Provozovna – povinnosti podnikatele týkající se označení, zřízení i zrušení provozovny

Provozovna je podle živnostenského i obchodního zákoníku definována jako prostor, v němž je uskutečňována podnikatelská činnost (provozována živnost). Provozovna podléhá předpisům vyplývajícím z těchto zákonů, a to především z hlediska jejího označení, zřízení a zrušení.

Provozovna a povinnosti podnikatelů ve vztahu k provozovně

Zákony stanovují povinnosti podnikatele, které se k provozovně, tj. prostoru, v němž je provozováno podnikání, váží. Kontrolou nad dodržováním stanovených právních předpisů jsou pověřeny živnostenské úřady.

Provozovnou může být

  • prodejna,
  • restaurace,
  • salón,
  • kancelář,
  • dílna,
  • sklad,
  • ordinace aj.

Za provozovnu se pro účel zákona považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb a mobilní provozovna (stánek, pojízdná prodejna).

Živnost může být provozována pouze v provozovnách, k nimž podnikatel má užívací nebo vlastnické právo. Na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat vlastnické nebo užívací právo k objektům nebo místnostem provozovny. Pokud je provozovna umístěna v bytě, a není-li podnikatel vlastníkem tohoto bytu, může v něm provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka, spoluvlastníka nebo správce bytu nebo nemovitosti.

Podnikatel odpovídá za to, že je provozovna způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů.

Zřízení a zrušení provozovny

Počet provozoven, ve kterých podnikatel může provozovat svou výdělečnou činnost, není nijak omezen. V jedné provozovně lze provozovat více živností.

Existují Rejstříky provozoven, které vedou živnostenské úřady. Místně příslušným živnostenským úřadům se také nahlašují všechny změny týkající se provozoven, a to vždy podle místa podnikání podnikatele.

Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně písemně oznámit příslušnému živnostenskému úřadu nejméně 3 dny předem. Výjimkou jsou provozovny, které jsou uvedeny přímo v ohlášení nebo žádosti o koncesi. U nich se zahájení činnosti předpokládá automaticky, ukončení činnosti je nutné oznámit do 15 dnů od ukončení podnikání v provozovně.

Za oznámení změny v provozovně se správní poplatky neplatí. Naopak při nesplnění oznamovací povinnosti při zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně může živnostenský úřad vyměřit pokutu až do výše 50 000 Kč.

Označení provozovny

Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodním jménem, k němuž může být připojen název provozovny nebo jiné rozlišující označení, nebo jménem a příjmením podnikatele, identifikačním číslem podnikatele (IČ).

Od července roku 2012, kdy vstoupila v platnost novela živnostenského zákona, už podnikatelé nemají povinnost označovat provozovnu identifikačním číslečm provozovny. Identifikační číslo provozovny je od  30. června 2012 vedeno pouze v živnostenském rejstříku, podnikatel nemá povinnost tento údaj uvádět v označení provozovny.

Identifikační číslo provozovny – IČP

Identifikační číslo provozovny je údaj stanovený zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v platném znění.

IČP je desetimístné číslo a váže se k jednotlivému podnikatelskému subjektu.

U nových provozoven ohlášených po 1. 7. 2010 živnostenský úřad přidělí identifikační číslo provozovny (IČP), provede zápis do živnostenského rejstříku.

Všem provozovnám zřízeným před 1. 7. 2010 přidělí živnostenský úřad (příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona) identifikační číslo provozovny nejpozději do 30. června 2012.

Jestliže provozovnu s dříve přiděleným IČP získá jiná osoba, bude provozovně přiděleno nové IČP.

Specifické označení provozovny

Mobilní provozovna a automat musí – mimo standardní požadavky na označení provozovny – být dále označena údajem o místě podnikání nebo sídle podnikatele. Umístění automatů oznámí podnikatel předem živnostenskému úřadu, v jehož územním obvodu má být automat umístěn.

Provozovna sloužící k poskytování služeb nebo k prodeji zboží spotřebitelům musí být označena navíc i jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny (s výjimkou automatů) a prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli. Prodejní nebo provozní dobou nemusí být označena mobilní provozovna a automat. Provozovny, ve kterých je poskytováno přechodné ubytování musí být dále označeny kategorií a třídou ubytovacího zařízení.

U vstupu do provozovny sloužící jako zařízení společného stravování provozovaného na základě hostinské činnosti je jeho provozovatel povinen viditelně označit, zda jde o nekuřácké zařízení, kuřácké zařízení nebo zařízení s vyhrazenými prostory pro kuřáky a nekuřáky (další podrobnosti v zák. č. 379/2005 Sb., v platném znění).

Kontrola správného označení provozovny je jednou z nejběžnějších kontrol živnostenského úřadu, opomínat své povinnosti se v tomto případě podnikateli nevyplatí.

Ukončení činnosti v provozovně

Při dočasném uzavření provozovny je podnikatel povinen, nebrání-li tomu závažné důvody, alespoň 3 dny předem označit též počátek a konec uzavření.

Ukončení činnosti v provozovně je nutné předem oznámit živnostenskému úřadu

Vedle svého IČ, adresy provozovny, identifikačního čísla provozovny (bylo-li již přiděleno) a faktického data ukončení činnosti v provozovně je podnikatel povinen nejpozději k tomuto dni též oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky.

Podnikatel je povinen ohlásit každou změnu adresy pro vypořádání závazků po dobu 4 let ode dne ukončení činnosti v provozovně.

Další povinnosti podnikatele týkající se provozovny

Podnikatel je povinen pro každou provozovnu ustanovit osobu odpovědnou za její činnost.

Podnikatel má povinnost zajistit, aby provozovna odpovídala zvláštním předpisům, zejména tedy stavebním, požárním a hygienickým.

Pro podnikatele dále existuje povinnost zajistit, aby na provozovně, ve které je prodáváno zboží nebo poskytována služba, byly kontrolnímu orgánu na jeho žádost a ve lhůtě jím stanovené k dispozici doklady prokazující způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu používaného k poskytování služeb

Podnikatel je v nespolední řadě povinen zajistit, aby v provozovně určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům byla v prodejní nebo provozní době určené pro styk se spotřebiteli přítomna osoba splňující podmínku znalosti českého nebo slovenského jazyka.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce