Kdo je to prokurista firmy a k čemu je vhodný

Podnikatel mnohdy nemusí jednat za svou firmu osobně, ale může pověřit jinou osobu, aby za něj jednala (vykonávala právní úkony). Mezi základní instituty, které slouží k zastoupení jednání podnikatele patří prokura. V následujícím článku představíme institut prokuristy.

Prokurista a funkce prokury ve firmě

Co je to prokura

Prokura je institut, který vychází z obchodního práva (§ 14 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník). Je zvláštním druhem plné moci, která zmocňuje prokuristu k právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku. Prokura tedy zmocňuje i k těm úkonům, ke kterým by se jinak vyžadovala plná moc.

- Z našeho e-shopu -

Prokurista není oprávněn vykonávat úkony, které provoz podniku znemožňují nebo vylučují (např. prodej nebo nájem podniku, vložení podniku jako nepeněžitého vkladu do jiné obchodní společnosti apod.), leda že by to bylo výslovně uvedeno.

Prokuru může udělit pouze podnikatel zapsaný v Obchodním rejstříku, resp. může ji udělit i podnikatel v Obchodním rejstříku nezapsaný, ale taková prokura nebude účinnosti až po zapsání podnikatele do Obchodního rejstříku.

Kdo může být prokuristou

Prokuristou může být jen fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům. Obchodní zákoník nijak nestanovuje požadavky týkající se dosažení určitého věku, státní příslušnosti, vzdělání či bezúhonnosti. Podnikatel může za prokuristu ustanovit například svého zaměstnance, ale prokuristou se může stát i osoba, která není s podnikatelem v pracovněprávním poměru.

Druhy prokury

Podnikatel může udělit prokuru jedné osobě (tzv. prokura individuální) nebo více osobám (tzv. prokura hromadná). Pokud byla prokura udělena více osobám, musí návrh na zápis do Obchodního rejstříku obsahovat i určení, zda každý prokurista může jednat samostatně, popř. jestli je či není prokurista omezen vykonávat právní úkony sdělením souhlasu jiného, resp. všech prokuristů.

Vznik prokury

- Inzerce -

Prokura vzniká dohodou o prokuře, přičemž zákon nevymezuje obsah tohoto ujednání, platí ale, že musí být písemná. Udělení prokury je účinné ode dne zápisu prokury do Obchodního rejstříku.

Řízení o zapsání prokury do Obchodního rejstříku se zahajuje výlučně na návrh, který je třeba podat u obecně příslušného soudu osoby, které se zápis týká.

Prokurista se vůči třetím osobám osvědčuje výpisem z obchodního rejstříku.

- Inzerce -

Udělení  prokury  je  účinné   od  zápisu  do  Obchodního rejstříku.

Seznamte se s postupem, jak ustanovit prokuristu.

Právní úkony prokuristy

Prokurista je, v souladu s omezeními spojenými s prokurou na základě platné právní úpravy, oprávněn jednat za podnikatele neomezeně. Omezení prokury vnitřními pokyny nemá právní následky vůči třetím osobám, tzn. že omezení nemá účinky navenek. Z překročení vnitřních pokynů je možné vyvodit jenom odpovědnost prokuristy vůči podnikateli. Právní úkony vůči třetím osobám budou považovány za bezvadné.

Prokurista musí být při učinění právních úkonů řádně podepsán, aby bylo bezpochybně zřejmé, že jedná jako prokurista.

Podpis prokuristy

Prokurista  se  podepisuje   tím   způsobem,  že  k obchodní firmě podnikatele, za kterého jedná, připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.

Dodatek může mít různou formu, nejčastěji však jde o slovní vyjádření „in procura“, „per procura“ nebo o zkratky „Ppa“ či „p.p.“

Součástí podpisu prokuristy musí být vždy doložka prokuristy, bez ní totiž podpis prokuristy není formální (tzn. nestačí jen skutečnost, že jde o osobu zapsanou jako prokurista v obchodním rejstříku).

Odpovědnost

Prokurista má za své úkony zodpovědnost a vadně provedené úkony prokuristy vedou k odpovědnosti za škodu.

Zánik prokury

Prokura zanikne nejčastěji jednostanným právním úkonem směřujícímu k zániku prokury ze strany prokuristy (výpověď) či podnikatele (odvolání) či smrtí prokuristy.

Prokura nezaniká smrtí podnikatele, ledaže ten při udělení prokury stanovil, že má trvat pouze za jeho života. Po smrti podnikatele však může prokurista činit jen úkony v rámci obvyklého hospodaření, tzn. že dojde k omezení prokury a další úkony nad tento rámec jen se souhlasem dědiců a se svolením soudu.

- Z našeho e-shopu -
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Mohlo by vás zajímat ...

Inzerce