Pro 80 000 na pracák

Chtěli byste začít podnikat, ale dělají vám starost finance? Nevěšte hlavu, existuje totiž spousta příležitostí, jak získat peníze. Jednou z nich je finanční podpora pro začínající podnikatele od Úřadu práce, díky které můžete získat až 80 tis. Kč.

Pokud byste se jako my ztratili v hledání informací na webových stránkách Úřadu práce (dále jen ÚP), požádejte některého z pracovníků Vašeho místně příslušného pracoviště ÚP o pomoc. Nám ochotně pomohla paní magistra Hana Řezníčková, která má ve Zlíně na starosti právě příspěvky pro začínající podnikatele a odpovídala na naše otázky.

Paní Řezníčková, mohou začínající podnikatelé získat od ÚP nějakou finanční podporu?

Ano, mohou. Úřad práce může začínajícím podnikatelům pomoci příspěvkem na zahájení podnikání. Oficiálně se tento příspěvek nazývá “Příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa zřízeného uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu samostatně výdělečné činnosti”. Tento příspěvek můžou získat uchazeči o zaměstnání evidovaní na ÚP, kterým se nedaří nalézt vhodné zaměstnání.

Co musím udělat, pokud jsem evidována na ÚP a chci tento příspěvek získat?

Doporučuji kontaktovat pracovníka ÚP, který má na starosti aktivní politiku zaměstnanosti. Na portále úřadu práce ČR je najdete pod označením “Odborný pracovník APZ”.

Podmínky pro získání příspěvku jsou v roce 2014 následující:

 • Absolvování rekvalifikačního kurzu Základy podnikání, včetně obhajoby podnikatelského záměru a doložení osvědčení o úspěšném ukončení (ne starší 3 let)
 • Podání platné žádosti o příspěvek (na http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni) včetně povinných příloh, které jsou:
  • výpis z Živnostenského rejstříku,
  • potvrzení o bezdlužnosti,
  • doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu,
  • doklad prokazující vztah k objektu, ve kterém bude SVČ provozována,
  • vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotní způsobilosti k výkonu SVČ,
  • podnikatelský záměr

Kritéria pro poskytnutí příspěvku se mění podle situace na trhu práce, přidělených finančních prostředků apod.

Existuje nějaká překážka pro získání dotace?

Ano existuje. Příspěvek nelze poskytnout již podnikajícím osobám nebo osobám, které již s podnikatelskou činností mají zkušenosti.

Jak dlouho trvá získání dotace?

Žádosti se vyřizují bezodkladně po doložení posledního dokumentu, odvíjí se od počtu podaných žádostí, obvykle do 2 – 3 týdnů

Liší se nějak možnost získat dotace podle kraje ve kterém podnikatel působí?

Podmínky pro poskytnutí příspěvku si určuje každá Krajská pobočka ÚP ČR s přihlédnutím k regionálním odlišnostem (situace na trhu práce, podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu, počet volných pracovních míst, výše přidělených finančních prostředků apod.), takže se může lišit.

Může se začínající podnikatel obrátit na ÚP s prosbou o poradenství týkající se financování začátku podnikání?

Všechny potřebné informace týkající se zahájení podnikání jsou náplní již zmiňovaného rekvalifikačního kurzu Základy podnikání, jehož absolvování je jednou z podmínek pro získání příspěvku od ÚP. Základní informace poskytují také pracovníci útvaru trhu práce. Další informace mohou poskytnout také různá poradenská centra.

Jak jinak může ÚP pomoct začínajícím podnikatelům?

ÚP může podnikatelům pomoct již zmiňovaným příspěvkem na zahájení podnikání, zařazením a úhradou rekvalifikačního kurzu pro začínající podnikatele a poskytnutím kontaktů na poradenská centra pro začínající podnikatele. Dále si osoba samostatně výdělečně činná, která od ÚP získá příspěvek na zahájení podnikání, může do 30 dnů od uzavření dohody o zřízení SÚPM – SVČ požádat o tzv. překlenovací příspěvek. Ten je určen na úhradu provozních nákladů, jako je nájemné a služby s tím spojené, náklady na dopravu materiálu a hotových výrobků nebo náklady na opravu a údržbu objektu, ve kterém je SVČ provozována, pokud je tento objekt ve vlastnictví OSVČ, a to na dobu až 5 měsíců.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce