Povinnosti obchodní společnosti na úřadech

Při založení společnosti se musíte registrovat na několika místech v zákonem daných lhůtách. Jde zejména o registraci k placení daní (tj. registrace u Finančního úřadu), dále pak existují povinnosti zástupce obchodní společnosti vůči OSSZ, živnostenskému úřadu, úřadu práce a zdravotní pojišťovně. Více o registraci obchodní společnosti v následujícím článku.

Registrace obchodní společnosti na uřadech

Daňová registrace obchodní společnosti

Povinnosti vůči Finančnímu úřadu vymezuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.

Podnikatel, který obdrží povolení nebo získá oprávnění k podnikatelské činnosti, případně začne provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost, je povinen do 30 dnů podat přihlášku k registraci u místně příslušného správce daně. Tato lhůta začne běžet následující den po dni právní účinnosti povolení nebo oprávnění k podnikatelské činnosti nebo následující po dni, kdy začne provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost. Pro účely tohoto zákona se rozumí dnem právní účinnosti den, kdy je poplatník podle příslušných předpisů oprávněn začít vykonávat podnikatelskou činnost.

Plátce daně je povinen podat přihlášku k registraci u správce daně nejpozději do 15 dnů od vzniku povinnosti srážet daň nebo zálohy na ni nebo daň vybírat, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.

Je nezbytně nutné provést registraci k:

  • dani z příjmů právnických osob,
  • dani z přidané hodnoty,
  • v případě vlastnictví nemovitosti – přihláška k dani z nemovitosti,
  • v případě využívání motorových vozidel – přihláška k dani silniční,
  • v případě zaměstnanců – přihláška k dani z příjmů jako plátci:
  1. o daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků
  2. o daně z příjmů vybírané zvláštní sazbou daně

Povinnosti obchodní společnosti při zřízení provozoven

Povinnosti při zřízení provozoven vůči živnostenskému úřadu vymezuje zákon č. 455/1991, o Živnostenském podnikání, § 17.

Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu; to neplatí pro zahájení provozování živnosti v provozovně, která je uvedena v ohlášení živnosti podle § 45 odst. 2 písm. g) a § 45 odst. 3 písm. f) nebo v žádosti o koncesi podle § 50, a pro automaty a mobilní provozovny.

Povinnosti podnikatele vůči OSSZ

Povinnost zaměstnavatele vůči OSSZ vymezuje zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

Podnikatel, který zaměstnává osoby uvedené v § 5 odst. 1 písm. w) a x) zákona o důchodovém pojištění, je povinen na předepsaném tiskopisu oznámit Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) den zahájení jejich pracovní činnosti, a to do 8 dnů ode dne jejího zahájení, a den skončení jejich práce také do 8 dnů ode dne skončení. Zaměstnavatel je povinen písemně ohlásit OSSZ změnu údajů uvedených na oznámení podle věty první, a to do 8 dnů ode dne, kdy tato změna nastala

Povinnost zaměstnavatele vůči zdravotním pojišťovnám

Povinnost zaměstnavatele vůči zdravotním pojišťovnám vymezuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Zaměstnavatel je povinen nejpozději do 8 dnů od vzniku skutečnosti, která se oznamuje, provést u příslušné zdravotní pojišťovny oznámení o:

  • nástupu zaměstnance do zaměstnání (§ 2 odst. 3) a jeho ukončení; jde-li o pojištěnce podle § 2 odst. 1 písm. b), oznamuje též tuto skutečnost,
  • změně zdravotní pojišťovny zaměstnancem, pokud mu tuto skutečnost sdělil; oznámení se provede odhlášením od placení pojistného u původní zdravotní pojišťovny a přihlášením k placení pojistného u zdravotní pojišťovny, kterou si zaměstnanec zvolil,
  • skutečnostech rozhodných pro povinnost státu platit za zaměstnance pojistné, a to i v těch případech, kdy povinnost státu vznikla v době, kdy zaměstnanci poskytl pracovní volno bez náhrady příjmu, jsou-li mu tyto skutečnosti známy.

Povinnost zaměstnavatele vůči úřadu práce

Povinnost zaměstnavatele vůči úřadu práce vymezuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Zaměstnavatel je povinen do 10 kalendářních dnů ode dne následujícím po vytvoření, uvolnění nebo obsazení pracovního místa, oznámit příslušnému úřadu práce volná pracovní místa a jejich charakteristiku (§ 35) a neprodleně, nejpozději do 10 kalendářních dnů dnem následujícím po vytvoření, uvolnění nebo obsazení pracovního místa, oznámit obsazení těchto míst. Volnými pracovními místy se rozumí nově vytvořená nebo uvolněná pracovní místa, na která zaměstnavatel zamýšlí získat zaměstnance.

Povinnost zaměstnavatele sjednat zákonné pojištění

Povinnost zaměstnavatele sjednat zákonné pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání podle § 205d odstavec 7 zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, ve znění zákona č. 37/1993 Sb.

Pojištění je placeno za každého zaměstnance. Výše pojištění je stanovena přílohou k vyhlášce a vychází z vykonávané činnosti zaměstnanců.

Změny u obchodních společností od roku 2014

Pozor, u všech typů obchodních společností nastanou od ledna příštího roku významné změny z důvodů uvedení v platnost nového Zákona o obchodních korporacích. Přečtěte si jaké:

Zákon o obchodních korporacích

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce