Firemní kultura

Každá firma má svou vlastní kulturu. Pokud je firemní kultura vhodně nastavena, má pozitivní vliv nejen na zaměstnance, ale také na zákazníky.

Co je firemní kultura

Firemní kultura je specifická pro každou firmu. Ovlivňuje firemní strategii a měla by také podporovat dosažení firemních cílů.

Pojem firemní kultura tedy zahrnuje:

  • Jak firma a její pracovníci působí navenek.
  • Jaké jsou vztahy mezi zaměstnanci.
  • Jaké panuje ve firmě klima.
  • Co se považuje za klady a co za zápory.
  • Jaké hodnoty sdílí většina pracovníků.

Základní prvky firemní kultury

Symboly

Mezi symboly podniku se zahrnují různé zkratky, slang, způsob oblékání, symboly postavení, které jsou známé jen členům této organizace.

Hrdinové

Hrdiny jsou skuteční popř. imaginární lidé, kteří slouží jako model ideálního chování a jako nositelé tradice. Slouží jako vzor ideálního zaměstnance či manažera (často jsou jimi zakladatelé společnosti.)

Rituály

K rituálům patří různé společensky nezbytné činnosti a projevy. Jsou to neformální aktivity (oslavy), formální schůze, psaní zpráv, plánování, informační a kontrolní systémy. 

Hodnoty

Hodnoty představují nejhlubší úroveň firemní kultury. Je obecné vědomí toho, co je dobré a co špatné, co je normální a co ne. Hodnoty se promítají do pracovní morálky, sounáležitosti pracovníků s firmou i do celkové orientace firmy. Měli by být sdíleny všemi pracovníky, nebo alespoň zaměstnanci, kteří jsou ve vedoucí pozici.

Firemní kultura hraje roli i při výběru zaměstnání

Kulturu firmy je možné charakterizovat jako způsob vykonávání práce a zacházení s lidmi. Proto bývá zvykem, že zaměstnavatelé si vybírají nové lidi tak, aby do firmy zapadli. Nebo se firma snaží vychovat si své lidi v jednotném stylu.

Ve světě neexistuje univerzální firemní kultura, která by vyhovovala každému. To je také důvod, proč se při výběru zaměstnání řídí uchazeči také podle firemní kultury. Zvláště ceněnou hodnotou je osobní svoboda, člověk je iniciativní a má chuť se seberealizovat. Styl práce a dodržování dle jeho mínění banálních a nesmyslných psaných i nepsaných pravidel, dokáže otrávit natolik, že místo lidé opouští ještě ve zkušební době.

Zacházení s firemní kulturou se může stát velmi mocným nástrojem pracovní motivace, který může mít vliv i na úspěch či neúspěch společnosti. Správným uplatňováním firemní kultury lze snížit fluktuaci a zvýšit efektivitu.

Firemní kultura jako konkurenční výhoda

Pokud organizace vědomě a cíleně formují svou firemní kulturu i marketing, mohou dosáhnout značné konkurenční výhody. Výzkumy prokázaly, že výkonné organizace se vyznačují dynamickou kulturou firmy s charakterem učící se firmy, s orientací zaměřenou na zákazníky, zaměstnance a další externí zainteresované skupiny.

Silná organizační struktura může být ale i brzdou v rozvoji firmy. Pokud se firemní kultura orientuje na minulost, tedy na zavedené a fungující normy, zvyky a rituály, je velmi těžké pokusit se o změnu.

Firemní kultura dává firmě identitu

Firemní kultura dává firmě identitu. Její žádoucí aspekty pak můžeme prezentovat pomocí marketingové komunikace. Zároveň však komunikační aktivity firmy směrující k veřejnosti působí i na zaměstnance a jejich vnímání. Tak může marketingová komunikace posílit třeba hrdost zaměstnanců na příslušnost k firmě, což eventuálně povede i k posunu u firemní kultury.

Důležité tedy je, aby firemní kultura a marketingová komunikace na sebe vzájemně příznivě působily a byly ve shodě.

Proces budování vhodné kultury firmy je dlouhodobý, stejně jako budování dobrého jména a žádoucí pozice značky u zákazníka. Důležitá je schopnost přizpůsobovat se proměnlivým potřebám trhu a klientů. Organizační struktura musí být jasná a souvislá, pokud není, pak má každý zaměstnanec jiné představy o společnosti, její značce a hodnotách. To má vliv na marketingovou komunikaci firmy, která je málo přesvědčivá.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce