Patří vaše plánované podnikání mezi činnosti, které nejsou živností? Ověřte si to

V České republice se dá podnikat také jinak, než pouze na základě živnostenského oprávnění. Existuje několik výdělečných činností, pro které ho nepotřebujete. Patří sem například zemědělské podnikání, svobodná povolání, zisk z pronájmu a další. Informujte se v tomto článku, jestli to nejste právě vy, kdo nebude pro podnikání potřebovat živnostenské oprávnění.

Podnikatelské činnosti, které nejsou živnosti

Některé podnikatelské činnosti lze vykonávat pouze podle zvláštních předpisů (např. léčba pacientů, advokacie apod.), u jiných závisí na okolnostech, zda půjde o živnostenské podnikání (tj. pro jejich provozování si pořídíte živnostenské oprávnění podle některého druhu živnosti) nebo svobodné povolání, zisk z pronájmu vlastnictví nebo o zemědělské podnikání, které stojí mimo hranice živnostenského podnikání.

Co je a co není živnost

Podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání je živností soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.

Všechny činnosti, které je možné vykonávat dle živnostenského zákona jsou podle šíře požadavků na jejich provozování rozděleny do čtyř samostatných kategorií:

Většina začínajících podnikatelů, kteří o podnikání uvažují, bude bezpochyby podnikat v rámci živnostenských oborů vymezených živnostenským zákonem. Budou tedy živnostenský úřad žádat o živnostenské oprávnění. Pokud k nim patříte i vy, vhodný živnostenský obor pro sebe najdete v jednom z výše uvedených seznamů živností. Vezměte na vědomí, že svůj záměr znáte nejlépe vy sami. Pečlivě si proto projděte obsahové náplně jednotlivých živností a vyberte si tu nejvhodnější.

Činnosti vyjmuté z působnosti živnostenského zákona

Vedle toho, že živnostenský zákon definuje jednotlivé živnosti a stanovuje podmínky k jejich provozování, tento zákon ze své působnosti zároveň celou řadu komerčních činností vyjímá. Existují proto komerční činnosti, které nejsou vykonávány podle živnostenského zákona, ale podle jiných zákonů. Přehled všech činností vyjmutých z působnosti živnostenského zákona najdete v § 3 textu živnostenského zákona.

Záleží samozřejmě na konkrétní činnosti, rozsahu provozování nebo na rozhodnutí podnikatele, zda svou činnost bude provozovat na základě živnostenského zákona (to bezpochyby nejčastěji), nebo jiným způsobem. Krátce se zde zmíníme alespoň o dalších komerčních alternativách, které jsou s živnostmi buď mylně zaměňovány (léčitelství, lékařská praxe, advokacie apod.), nebo jimi lze živnostenské podnikání nahradit (umělec na volné noze, podnikání v zemědělství apod.).

Léčebné procedury, lékařská praxe apod.

Jednou z oblastí, které nejsou v žádném ohledu předmětem živností dle živnostenského zákona, je činnost lékařů, zubních lékařů, farmaceutů, ale i jiných nelékařských zdravotnických pracovníků.

Tip redakce: KB má účet pro začínající na 2 roky zdarma.

Činnost lékařů, zubních lékařů, farmaceutů, ale i jiných nelékařských zdravotnických pracovníků, se řídí dle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, případně podle dalších zákonů.

Působnost advokátů, notářů apod.

Podle zvláštních zákonů je provozována rovněž činnost advokátů, notářů a řady dalších činností. Podle zvláštních zákonů jsou také vykonávány činnosti spojené s činností na burze i různé obchodní aktivity na finančních trzích. V případě zájmu o další informace vám doporučujeme k pročtení již zmíněný § 3 živnostenského zákona.

Svobodná povolání a práce na samostatné IČ

Některé další komerční činnosti lze vykonávat podle více než jedné zákonné normy. To je velice často případ různých druhů tvůrčí činnosti (malování obrazů, tvorba hudebních skladeb apod.). Záleží na rozhodnutí konkrétního umělce, zda bude svou výdělečnou činnost vyvíjet podle živnostenského zákona a zažádá si o živnostenské oprávnění, nebo zda bude svou tvůrčí činnost provozovat jako svobodné povolání.

Zisk z pronájmu nemovitého majetku

Dvěma odlišnými způsoby lze také přistupovat k zisku z pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Živnostenský zákon na takové podnikání pamatuje oborem živnosti volné Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí. Pokud jste však vlastníkem nemovitosti, kterou pronajímáte, nemusíte o takové živnostenské oprávnění nutně žádat. Jedná se o zisk z pronájmu vašeho vlastnictví.

Svůj vlastní nemovitý majetek můžete za určitých okolností pronajímat i bez živnostenského oprávnění, což vás samozřejmě nezbavuje zisk z pronájmu řádně zdanit. V určitých případech tedy pronájem nemovitosti živností je, v jiném případě nikoli. V případě nejasností doporučujeme věc konzultovat s pracovníky živnostenského úřadu.

Zemědělské podnikání

Ačkoli některé činnosti spojené s chovem zvířat, zemědělskou a dřevařskou činností lze provádět i podle živnostenského zákona mnohdy není živnostenské oprávnění pro zemědělskou činnost potřeba. Máte možnost se stát zemědělským podnikatelem dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Zemědělským podnikatelem je fyzická nebo právnická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (respektive dle zákona č. 385/2009 Sb.). Tato osoba je zapsána do evidence podle zákona o zemědělství.

Při podání žádosti o zápis do Evidence zemědělského podnikatele je třeba vyplnit příslušnou Žádost. Pokud v průběhu vaší činnosti dojde k nějaké změně, musíte vyplnit Oznámení změn a doplnění. Správcem informačního systému Evidence zemědělského podnikatele (EZP) je Ministerstvo zemědělství (MZe), registr však vedou jednotlivé obce.

K provozování zemědělské podnikatelské činnosti nepožaduje prokázání odborné způsobilosti. Podmínkou vydání osvědčení o zápisu do evidence je dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, trvalý pobyt na území EU a znalost českého jazyka (neplatí pro občany EU). Tyto podmínky musí splňovat podnikatel – fyzická osoba, případně odpovědný zástupce právnické osoby.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce