Živnostenský rejstřík (Rejstřík živnostenského podnikání)

Každé vydané živnostenské oprávnění je evidováno v živnostenském rejstříku. Kdo tento rejstřík vede, k čemu je dobrý a jaké informace tam můžete nalézt, se dozvíte v následujícím článku.

Živnostenský rejstřík

Živnostenský rejstřík je informační systém veřejné správy. Správcem živnostenského rejstříku je Živnostenský úřad ČR a provozovateli jsou obecní živnostenské úřady. Správce živnostenského rejstříku do něj zapisuje evidenční a statistické údaje, které souvisí s provozováním živností v České republice. V tomto případě mohou být také využívány informace také z jiných informačních systémů a registrů.

Zápis do živnostenského rejstříku

O zápis do živnostenského rejstříku se nežádá, je prováděn automaticky na základě vyplněného Jednotného registračního formuláře. Zápis je proveden vždy do pěti pracovních dnů ode dne doručení ohlášení, popř. do pěti pracovních dnů ode dne provedené změny.

Informace v živnostenském rejstříku

Všechny informace, které se do živnostenského rejstříku zapisují jsou v určitém rozsahu považovány za součást veřejného seznamu. Tyto informace veřejného charakteru jsou dostupné na internetových stránkách Rejstříku živnostenského podnikání při MPO. Do této veřejné části živnostenského rejstříku má právo nahlížet každý, také si z něj může pořizovat výpisy nebo opisy.

Skutečnosti zapisované do živnostenského rejstříku

Do živnostenského rejstříku se zapisují všechny údaje, které jsou velmi důležité také z hlediska navazování obchodních styků. Podívejte se na následující souhrnný přehled skutečností zde zapisovaných.

Skutečnosti týkající se všech podnikatelských subjektů

 • identifikační číslo,
 • předmět podnikání,
 • druh živnosti,
 • provozovna nebo provozovny, v nichž je živnost provozována,
 • doba platnosti živnostenského listu nebo koncesní listiny,
 • datum vzniku živnostenského oprávnění,
 • datum zahájení provozování živnosti,
 • pozastavení nebo přerušení provozování živnosti,
 • datum zániku živnostenského oprávnění,
 • provozování živnosti průmyslovým způsobem a údaje o rozsahu živnostenského oprávnění,
 • prohlášení a zrušení konkursu,
 • překážky provozování živnosti, přehled o uložených pokutách včetně sankčních opatření uložených jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním, s výjimkou blokových pokut,
 • další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění.

Další skutečnosti týkající se fyzických osob

 • jméno a příjmení,
 • obchodní firma (jde-li o fyzickou osobu zapsanou do obchodního rejstříku),
 • státní občanství,
 • bydliště, u zahraniční fyzické osoby též místo pobytu v ČR, pokud byl povolen,
 • rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození,
 • místo podnikání.

Další skutečnosti týkající se právnických osob

Skutečnosti týkající se odpovědných zástupců podnikatele a fyzických osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy

 • jméno a příjmení,
 • státní občanství,
 • bydliště; u zahraniční osoby též místo pobytu v ČR, pokud byl povolen,
 • rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození.

Skutečnosti týkající se zahraničních osob

 • adresa organizační složky podniku umístěné v ČR,
 • u vedoucího organizační složky podniku umístěné v ČR jméno, příjmení, státní občanství, bydliště nebo pobyt na území ČR, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození.
Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce