Seznam živností – živnosti vázané

Článek poskytuje přehled o živnostech vázaných. Může posloužit jako prostředek pro základní seznámení se s obory, pro které je v České republice vyžadováno na základě živnostenského zákona se prokázat příslušnou kvalifikací.

Seznam živností vázaných

K provozování živnosti vázaných musíte doložit požadované vzdělání.

Seznam vázaných živností

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
 • Geologické práce
 • Zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků
 • Výroba a zpracování paliv a maziv
 • Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
 • Výroba a opravy sériově zhotovovaných
 1. protéz,
 2. trupových ortéz,
 3. končetinových ortéz,
 4. měkkých bandáží
 • Oční optika
 • Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 • Projektová činnost ve výstavbě
 • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • Nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty
 • Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy
 • Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 • Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách
 • Oceňování majetku pro:
 1. věci movité
 2. věci nemovité
 3. nehmotný majetek
 4. finanční majetek
 5. podnik
 • Výkon zeměměřických činností
 • Zpracování návrhu katalogizačních dat
 • Měření znečišťujících a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií
 • Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu
 • Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty
 • Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace
 1. bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech,
 2. v potravinářských nebo zemědělských provozech,
 3. toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech.
 • Průvodcovská činnost horská
 • Vodní záchranářská služba
 • Technicko – organizační činnost v oblasti požární ochrany
 • Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb
 • Provozování autoškoly
 • Pořádání kurzů k získání znalostí k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
 • Péče o dítě do tří let věku v denním režimu
 • Psychologické poradenství a diagnostika
 • Drezúra zvířat
 • Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže
 • Masérské, rekondiční a regenerační služby
 • Provozování solárií

Popis konkrétních podnikatelských činností, které spadají pod živnosti vázané a vymezení požadavků na odbornou zůsobilost pro jednotlivé vázené živnosti naleznete v Příloze č. 2 Živnostenského zákona.

Nenašli jste v seznamu živností vázaných svou podnikatelskou činnost? Pravděpodobně spadá do jiných typů živností.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce