Odpovědný zástupce pro živnost u fyzické osoby (OSVČ)

Odpovědný zástupce může vyřešit chybějící kvalifikaci a praxi při získávání živnostenského oprávnění u fyzické osoby (OSVČ). Vždy je však nutné dodržet pravidla, která ustavení odpovědného zástupce pro živnost stanoví Živnostenský zákon.

Odpovědný zástupce pro podnikatele

Který podnikatel potřebuje odpovědného zástupce?

 • Podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti, nebo 
 • podnikatel, který je právnickou osobou pro živnosti vyžadující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti. 

Odpovědný zástupce umožňuje podnikat v oborech s živnostenským oprávněním, pro které nemá dotyčná osoba samostatně výdělečně činná dostatečnou kvalifikaci v oboru – nesplňuje-li tedy podnikatel zvláštní podmínky provozování živnosti, případně přestal-li podnikatel tyto podmínky splňovat. Splnění všeobecných podmínek provozování živnosti však musí nastat vždy u podnikatele samotného, tyto podmínky odpovědným zástupcem nahradit nelze.

Pokud tedy například máte rádi práci se dřevem a chcete si založit stolařskou dílnu, nejste však vyučeni v příslušném ani příbuzném oboru, případně nesplňujete-li požadovanou praxi v oboru či rekvalifikaci tak, jak to požaduje živnostenský zákon pro udělení živnostenského oprávnění, můžete si živnost založit, pokud najdete osobu, která uvedené vzdělání splňuje a je ochotna statut odpovědného zástupce vykonávat.

Kdo je odpovědný zástupce pro živnost

Odpovědný zástupce je osoba ustanovená podnikatelem (osobou samostatně výdělečně činnou), která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování všech předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu.

Dohoda o spolupráci

 • musí mít písemnou formu s uvedením základních údajů jednotlivých účastníků smlouvy (jméno, příjmení, popř. název společnosti, bydliště, popř. sídlo a IČO),
 • musí obsahovat vymezení jejich spolupráce,
 • z hlediska formy má volnou podobu,
 • nemusí obsahovat ujednání o ceně,
 • zůstává založena u podnikatele pro případ kontroly.

Právní vztah nastává i uzavřením pracovního poměru (zaměstnanec pracující v provozovně a splňující odbornou kvalifikaci v oboru, je ustanoven odpovědným zástupcem – to je ideální varianta). Ustanovení do funkce může byt provedeno dodatkem k pracovní smlouvě, není vhodné ustanovení do funkce vkládat přímo do pracovní smlouvy, v případě zrušení či odvolání z funkce odpovědného zástupce, pracovní vztah nezaniká a není proto nutno měnit pracovní smlouvu.

Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti  a nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele. Podnikatel, který provozuje živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, je povinen zajistit jeho účast při provozování živnosti v potřebném rozsahu. Nemůže jít tedy pouze o formální vztah, avšak podmínky dohledu mohou přizpůsobit účastníci smluvního vztahu svým potřebám. Situaci ovlivní například skutečnost, zda-li odpovědný zástupce pracuje přímo ve firmě nebo jen vykonává poradenství a dozor externě.

Odpovědný zástupce může vždy okamžitě zrušit vykonávání funkce odpovědného zástupce předepsaným způsobem, když podnikatel nerespektuje jeho rady a doporučení. Zrušením své funkce odpovědného zástupce může zabránit podnikateli pokračovat v postupu, se kterým nesouhlasí. Odpovědnost za provedenou práci vždy nese sám podnikatel, nikoliv odpovědný zástupce.

Odměňování odpovědného zástupce

Forma odměňování a její výše závisí na dohodě a smluvním vztahu mezi odpovědným zástupcem a podnikatelem, tato spolupráce může být i bezúplatná. V případě zaměstnance se muže jednat o příplatek ke mzdě. Při vztahu podnikatel a jiný podnikatel (který vykonává funkci odpovědného zástupce) se jedná o fakturaci za provedené služby. Ostatní formy odměn je nejlepší řešit formou dohody o provedení práce.

Jak odpovědný zástupce prokáže kvalifikaci

Splnění požadavků pro činnost odpovědného zástupce znamená předložení:

 • výučního listu nebo jiného dokladu o dosaženém vyšším vzdělání (maturitní vysvědčení, diplom z vysoké školy apod.),
 • osvědčení o rekvalifikaci + dokladu jednoleté praxi v oboru,
 • dokladu o šestileté praxi v oboru.

Praxi lze přitom doložit:

 • dokladem o zaměstnání v oboru v délce 6 let nebo
 • daňovým přiznáním nebo doklady za 6 let vykonávání dané činnosti.

Pozor, praxi nelze prokázat vlastnictvím příslušného živnostenské oprávnění, jelikož dnes neexistuje povinnost oznamovat přerušení provozování živnosti, tudíž vlastnictví živnostenského oprávnění odpovědného zástupce nemá pro živnostenský úřad vypovídající hodnotu.

V tomto případě má odpovědný zástupce možnost prokázat praxi kopiemi podaných daňových přiznání. Na první straně daňových přiznání musí být razítko FÚ, aby bylo zřejmé, že v tomto znění bylo odevzdáno. Daňová přiznání se musí vztahovat k činnosti, za kterou plánuje odpovědný zástupce podnikateli ručit.

Další variantou je prokázat praxi pomocí dokladů za 6 let. Doklady se opět musí vztahovat k té konkrétní činnosti. Živnostenský úřad bude požadovat tak 4 až 6 dokladů z jednoho roku činnosti.

Odpovědný zástupce a živnost ohlašovací

Podnikatel je povinen oznámit živnostenskému úřadu do 15 dnů ustanovení odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací i ukončení výkonu jeho funkce. Oznámí-li ukončení výkonu funkce sám odpovědný zástupce, musí současně prokázat, že o ukončení výkonu své funkce informoval předem písemně podnikatele.

Nevyplývá-li datum ukončení funkce odpovědného zástupce z oznámení podnikateli, považuje se den doručení oznámení odpovědného zástupce živnostenskému úřadu za den ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce pro živnost ohlašovací může vykonávat svoji funkci ode dne ustanovení, splňuje-li podmínky vyžadované živnostenským zákonem.

Odpovědný zástupce a živnost koncesovaná

Podnikatel je povinen předložit ke schválení živnostenskému úřadu ustanovení odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou. Ustanovení nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí o schválení nabylo právní moci, tj. až po schválení odpovědného zástupce živnostenským úřadem. Ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce podnikatel oznámí živnostenskému úřadu do 15 dnů od ukončení výkonu funkce.

Oznámí-li ukončení výkonu funkce sám odpovědný zástupce, musí doložit kopii oznámení podnikateli o ukončení jeho funkce. Nelze-li určit den ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce podle oznámení podnikatele, končí výkon funkce odpovědného zástupce dnem doručení oznámení odpovědného zástupce živnostenskému úřadu. Uvedl-li odpovědný zástupce ve svém oznámení jako den ukončení výkonu své funkce den pozdější, končí výkon jeho funkce tímto dnem.

Podnikatel, odpovědný zástupce a povinnosti

Podnikatel je povinen ustanovit do 15 dnů nového odpovědného zástupce, přestane-li odpovědný zástupce vykonávat funkci nebo nesplňuje-li zvláštní podmínky pro provozování dané živnosti, případně sám podnikatel přestal splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti. Pokud tuto povinnost podnikatel nesplní, zahájí živnostenský úřad řízení o pozastavení provozování živnosti.

Podnikatel připojí k ohlášení (pokud se jedná o živnost ohlašovací) nebo ke schválení (v případě živnosti koncesované):

 • (je-li odpovědný zástupce státním příslušníkem členského státu Evropské unie) výpis z evidence trestů ne starší než 3 měsíce,
 • doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce (nutno doložit originál nebo úředně ověřenou kopii, například výuční list, osvědčení o rekvaligikaci, daňová přiznání),
 • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen – správní poplatek, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně a podepsal před živnostenským úřadem (zdarma).

Otázku odpovědného zástupce řeší především § 11 a § 12 Živnostenského zákona (455/1991 Sb.) v platném znění.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce