Jak ukončit provozování živnosti

Chcete-li zcela ukončit živnostenské podnikání, je třeba dostát zákonným povinnostem. V následujícím článku se dozvíte podrobný návod, jak při ukončení provozování živnosti postupovat.

Ukončení provozování živnosti

Začněte na živnostenském úřadu

Chcete-li ukončit živnost z vlastní iniciativy, musíte nejprve podat žádost o zrušení živnostenského oprávnění na příslušném živnostenském úřadě (Centrálním registračním místě).

Žádost o zrušení živnostenského oprávnění se podává v písemné formě živnostenskému úřadu. Pokud splníte všechny náležitosti žádosti o zrušení oprávnění, živnostenský úřad vydá rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

Oznámit to musíte i zdravotní pojišťovně, správě sociálního zabezpečení a finančnímu úřadu

Jako druhý krok musíte informovat také svého správce daní. Proto musíte podat příslušnému finančnímu úřadu daňové přiznání podle zákonných lhůt do konce března (do konce června, v případě, že máte daňového poradce). Pokud vedete účetnictví, musíte ho vést až do dne ukončení podnikání. K tomuto dni musíte provést účetní uzávěrku v souladu s platnými účetními předpisy.

Další povinnosti při ukončení živnosti máte vůči zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení. Tam musíte tuto skutečnost nahlásit do 8 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém došlo k ukončení živnosti.

Co když máte zaměstnance

Pokud máte zaměstnance a končíte s nimi pracovní poměr z důvodu zrušení zaměstnavatele, výpovědní lhůta je dva měsíce a základní zákonné odstupné je ve výši trojnásobku průměrného platu. Máte-li více než 20 zaměstnanců, pak se jedná již o hromadné propouštění a musíte pak informovat úřad práce, odbory nebo radu zaměstnanců.

Kdy zaniká živnostenské oprávnění

Živnost je zrušená a oprávnění provozovat živnost zaniká nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění, pokud nebylo v žádosti uvedeno datum pozdější.

Po převzetí rozhodnutí začne účastníkům řízení běžet patnáctidenní lhůta pro odvolání a teprve následující den po uplynutí této lhůty, kdy se již žádný účastník nemůže odvolat, nabývá rozhodnutí právní moci. Lhůtu je možné zkrátit tím, že se účastník řízení vzdá práva na odvolání, což lze učinit i v den převzetí rozhodnutí. Pokud je žadatel jediným účastníkem řízení, nabývá rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění právní moci tímto dnem a oprávnění podnikat zaniká.

Ukončení živnosti živnostenským úřadem

Pokud podnikatel závažným způsobem poruší nebo pravidelně porušuje podmínky stanovené živnostenským zákonem, může mu živnostenský úřad živnostenské oprávnění zrušit nebo provozování živnosti v odpovídajícím rozsahu zastavit. Stejné je to i v případě, když tento návrh podá správa sociálního zabezpečení, v případě, že podnikatel neplní závazky vůči státu. Mohou to být ale i jiné důvody, které jsou uvedeny v živnostenském zákonu v § 58.

Důvody zrušení živnostenského oprávnění

  • podnikatel nesplňuje podmínku bezúhonnosti,
  • nastanou-li překážky v provozování živnosti (vyhlášení konkurzu, rozhodnutí soudu o ukončení činnosti aj.).

Kde hledat informace

Podmínky, které musíte při ukončení podnikání splnit, jsou stanoveny v několika zákonech. Základem jsou zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon v platném znění. Kromě toho je potřeba dodržet také příslušná ustanovení daňových a účetních předpisů, včetně předpisů o zdravotním a sociálním pojištění.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce