Povinnosti podnikatele (OSVČ) vůči živnostenskému zákonu

V živnostenském zákoně je stanoven okruh povinností, které musí podnikatel dodržovat. Nejste si jisti, co vše vám zákon ukládá? Proto vám všech 12 povinností vyplývající ze živnostenského zákona a několik dalších zde předkládáme, abyste nemuseli číst celý živnostenský zákon.

Povinnosti podnikatele dle živnostenského zákona

Živnostenský zákon předepisuje podnikateli tyto povinnosti

 1. Zajistit účast odpovědného zástupce při provozování živnosti v potřebném rozsahu.
 2. Viditelně označit místo podnikání a sídlo, liší-li se od bydliště(v případě, že ke svému podnikání využívá podnikatel prostor vlastní provozovny).
 3. Zajistit výkon živnostenské kontroly.
 4. Předložit doklady prokazující způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu, který se používá k poskytování služby.
 5. Zajistit v době určené pro prodej nebo poskytování služby, přítomnost osoby, která splňuje podmínku znalosti českého nebo slovenského jazyka.
 6. Písemně oznámit živnostenskému úřadu přerušení delší než 6 měsíců.
 7. Oznámit pokračování v živnosti.
 8. Povinnost mít v provozovně pro účely kontroly průkaz živnostenského oprávnění nebo osvědčení.
 9. Povinnost vydávat doklady o prodeji zboží a poskytnutí služeb. Výjimky jsou vymezeny v zákoně. Kopie dokladů musí uschovat po dobu 3 let ode dne jejich vydání.
 10. Sdělit živnostenskému úřadu, zda provozuje živnost a doložit doklady, které tuto skutečnost potvrzují.
 11. Povinnost přijímat písemnosti v místě podnikání, sídle, organizační složce.
 12. Povinnost prokázat totožnost pracovníkům živnostenského úřadu.

Podnikatel odpovídá za:

 • obornou způsobilost zaměstnanců pro výkon povolání podle zvláštních předpisů, mají znalost bezpečnostních, hygienických předpisů,
 • prokázání bezúhonnosti zaměstnanců.

Další povinnosti podnikatele vůči platným právním předpisům – zákoníku práce a zákonu o zaměstnanosti

Povinnost podnikatele sjednat zákonné pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (Podle vyhlášky č. 125/1993 Sb.)

Pojištění je placeno za každého zaměstnance. Výše pojištění je stanovena přílohou k vyhlášce a vychází z vykonávané činnosti zaměstnanců.

Povinnost podnikatele vést daňovou evidenci nebo evidenci příjmů

Po skončení roku se podává na finanční úřad daňové přiznání a platí se daň z příjmu. Pokud jste se zaregistrovali jako plátci DPH, musíte vést evidenci podle zákona o DPH. Pokud uplatňujete výdaje na auto, musíte vést také evidenci jízd a čtvrtletně platit zálohy na silniční daň. Po konci roku se musí podat daňové přiznání.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce