Ohlášení živnosti – formuláře a správní poplatky

Přinášíme vám ucelené informace, které využijete při ohlašování živnosti na živnostenském úřadě. Dozvíte se, jaké dokumenty a formuláře musíte mít s sebou, jaké poplatky vám budou naúčtovány i to, jaké jsou lhůty pro ohlášení živnosti. Pamatujte také na to, že u některých typů živnosti je nutné podat žádost o koncesi.

Ohlášení živnosti

Ohlášení živnosti je možné vykonat osobně u jakéhokoliv místního živnostenského úřadu, neboli centrálního registračního místa (CRM), nebo zaslat formuláře pro ohlášení živnosti tomuto úřadu poštou nebo elektronicky. Dále je možno žádost podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy Czech POINT.

K ohlášení živnosti je potřeba

 • Formulář ohlášení živnosti (vyplněný předem, případně vyplněný na místě).
 • Je-li fyzická osoba občanem jiného členského státu EU, předkládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem členského státu nebo členského státu posledního pobytu. Pokud stát takový výpis nebo doklad nevydává, předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo státu posledního pobytu (ne starší 3 měsíců). Doklad může být nahrazen dokladem o odborné způsobilosti, pokud prokazuje i bezúhonnost.
 • Je-li fyzická osoba občanem jiného než členského státu EU, předkládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je občanem. Pokud stát takový výpis nebo doklad nevydává, předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo posledního pobytu (ne starší než 3 měsíce).
 • Prohlášení odpovědného zástupce (je-li ustanoven), že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.
 • Doklad prokazující odbornou způsobilost podnikatele, popř. jeho odpovědného zástupce.
 • Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž fyzická osoba umístila místo podnikání, liší-li se od bydliště ohlašovatele.
 • Doklad o zaplacení správního poplatku.

Kde získat formuláře pro ohlášení živnosti

Jednotný registrační formulář (JRF) pro fyzické osoby, prostřednictvím kterého lze učinit na obecním živnostenském úřadu přihlášení i k dalším úřadům, a to finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce lze získat na jakémkoliv živnostenském úřadu.

Lhůty pro provedení zápisu do živnostenského rejstříku

Jsou-li splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem pro ohlášení živnosti, živnostenský úřad ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení ohlášení provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis, který slouží jako doklad živnostenského oprávnění.

Správní poplatky na živnostenském úřadě při ohlášení živnosti

 • 1 000 Kč za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání,
 • 500 Kč za další ohlášení živnosti bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna či současně více živností. Poplatek se vybírá jen jednou, pokud bylo ohlášeno současně více živností nebo pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi. Poplatek je možno uhradit v hotovosti v místě sídla obecního živnostenského úřadu, poštovní poukázkou nebo bankovním převodem,
 • 50,- Kč za přijetí podání kontaktním místem, je-li žádost podána prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, kromě výše uvedeného správního poplatku.

Následující sazby správních poplatků jsou stanoveny Zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

 • Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání 1000Kč
 • Další ohlášení živnosti 500Kč
 • Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání 1000Kč
 • Přijetí další žádosti o koncesi 500Kč
 • Změna rozhodnutí o udělení koncese 500Kč
 • Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost 500Kč
 • Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny 100Kč
 • Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstřiku na žádost (za stránku) 20Kč
 • Přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona 50Kč

Co na živnostenském úřadu nemusíte platit

Nemusíte platit za vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku. Také nemusíte platit za schválení odpovědného zástupce, pokud je provedené spolu s rozhodnutím o udělení koncese nebo při změně oboru činnosti v rámci živnosti volné.

Výjimky při placení správních poplatků

Jestliže ohlásíte více živností současně nebo podáte současně více žádostí o koncesi, pak poplatek platíte vždy jen jednou, tedy jen za jednu živnost či koncesi.

Ušetříte také v případě, kdy současně učiníte více úkonů, které podléhají správnímu poplatku. Správní úřad vybere od vás poplatek vždy jen jeden a to ve výši odpovídající nejvyšší sazbě, tedy nejvyššímu poplatku.

Jak hradit správní poplatky na živnostenském úřadě

Správní poplatky na živnostenském úřadě je možné hradit pouze v českých korunách. Nejčastěji se hradí v hotovosti příslušnému pracovníkovi živnostenského úřadu nebo prostřednictvím pokladny obecního úřadu nebo úřadu městské části.

Také můžete k úhradě správního poplatku použít složenku nebo platební kartu. Preferovaný způsob úhrady se na každém živnostenském úřadě liší, proto je potřeba si to předem na příslušném úřadě zjistit.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce