V čem se liší místo podnikání od provozovny?

V počátcích podnikání na podnikatele ze všech stran vyskakují nové pojmy a s nimi související povinnosti. Není divu, když pak kvůli zmatení pojmů dělají chyby. Jedním z obvyklých nedorozumění je i zaměňování pojmů „místo podnikání“ a „provozovna“. Na následujících řádcích vám osvětlíme význam obou slov.

Rozdíl mezi místem podnikání a provozovnou

Místo podnikání

O místě podnikání hovoříme u fyzické osoby (u právnické osoby pak jde o sídlo společnosti). V obou případech plní roli podnikatelského ústředí.

Fyzická osoba může mít pouze jedno místo podnikání, které se vztahuje k celé jeho podnikatelské činnosti (tzn. i pro více živností). Místo podnikání musí mít podnikatel-fyzická osoba vždy.

Místem podnikání je adresa, odkud podnikatel-fyzická osoba řídí své podnikatelské aktivity (nechává si zasílat korespondenci, uzavírá obchodní smlouvy, fakturuje apod.). Jde o adresu ve smyslu poštovního řádu, tzn. musí obsahovat název obce, popř. její části, název ulice, číslo popisné nebo orientační (bylo-li přiděleno) a poštovní směrovací číslo.

Kde může mít podnikatel své místo podnikání

Živnostenským zákonem ani obchodním zákoníkem nejsou stanoveny podmínky pro určení místa podnikání. Přestože si tedy podnikatel může zvolit místo podnikání podle své vlastní úvahy, aktuální právní úprava nechápe místo podnikání jako libovolnou adresu určenou podnikatelem, ale především jako místo, ze kterého podnikatel skutečně řídí svoji podnikatelskou činnost. Proto také ukládá podnikateli povinnost dát skutečné místo podnikání zapsat do živnostenského, případně obchodního rejstříku.

Místem podnikání u fyzické osoby bývá nejčastěji adresa trvalého bydliště, popřípadě je běžné, že je místo podnikání shodné s adresou provozovny (má-li ji podnikatel). Pokud se místo podnikání liší od trvalého bydliště, je podnikatel povinen jej živnostenskému úřadu dokladovat dokumentem, který prokazuje právní nárok pro užívání prostor (užívací nebo vlastnické právo). To samé plazí i v případě, že má fyzická osoba trvalé bydliště hlášené v sídle obecního úřadu – je třeba u obce zajistit a doložit souhlas s umístěním místa podnikání v jejím sídle.

V případě, že se místo podnikání liší od bydliště podnikatele, musí podnikatel označit objekt, ve kterém má umístěno místo podnikání, a to jménem a příjmením a identifikačním číslem. Pokud je adresa bydliště fyzické osoby a místa podnikání shodná, označení na objektu být nemusí. Také v době přerušení provozování živnosti, které bylo řádně oznámeno živnostenskému úřadu, neexistuje (na rozdíl od provozovny) povinnost označovat tento fakt na místě podnikání.

Změna místa podnikání

Podnikatel je povinen změnu místa podnikání oznámit jakémukoliv živnostenskému úřadu.

V situaci, kdy máte v rejstříku živnostenského podnikání obě adresy shodné (trvalé bydliště a místo podnikání) a v předchozích jednání jste na živnostenském úřadě výslovně neuvedli, že hodláte mít vždy obě adresy stejné, při změně vašeho trvalého pobytu adresa místa podnikání zůstává na původní adrese starého bydliště, není automaticky změněna.

Od července roku 2012 vstoupila v platnost novela Živnostenského zákona, která nově zavádí praxi, kdy pokud fyzická osoba v ohlášení živnosti uvede požadavek na automatickou změnu adresy místa podnikání při budoucí změně adresy bydliště, nemusí již tuto změnu oznamovat živnostenskému úřadu.

Pozor u případů, kdy je bydliště změněno na adresu místa podnikání, v tomto případě musí podnikatel doložit právní důvod pro užívání těchto prostor, případně oznámit jinou adresu místa podnikání, a k ní doložit právní důvod pro užívání prostor.

Změna adresy místa podnikání je provedena až po oznámení podnikatelem u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu v rámci ČR. Úřad, který obdrží oznámení o změně trvalého bydliště (a tím i změně místa podnikání) jako první, zapíše nové údaje do živnostenského rejstříku a po uhrazení správního poplatku vydá nový výpis ze živnostenského rejstříku.

Rozdíl mezi místem podnikání a provozovnou

Místem podnikání je tedy místo, odkud je podnikání řízeno. Ve chvíli, kdy je na tomto místě činnost, která je uvedena v obsahové náplni ohlášené nebo koncesované živnosti také prakticky vykonávána, místo podnikání se tak stává provozovnou. Místo podnikání je ale třeba odlišovat od provozovny.

Provozovna

Provozovnou se rozumí prostor, ve kterém je živnost prakticky provozována a na základě výše uvedeného může být fakticky shodná s místem podnikání.

Na rozdíl od místa podnikání, které je vždy u jedné FO pouze jedno, provozoven můžete mít neomezeně, to ale také znamená, že nemusí mít žádnou – povinnost vlastnit provozovnu žádný zákon podnikateli nepředepisuje.

Na provozovnu se vztahují mnohem vyšší zákonné požadavky, než je tomu u místa podnikání – a to především na její zřízení, označení a zrušení.

Podrobné informace o provozovně a povinnostech podnikatele vzhledem k zřízení, označení a zrušení provozovny naleznete v článku Provozovna – povinnosti podnikatele týkající se označení, zřízení i zrušení provozovny.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce