Povinnosti podnikatele (OSVČ) vůči živnostenskému zákonu

V živnostenském zákoně je stanoven okruh povinností, které musí podnikatel dodržovat. Nejste si jisti, co vše vám zákon ukládá? Proto vám všech 12 povinností vyplývající ze živnostenského zákona a několik dalších zde předkládáme, abyste nemuseli číst celý živnostenský zákon.

Povinnosti podnikatele dle živnostenského zákona

Živnostenský zákon předepisuje podnikateli tyto povinnosti

1. Zajistit účast odpovědného zástupce při provozování živnosti v potřebném rozsahu.

2. Viditelně označit místo podnikání a sídlo, liší-li se od bydliště(v případě, že ke svému podnikání využívá podnikatel prostor vlastní provozovny).

3. Zajistit výkon živnostenské kontroly.

4. Předložit doklady prokazující způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu, který se používá k poskytování služby.

5. Zajistit v době určené pro prodej nebo poskytování služby, přítomnost osoby, která splňuje podmínku znalosti českého nebo slovenského jazyka.

6. Písemně oznámit živnostenskému úřadu přerušení delší než 6 měsíců.

7. Oznámit pokračování v živnosti.

8. Povinnost mít v provozovně pro účely kontroly průkaz živnostenského oprávnění nebo osvědčení.

9. Povinnost vydávat doklady o prodeji zboží a poskytnutí služeb. Výjimky jsou vymezeny v zákoně. Kopie dokladů musí uschovat po dobu 3 let ode dne jejich vydání.

10. Sdělit živnostenskému úřadu, zda provozuje živnost a doložit doklady, které tuto skutečnost potvrzují.

11. Povinnost přijímat písemnosti v místě podnikání, sídle, organizační složce.

12. Povinnost prokázat totožnost pracovníkům živnostenského úřadu.

13. Podnikatel odpovídá za:

Další povinnosti podnikatele vůči platným právním předpisům – zákoníku práce a zákonu o zaměstnanosti

Povinnost podnikatele sjednat zákonné pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (podle § 205d odstavec 7 zákona č.65/1965 Sb., zákoníku práce, ve znění zákona č.37/1993 Sb.)

Pojištění je placeno za každého zaměstnance. Výše pojištění je stanovena přílohou k vyhlášce a vychází z vykonávané činnosti zaměstnanců.

Povinnost podnikatele vůči Úřadu práce – (zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)

- Z našeho e-shopu -

Podnikatel je povinen do 10 kalendářních dnů ode dne následujícím po vytvoření nebo uvolnění pracovního místa oznámit příslušnému úřadu práce volná pracovní místa a jejich charakteristiku (§ 35) a neprodleně, nejpozději do 10 kalendářních dnů dnem následujícím po obsazení pracovního místa, oznámit obsazení těchto míst. Volnými pracovními místy se rozumí nově vytvořená nebo uvolněná pracovní místa, na která zaměstnavatel zamýšlí získat zaměstnance.

Povinnost podnikatele vést daňovou evidenci nebo evidenci příjmů

Po skončení roku se podává na finanční úřad daňové přiznání a platí se daň z příjmu. Pokud jste se zaregistrovali jako plátci DPH, musíte vést evidenci podle zákona o DPH. Daňové přiznání k DPH se pak podává každé čtvrtletí Pokud uplatňujete výdaje na auto, musíte vést také evidenci jízd a čtvrtletně platit zálohy na silniční daň. Po konci roku se musí podat daňové přiznání.)

- Z našeho e-shopu -
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Mohlo by vás zajímat ...

Inzerce