Odpovědný zástupce pro živnost u právnické osoby (obchodní společnosti)

Odpovědného zástupce jako garanta odborné způsobilosti mohou potřebovat i právnické osoby. Pokud odpovědného zástupce obchodní společnost nemá, nemůže podnikatelskou činnost spadající svou povahou pod živnost provozovat.

Odpovědný zástupce u obchodní společnosti

Který podnikatel potřebuje odpovědného zástupce

  • podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti,
  • podnikatel, který je právnickou osobou, pro živnosti vyžadující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti.

Kdy je potřeba odpovědný zástupce u obchodní společnosti

Odpovědný zástupce umožňuje právnické osobě podnikat v oborech s živnostenským oprávněním, pro které nemá dotyčná obchodní společnost dostatečnou kvalifikaci v oboru. Odpovědný zástupce u právnické osoby odpovídá a řádný provoz živnosti i za dodržování příslušných právních norem. Odpovědného zástupce si může podnikatel stanovit i v případech, kdy mu to zákon přímo nenakazuje.

U právnické osoby se odpovědný zástupce ustanovuje při provozování živností, které vyžadují odbornou nebo jinou způsobilost. Tedy vždy, když druhem podnikání je jiná živnost než volná, která odbornou ani jinou způsobilost nevyžaduje.

Právnická osoba ustanoví pro živnosti vyžadující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti odpovědného zástupce, který tuto odbornou způsobilost splňuje. Do funkce odpovědného zástupce ustanoví česká právnická osoba osobu, která je jejím statutárním orgánem nebo jeho členem, a která splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce. Nelze-li odpovědného zástupce ustanovit z uvedených osob, ustanovuje podnikatel odpovědného zástupce z jiných osob.

Odpovědným zástupcem právnické osoby nemůže být člen dozorčí rady či jiného kontrolního orgánu této právnické osoby ani fyzická osoba, u níž trvá překážka provozování živnosti – například v případě insolvence. Odpovědným zástupcem nemůže být ani osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění v oboru, a to po dobu jednoho roku od právní moci rozhodnutí živnostenského oprávnění.

Odpovědný zástupce a živnost ohlašovací

Podnikatel je povinen oznámit živnostenskému úřadu do 15 dnů ustanovení odpovědného zástupce proživnost ohlašovací i ukončení výkonu jeho funkce. Oznámí-li ukončení výkonu funkce sám odpovědný zástupce, musí současně prokázat, že o ukončení výkonu své funkce informoval předem písemně podnikatele.

Nevyplývá-li datum ukončení funkce odpovědného zástupce z oznámení podnikateli, považuje se den doručení oznámení odpovědného zástupce živnostenskému úřadu za den ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce pro živnost ohlašovací může vykonávat svoji funkci ode dne ustanovení, splňuje-li podmínky vyžadované živnostenským zákonem.

Odpovědný zástupce a živnost koncesovaná

Podnikatel je povinen předložit ke schválení živnostenskému úřadu ustanovení odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou. Ustanovení nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí o schválení nabylo právní moci, tj. až po schválení odpovědného zástupce živnostenským úřadem. Ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce podnikatel oznámí živnostenskému úřadu do 15 dnů od ukončení výkonu funkce.

Oznámí-li ukončení výkonu funkce sám odpovědný zástupce, musí doložit kopii oznámení podnikateli o ukončení jeho funkce. Nelze-li určit den ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce podle oznámení podnikatele, končí výkon funkce odpovědného zástupce dnem doručení oznámení odpovědného zástupce živnostenskému úřadu. Uvedl-li odpovědný zástupce ve svém oznámení jako den ukončení výkonu své funkce den pozdější, končí výkon jeho funkce tímto dnem.

Podnikatel, odpovědný zástupce a povinnosti

Podnikatel je povinen ustanovit do 15 dnů nového odpovědného zástupce, přestane-li odpovědný zástupce vykonávat funkci nebo nesplňuje-li zvláštní podmínky, případně sám podnikatel přestal splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti. Pokud tuto povinnost podnikatel nesplní, zahájí živnostenský úřad řízení o pozastavení provozování živnosti.

Podnikatel připojí k ohlášení (pokud se jedná o živnost ohlašovací) nebo ke schválení (v případě živnosti koncesované)

  • (je-li odpovědný zástupce státním příslušníkem členského státu Evropské unie) výpis z evidence trestů ne starší než 3 měsíce,
  • doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce (nutno doložit originál nebo úředně ověřenou kopii),
  • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen – správní poplatek, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně a podepsal před živnostenským úřadem (zdarma).

Otázku odpovědného zástupce řeší především § 11 a § 12 Živnostenského zákona (455/1991 Sb.) v platném znění.

Změny u obchodních společností od roku 2014

Pozor, u všech typů obchodních společností nastanou od ledna příštího roku významné změny z důvodů uvedení v platnost nového Zákona o obchodních korporacích. Přečtěte si jaké:

Zákon o obchodních korporacích

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce