Zápis obchodní společnosti do Obchodního rejstříku

Před zahájením podnikání ve formě obchodní společnosti je nutné obstarat mnoho náležitostí. Jednou z nich je i zápis firmy do Obchodního rejstříku. Jak se a tento úkon připravit a co všechno budete muset rejstříkovému soudu přinést, se dozvíte v tomto článku.

Zápis do Obchodního rejstříku

Návrh na zápis obchodní společnosti do Obchodního rejstříku musí být podán na formuláři, který je specifický pro každý typ obchodní společnosti. Návrh na zápis společnosti s ručením omezeným podávají všichni jednatelé. Elektronický formulář pro podání návrhu najdete ZDE.

Postup zápisu společnosti do Obchodního rejstříku

Rejstříkový soud

Je třeba vybrat rejstříkový soud, ke kterému bude návrh na zápis do obchodního rejstříku podán. Půjde o krajský soud, v jehož obvodu má mít firma své sídlo společnosti. Městský soud v Praze vykonává působnost v rejstříkových věcech i pro Středočeský kraj, proto se společnosti se sídlem ve Středočeském kraji zapisují do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, nikoliv Krajským soudem v Praze (což je krajský soud s působností pro Středočeský kraj). Obdobně je tomu i u dalších rejstříkových soudů.

Přílohy k Návrhu na zápis do Obchodního rejstříku

Pro úspěšné provedení zápisu do obchodního rejstříku je třeba k návrhu na zápis přiložit všechny potřebné přílohy. Následující seznam odpovídá pouze základnímu návrhu na prvozápis právnické osoby do obchodního rejstříku. Je třeba vycházet z toho, že je myslitelná celá řada různých situací, kdy okruh nutných příloh bude odlišný od příloh uvedených níže. V případě složitějších zápisů doporučujeme vypracováním potřebných podkladů pověřit advokáta.

  • živnostenská oprávnění, na jejichž základě má být do obchodního rejstříku zapsán předmět podnikání,
  • doložení právního důvodu užívání nemovitosti, ve které má být umístěno sídlo firmy,
  • pokud je společník společnosti s ručením omezeným ženatý (vdaná), je třeba předložit též doklad o souhlasu druhého manžela s použitím majetku ve společném jmění manželů k podnikání,
  • společenskou smlouvu společnosti, po každé případné změně společenské smlouvy je třeba předložit úplné znění společenské smlouvy, pokud mají být podle společenské smlouvy vydány stanovy, přikládají se k návrhu na zápis,
  • je třeba založit souhlas jednatelů s vykonáváním funkce jednatele a podpisové vzory všech jednatelů,
  • je třeba založit čestné prohlášení všech jednatelů s tím, že u nich není dána překážka výkonu funkce ve smyslu ust. § 38l obchodního zákoníku,
  • je třeba přiložit prohlášení správce vkladu o tom, jaká část vkladů do základního kapitálu společnosti byla jednotlivými společníky splacena,
  • pokud má být jmenován prokurista, je třeba přiložit listinu o jmenování prokuristy, jeho souhlas s vykonáváním této funkce a jeho podpisový vzor.

Datum provedení zápisu do Obchodního rejstříku

Ve většině případů bude rejstříkový soud žádán, aby provedl zápis v zákonem stanovené lhůtě. Rovněž lze žádat provedení zápisu k určitému konkrétnímu datu v budoucnosti.

Poplatky za zápis do Obchodního rejstříku

Na první stranu návrhu je třeba vylepit kolkové známky v hodnotě 6 000 Kč v případě prvozápisu. Pokud je podáván návrh na změnu některých údajů u podnikatele v obchodním rejstříku již zapsaného, činí správní poplatek 2 000 Kč bez ohledu na počet změn, jejichž zápis je navrhován.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce