Jak založit živnost – podmínky pro založení živnosti

V tomto článku je zachycen postup pro založení živnosti a základní povinnosti, které podnikateli při zakládání živnosti ukládá živnostenský zákon. Získání živnostenského oprávnění je podmíněno splněním všeobecných požadavků, ale i nároků na odbornou způsobilost dle druhu živnosti.

Jak založit živnost

Druhy živností a zákonné podmínky pro jejich provozování upravuje zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky pro založení živnostenského podnikání se dělí na všeobecné a zvláštní a jsou odvislé od předmětu podnikání.

Vaše podnikání avšak může spadat také do skupiny činností, ke kterým není potřeba živnostenské ani jiné oprávnění. Tvoří ji:

 • zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství,
 • činnost autorů,
 • nezávislá povolání, která nejsou podnikáním podle zvláštních předpisů (například výtvarníci, spisovatelé, hudebníci apod.).
 • činnosti upravené zvláštními předpisy (například daňové poradenství, činnost advokátů, znalců, soudních exekutorů, makléřů, tlumočníků, lékařská praxe, léčitelství apod.).

Tyto činnosti jsou vymezeny v § 3 živnostenského zákona a § 7 odst. 1, 2 Zákona o daních z příjmů.

Všeobecné podmínky pro založení živnosti

Každý zájemce o podnikání formou živnosti může požádat o vydání živnostenského oprávnění, pokud:

 • dosáhl věku 18 let,
 • nemá daňové nedoplatky u finančního úřadu ani nedoplatky na sociální a zdravotní pojištění (nutno doložit, pokud na území České republiky podnikáte nebo jste již podnikali),
 • má způsobilost k právním úkonům (prokazuje se na základě platného občanského průkazu),
 • je bezúhonný (dokládá se výpisem z Rejstříku trestů).

Za bezúhonného se pro účely živnostenského zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen

 • pro trestný čin spáchaný úmyslně, ať již samostatně nebo v souběhu s jinými trestnými činy, a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku, nebo
 • pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl spáchán v souvislosti s podnikáním, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.

Zvláštní podmínky pro získání živnostenského oprávnění

Zvláštními podmínkami provozování živnosti se rozumí odborná způsobilost dokládaná u živností řemeslných, vázaných a koncesovaných a jiná způsobilost, dokládaná u koncesí.

Odborná způsobilost se dokládá osvědčením o vzdělání, kvalifikaci či praxi.

Pokud podnikatel osobně nesplní zvláštní podmínky provozování živnosti, může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, kterým je fyzická osoba ustanovená podnikatelem.

Zde je důležité také upozornit, že před výběrem živnosti je důležité zvážit, jakou činnost byste chtěli vykonávat, zda má vaše podnikatelská příležitost správný tržní potenciál. Zvažte své možnosti finanční, odborné, případně zdravotní. Je doporučeno si před založením živnosti sepsat podnikatelský záměr.

Z pohledu zvláštních podmínek provozování živnosti se živnosti dělí na:

 • živnosti ohlašovací,
 • živnosti koncesované.

Ohlašovací živnosti

Na vznik živnosti ohlašovací (živnosti řemeslné, vázané a živnost volná) existuje budoucímu podnikateli právní nárok. Znamená to, že jsou-li splněny všeobecné podmínky stanovené zákonem, živnostenský úřad je povinen vydat podnikateli živnostenské oprávnění k provozování vybrané živnosti.

Ohlášení živnosti se provádí prostřednictvím formuláře „Ohlášení živnosti pro fyzickou osobu“  který je součástí jednotného registračního formuláře a ke kterému musí být doloženy požadované přílohy.

Živnosti řemeslné – seznam řemeslných živností

Živnosti řemeslné mohou být vykonávány pouze v případě, že budoucí podnikatel má praxi nebo vzdělání, která dává předpoklady k tomu, že činnost bude po odborné stránce řádně vykonávána.

Odbornou způsobilost pro řemeslné živnosti upravuje § 21 a § 22 ŽZ. Odborná způsobilost se prokazuje dokladem o ukončeném vzdělání v příslušném nebo příbuzném oboru (vyučení, maturita, vysokoškolský diplom) nebo uznáním odborné kvalifikace (viz zákon č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).

Tyto doklady mohou být nahrazeny dokladem o řádném ukončení rekvalifikace nebo dokladem o vykonání šestileté praxe v oboru (např. pracovní smlouvou). V případě rekvalifikace a vystudovaného příbuzného oboru je navíc potřeba doložit doklad o jednoroční praxi v oboru. Za příbuzné obory se považují obory, které užívají stejných nebo podobných pracovních postupů a odborných znalostí.

Živnosti vázané – seznam vázaných živností

Z hlediska odbornosti vyžadují živnosti vázané vyšší nároky než živnosti řemeslné, odborné znalosti v dané oblasti a také delší odbornou praxi. Odbornými předpoklady jsou prokazovány zpravidla dokladem o ukončeném vzdělání v daném oboru a lze je nahradit např. dokladem o odborné rekvalifikaci a potřebnou praxí. Odborná způsobilost u vázaných živností je stanovena pro každý obor zvlášť.

Živnosti volné – seznam volných živností

U živnosti volné se jedná se o takové činnosti, kde není potřeba ze strany státu nijak činnost regulovat, protože neodborným postupem podnikatele nemohou vzniknout žádné škody a volný trh zpravidla sám může regulovat předpoklady podnikatelů pro výkon takové činnosti. Předmětem živnosti volné je výroba, obchod a služby, které nejsou živnostmi řemeslnými, vázanými nebo koncesovanými.

Pro získání tohoto oprávnění postačí podání jediného ohlášení živnosti, kde budoucí podnikatel uvede, které obory živnosti volné bude vykonávat. Pokud jste doložili správně všechny potřebné doklady a vaše dokumenty jsou bez vady, vzniká  v případě ohlašovacích živností (řemesla, vázané živnosti a živnost volná) právo provozovat živnost dnem jejího ohlášení. Dnem ohlášení vás živnostenský úřad zapíše do živnostenského rejstříku a vy můžete tedy začít podnikat. Lhůta pro vydání živnostenského oprávnění je 15 dnů ode dne ohlášení.

Koncesované živnosti – seznam koncesovaných živností

Živnosti koncesované jsou takové živnosti, u kterých stát chce mít kontrolu nad jejich vykonáváním, zpravidla z důvodů bezpečnosti obyvatelstva, státních zájmů apod. Koncesované živnosti tedy podléhají vydání státního povolení s jejich provozováním, které osvědčuje výpis. Výpis se vydává na základě rozhodnutí o udělení koncese a zápis do živnostenského rejstříku.

Tip redakce: S KB můžete mít platební terminál na rok zdarma.

Fyzická osoba, popřípadě právnická osoba, která chce začít provozovat koncesovanou živnost, je povinna požádat živnostenský úřad o vydání koncese. Na rozdíl od ohlašovacích živností nerozhoduje o vydání koncesní listiny sám živnostenský úřad, ale žádost předává k posouzení věcně příslušnému státnímu orgánu (dle druhu živnosti). Vydání koncesní listiny zpravidla trvá dva měsíce, přičemž tato lhůta zahrnuje i lhůtu 30 dnů, v níž je věcně příslušný státní orgán povinen zaslat příslušnému živnostenskému úřadu své stanovisko k žádosti.

Živnostenský zákon stanoví závazné přílohy k žádosti o vydání koncesní listiny.

Tato úprava se týká především průmyslových podniků, protože jejich různorodé činnosti se jen obtížně dají zařazovat do úzce vymezených živností. Podnik takto získá živnostenské oprávnění pouze na konečný výrobek.

Živnosti průmyslové

Živnost je provozována průmyslovým způsobem, jde-li o činnost zahrnující v rámci jednoho pracovního procesu více dílčích činností, které samy o sobě naplňují znaky živnosti a využívající organizačního oddělení výkonu dílčích prací, postupů nebo úkonů (společnost je rozdělena na jednotlivé provozy, popř. dílny). Aby živnost byla považována za provozovanou průmyslovým způsobem, musí splňovat současně oba uvedené pojmové znaky.

U živností, pro které je nutné žádat o koncesi, je vznik oprávnění k zahájení podnikatelské činnosti vázán na svolení úřadu, tj. vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. Teprve poté, co je rozhodnutí o udělení koncese pravomocné, lze zahájit podnikání. Tento proces je složitější a také lhůta pro udělení koncesní listiny je delší (do 60 dnů ode dne podání).

Podrobný výklad podmínek pro založení živnosti naleznete v živnostenském zákoně.

Zdroj: V článku byly využity informace z Příručky pro podnikání vydané Hospodářskou komorou ČR.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce