatel

Série článků o komisním prodeji

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce