Víme, kde vám zodpoví všechny vaše dotazy o založení živnosti

Začínající podnikatelé mají většinou se založením živnosti mnoho starostí. Neví, kam se obrátit pro informace a z toho důvodu občas při zahájení podnikání chybují. Existuje však jedno místo, které je začínajícím podnikatelům „zaslíbené“. Je to živnostenský úřad.

Rozhovor se zástupcem živnostenského úřadu o jeho působnosti

Možná, že berete živnostenský úřad jako jednu z mnoha institucí, které je radno se vyhýbat jak jen to jde. Samozřejmě jen do té chvíle, kdy chcete formálně založit živnost, to už tam zajít musíte.

V tomto článku vás ale přesvědčíme o tom, že živnostenský úřad slouží vám, ne vy jemu. Umí totiž zodpovědět vše, na co se ohledně založení a provozování živnosti ptáte.

Na otázky týkající se působnosti živnostenského úřadu a živnostenského podnikání obecně nám v rozhovoru otevřeně odpovídala vedoucí odboru živnostenského při Magistrátu města Zlín, Ing. Naděžda Hasíková.

1. Představte našim čtenářům živnostenský úřad. Jaké služby občanům se zájmem o podnikání poskytujete?

Živnostenský úřad je orgánem státní správy, jehož působnost je vymezena zákonem o živnostenských úřadech. Je tvořen třístupňovou soustavou živnostenských úřadů, která se skládá z Živnostenského úřadu České republiky (jehož funkci vykonává Ministerstvo průmyslu a obchodu), čtrnácti krajských živnostenských úřadů a 227 obecních živnostenských úřadů. Výčet kompetencí, které jsou živnostenským úřadům svěřeny, je poměrně rozsáhlý a zpravidla se vztahují k oblasti živnostenského podnikání, příp. ochrany spotřebitele.

V běžné praxi se podnikatel nejčastěji setkává s obecním živnostenským úřadem, jehož funkci vykonávají obce s rozšířenou působností, mezi které patří i Magistrát města Zlína.

Mezi hlavní činnosti obecního živnostenského úřadu patří vydávání živnostenských oprávnění, vedení živnostenského rejstříku a kontrola, zda jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, příp. zvláštními právními předpisy, které se k této oblasti vztahují.

Vedle toho náš živnostenský úřad provozuje jednotné kontaktní místo, což je poradenská služba, prostřednictvím které mohou zájemci získat informace o podmínkách na základě kterých lze získat oprávnění k podnikání, a to nejen v České republice, ale i v jiných členských zemích Evropské unie, příp. o možnostech, jakými lze podnikat v jiné členské zemi Evropské unie na základě českého živnostenského oprávnění.

Více o jednotných kontaktních místech a podnikání v EU.

2. V jakých situacích se na vás začínající podnikatelé nejčastěji obracejí?

Začínající podnikatelé se před zahájením samotného podnikání  na živnostenský úřad nejčastěji obracejí s těmito dotazy:

 • co je potřeba k vyřízení živnostenského oprávnění (jedná se hlavně o prokázání odborné způsobilosti) a jaké povinnosti jim z tohoto podnikání plynou,
 • zda mohou podnikat pokud mají záznam v rejstříku trestů,
 • od kdy vzniká právo provozovat živnost a do kdy vydáme výpis ze živnostenského rejstříku,
 • jestli je podnikání omezeno pro ženy na rodičovské dovolené,
 • za jakých podmínek mohou podnikat studenti,
 • za jakých podmínek mohou podnikat důchodci,
 • jak postupovat při založení právnické osoby,
 • co pro člověka obnáší výkon funkce odpovědného zástupce,
 • zda by mohlo podnikání na vedlejší činnost „vadit“  zaměstnavateli,
 • jaký je rozdíl  mezi podnikáním na  „hlavní“  a  „vedlejší“  činnost,
 • do kdy se přihlásit na zdravotní a sociální pojištění,
 • zda mají povinnost měsíčně platit zdravotní a sociální pojištění, případně v jaké výši,
 • jaké mají povinnosti vůči finančnímu úřadu,
 • co potřebují k tomu, aby mohli zaměstnávat lidi, případně najímat k provedení určitých činností jiné podnikatele a přitom se nejednalo o švarcsystém,
 • co vše musí doložit k provozovně, jaké podmínky musí provozovna splňovat a jak musí být označena.

Na všechny tyto a řadu dalších otázek jim umíme dát odpovědi.

3. Jak byste zhodnotila informovanost lidí o postupech pro založení živnosti? S jakými znalostmi za vámi zájemci o založení podniku přicházejí?

Co se týká postupu pro založení živnosti, setkáváme se s různými dotazy a úrovní informovanosti. Na živnostenský úřad se obrací jednak podnikatelé, kteří přesně vědí, co chtějí a mají informace o tom, co doložit (jedná se převážně o právnické osoby, které využívají služeb notářských kanceláří), tak i podnikatelé, kteří mají jen základní informace a chtějí od nás jejich doplnění – to je nejpočetnější skupina. Poslední skupinou jsou zájemci o podnikání, kteří nemají žádné, ani základní, informace a chtějí znát přesný postup, co kdy a jak udělat.

4. Často se na portálu setkáváme s velmi specifickými otázkami ohledně živnostenského podnikání. Chodí se i k vám v těchto věcech začínající podnikatelé radit?

Jedny z nejčastějších otázek se týkají právě doložení odborné způsobilosti, a to jak vzdělání, tak prokázání výkonu činnosti.

Podnikatelé se dotazují telefonicky i osobně na živnostenském úřadu.Někteří začínající podnikatelé si však neuvědomí, že je třeba mít u sebe doklad o VŠ vzdělání, maturitní vysvědčení, výuční list, aby pak nedocházelo k vzájemnému nedorozumění, zda se jedná o ten konkrétní „správný“ doklad.

Většinu dotazů, týkajících se odborné způsobilosti, dokáže pracovnice odpovědět přímo na místě, anebo se domluví, že během dne zavolá. Mohou však nastat i případy, kdy je třeba celou záležitost konzultovat s nadřízeným orgánem, v tomto případě podnikatel obdrží odpověď v rozmezí několika dnů. Bez odpovědi ale nezůstane.

Projděte si Časté otázky o živnostenském podnikání.

5. Z jakých pramenů čerpají pracovníci živnostenského úřadu? Doporučila byste začínajícím podnikatelům živnostenský zákon jak oficiální zdroj informací?

Ano, doporučila. Je dobré znát svá práva a povinnosti. Vedle toho bych také doporučila portál BusinessInfo.cz, jehož gestorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu, a který obsahuje velmi zajímavé a užitečné informace týkající se podnikání.

Co se týče pracovníků živnostenského úřadu, tak s ohledem na rozsah vykonávaných činností by byl výčet jednotlivých pramenů velmi rozsáhlý. Nicméně základním formálním pramenem je právě živnostenský zákon a nařízení vlády, kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností.

6. Jaká je posloupnost činností, kterými musí žadatel o založení živnosti na ŽÚ projít?

Podnikatel se dostaví na živnostenský úřad, ohlásí živnost a zaplatí správní poplatek. Pokud jsou předložené doklady a rejstřík trestů (ten si vyžádá pracovnice živnostenského úřadu elektronicky, nemusí ho nosit sám podnikatel) v pořádku, do 5 dnů od nás podnikatel obdrží výpis z živnostenského rejstříku (lze vyzvednout osobně, zaslat poštou nebo do datové schránky).

Pokud chybí doklad odborné způsobilosti (případně způsobilosti odpovědného zástupce), pracovnice stanoví výzvou termín, do kdy je třeba doklad dodat. Po dodání dokladu je vydán výpis z živnostenského rejstříku.

Obdobný postup je i u žádosti o koncesi s tím rozdílem, že živnostenský úřad v některých případech žádá o stanovisko příslušný orgán státní správy (prodlouží se doba vydání výpisu). Před vydáním výpisu musí pracovnice vydat rozhodnutí o udělení koncese. Po převzetí rozhodnutí a nabytí právní moci je podnikateli vydán výpis.

 Postup pro založení živnosti a její ohlášení na živnostenském úřadu.

7. Jaké jsou nejčastější chyby žadatelů o vydání živnostenského oprávnění?

Nejčastější chyby ohlašovatelů spočívají v nesprávném výkladu zákona, opět se jedná hlavně o dokládání odborné způsobilosti.

Málokdo si uvědomí, že např. praxi v oboru nelze prokázat jen tím, že někdo napíše, že vykonával praxi v oboru, ale vždy se musí jednat o pracovně-právní, služební nebo obdobný poměr, osobu bezprostředně odpovědnou za řízení činnosti, osobu pověřenou vedením podniku, OSVČ, případně jiné (stanoví § 7 živnostenského zákona).

8. V jakém kontaktu s ŽÚ musí být podnikatel, který podniká již delší dobu?

Je to velmi individuální. Zjednodušeně se dá říci, že podnikatel má vůči živnostenskému úřadu povinnost oznámit všechny změny údajů, které uvedl v ohlášení živnosti, resp. v žádosti o koncesi (týká se to zejména povinnosti oznámit změnu místa podnikání, oznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně, ustanovení nového odpovědného zástupce apod.). Zvláštní součinnostní vztah pak vzniká v případě živnostenské kontroly.

Vedle toho má podnikatel možnost kdykoli oslovit živnostenský úřad s žádostí o informace, které se týkají jeho podnikání, příp. rozšíření jeho podnikatelských aktivit, apod.

9. Do agendy živnostenského úřadu spadají také kontroly živnostníků. V jakých oblastech se kontroly provádí a mají se kontrolorů z živnostenského odboru podnikatelé obávat?

Živnostenské kontroly jsou prováděny průřezově všemi obory činností, které spadají do oblasti živnostenského podnikání, a tudíž nelze říci, že by některé činnosti byly kontrolovány a jiné nikoli. Na druhou stranu je pravdou, že z obecně známých důvodů jsou určité činnosti, kterým je ze strany živnostenských úřadů věnována zvýšená pozornost, týká se to např. prodeje použitého zboží, cestovního ruchu, hostinské činnosti apod.

Pokud jde o živnostenské kontroly, tak jejich smyslem není nikoho trestat. Naopak, smyslem těchto kontrol je, aby byla při podnikání dodržována stanovená pravidla.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce