Jak založit společnost s ručením omezeným (s.r.o.)

Společnost s ručením omezeným vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Tomu ale předchází faktické založení společnosti, které je spojené se sepsáním a podpisem společenské smlouvy společníky. V následujícím článku se dozvíte, jaký je potřebný základní kapitál, jak a kde podat návrh zápisu do obchodního rejstříku i jaké dokumenty je potřeba doložit.

Založení společnosti s ručením omezeným

Založení firmy je obecně upraveno v ustanovení § 57 obchodního zákoníku, společnost s ručením omezeným je potom upravena v ustanovení § 105 a násl. obchodního zákoníku.

Společenská smlouva

- Z našeho e-shopu -

Podepsáním společenské smlouvy je společnost s ručením omezeným fakticky založena. Pokud je pouze jediný zakladatel, nahrazuje společenskou smlouvu zakladatelská listina.

Společenská smlouva i zakladatelská listina musí mít formu notářského zápisu.

Náležitosti společenské smlouvy

Společenská smlouva (zakladatelská listina) musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

 • firmu a sídlo společnosti,
 • určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby,
 • předmět podnikání (činnosti),
 • výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty splacení vkladu,
 • jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem společnosti,
 • jména a bydliště členů dozorčí rady, pokud se zřizuje,
 • určení správce vkladu,
 • jiné údaje, které vyžaduje obchodní zákoník (například údaje o rezervním fondu, a v případě, že vložen do společnosti při jejím založení nepeněžitý vklad, další obligatorní náležitostí společenské smlouvy je uvedení předmětu nepeněžitého vkladu a částka, kterou se započítává na vklad společníka).

Základní kapitál

Po podpisu společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny je potřeba složit základní kapitál, který činí minimálně 1 Kč. Ten se uloží na účet v bance, který je vedený na jméno společnosti. Tento účet zakládá správce vkladu uvedený ve společenské smlouvě.

- Inzerce -

Pokud je  založení s.r.o. realizováno pouze jedním zakladatelem, musí být splacen celý základní kapitál.

Návrh zápisu do obchodního rejstříku

Společnost s ručením omezeným vzniká dnem, ke kterému je zapsána do obchodního rejstříku. Dříve než je možné podat návrh na zápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku, je třeba tuto společnosti založit.

Návrh na zápis do Obchodního rejstříku podává společnost u místně příslušného rejstříkového soudu. Návrh podepisují všichni jednatelé a jejich podpisy musí být úředně ověřeny.

Návrh na zápis do Obchodního rejstříku se podává na formuláři, který obsahuje následující části:

 • Rejstříkový soud.
 • Navrhovatel.
 • Společnost s ručením omezeným, jíž se návrh týká.
 • Návrh na zápis.
 • Přílohy.
 • Datum provedení zápisu.
 • Závěrečná část.
 • Poznámky.
- Inzerce -

Vyplnit Formulář pro zápis společnosti s ručením omezeným není příliš složité, ale důležité je vědět, jaké potřebné přílohy potřebujete k návrhu na zápis doložit.

Přílohy k zápisu s.r.o. do Obchodního rejstříku

 • Doklady o založení – společenská smlouva nebo zakladatelská listina ve formě notářského zápisu.
 • Doklady o předmětu podnikání (je-li založena za účelem k podnikání) – oprávnění k podnikatelské činnosti (např. živnostenské listy, atd.).
 • Doklady o splacení vkladu (prohlášení správce vkladu s úředně ověřeným podpisem, potvrzení banky o složení vkladu na základní kapitál).

V případě nepeněžitého vkladu, kdy je vkladem nemovitost:

 1. výpis z katastru nemovitostí na vkládanou nemovitost (pro jistotu ne starší než tři měsíce),
 2. usnesení příslušného soudu o jmenování znalce, znalecký posudek soudem jmenovaného soudního znalce na vkládanou nemovitost,
 3. písemné prohlášení vkladatele nemovitosti s úředně ověřeným podpisem.
 • Doklady o sídle – písemné prohlášení vlastníka prostor, kterým uděluje souhlas k užívání těchto prostor, anebo správce zmocněného k udělení souhlasu s umístěním sídla a zmocnění tohoto správce; výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců.
 • Doklady o jednatelích – výpis z rejstříku trestů jednatelů ne starší než 3 měsíce, čestné prohlášení jednatele s úředně ověřeným podpisem o tom, že je způsobilý k právním úkonům, že splňuje podmínky provozování živnost podle § 6 živnostenského zákona a nenastala u něj skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti dle § 8 a splňuje podmínky podle § 38l obchodního zákoníku.
 • Doklady o členech dozorčí rady (je-li tento nepovinný orgán zřízen) – stejné doklady jako u jednatelů.
 • Doklady do sbírky listin – společenská smlouva nebo zakladatelská listina, podpisové vzory jednatelů, znalecký posudek na vkládanou nemovitost (je-li vložena nemovitost).

Ostatní dokumenty:

 1. plná moc advokátovi, notáři nebo jinému zástupci (jestliže jednatelé zmocnili tyto osoby k podání návrhu na zápis s úředně ověřenými podpisy jednatelů),
 2. souhlas zapisované fyzické nebo právnické osoby se zápisem do obchodního rejstříku s úředně ověřeným podpisem (v případě, že se v rámci zápisu s.r.o. do obchodního rejstříku zapisují jiné fyzické nebo právnické osoby, musí navrhovatel tento souhlas doložit spolu se souhlasem jednatelů).

Provedení zápisu obchodního rejstříku trvá cca jeden týden. Po jeho provedení je nutné společnost registrovat na finančním úřadě a do osmi dnů od nástupu zaměstnanců je registrovat na příslušné správě sociálního zabezpečení.

Kolik vás bude založení s.r.o. stát

Založení s.r.o. je celkem nákladnou záležitostí –za formální založení s.r.o. začínající podnikatel zaplatí minimálně 10 250 Kč

Jaké jsou jednotlivé položky na účtu založení společnosti s ručením omezeným se dozvíte v článku Na kolik vás přijde založení podnikání

Změny u společností s ručením omezeným od ledna 2014

Pozor, od ledna příštího roku, kdy vstupuje v platnost nový Zákon o obchodních korporacích, nastanou u společností s ručením omezeným významné změny. Přečtěte si jaké:

Víte, že základní kapitál vaší s.r.o. může být jen 1,- Kč?

- Z našeho e-shopu -
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Mohlo by vás zajímat ...

Inzerce