Kdo je osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)

Následující článek pojednává o pojmu Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) z hlediska jejího legislativního výkladu. Zahrnuje informace o tom, jaké aktivity náleží pod samostatnou výdělečnou činnost a postihuje také problematiku podnikání jako hlavní nebo vedlejší výdělečnou činnost.

Osoba samostatně výdělečně činná

Za osobu samostatně výdělečně činnou (OSVČ) se podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, považuje osoba, která ukončila povinnou školní docházku a dosáhla věku aspoň 15 let a:

 • vykonává samostatnou výdělečnou činnost, nebo
 • spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti, pokud podle zákona o daních z příjmů lze na ni rozdělovat příjmy dosažené výkonem této činnosti a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení.

Samostatná výdělečná činnost zahrnuje

 • podnikání v zemědělství, je-li fyzická osoba provozující zemědělskou výrobu evidována podle zvláštního zákona,
 • provozování živnosti na základě oprávnění provozovat živnost podle zvláštního zákona,
 • činnost společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti vykonávaná pro tuto společnost,
 • výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů, s výjimkou činnosti, z níž příjmy jsou podle zvláštního právního předpisu samostatným základem daně z příjmů fyzických osob pro zdanění zvláštní sazbou daně,
 • výkon jiné činnosti konané výdělečně na základě oprávnění podle zvláštních předpisů, která není uvedena v písmenech a) až d), a výkon činnosti příkazníka konané na základě příkazní smlouvy uzavřené podle občanského zákoníku; podmínkou zde je, že tyto činnosti jsou konány mimo vztah zakládající účast na nemocenském pojištění, a jde-li o činnost příkazníka, též to, že příkazní smlouva nebyla uzavřena v rámci jiné samostatné výdělečné činnosti. Za výkon jiné činnosti konané výdělečně na základě oprávnění podle zvláštních předpisů se vždy považuje činnost znalců, tlumočníků, zprostředkovatelů kolektivních sporů, zprostředkovatelů kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona, rozhodce podle zvláštních právních předpisů a insolvenčního správce, popřípadě dalšího správce,
 • výkon činností neuvedených v písmenech a) až e) a vykonávaných vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení příjmu; za výkon těchto činností se však nepovažuje pronájem nemovitostí (jejich částí) a movitých věcí, pokud se příjmy dosažené výkonem činností uvedených v písmenech a) až f) § 9 odstavce 3 Zákona o důchodovém pojištění považují podle zákona o daních z příjmů za příjmy ze samostatné činnosti.

Podnikání jako hlavní a vedlejší výdělečná činnost

Od 1. 1. 2004 se samostatná výdělečná činnost (SVČ) rozděluje na hlavní samostatnou výdělečnou činnost a na vedlejší samostatnou výdělečnou činnost.

SVČ se od roku 2010 považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) v kalendářním roce:

 • Vykonávala zaměstnání, kterým se rozumí činnost zakládající účast na nemocenském pojištění zaměstnanců a jde-li o osoby uvedené v § 5 Zákona o důchodovém pojištění, účast na důchodovém pojištění.
  • Pozn. Do 31. 12. 2008 se OSVČ považovala za osobu vykonávající vedlejší činnost, pokud vykonávala zaměstnání a příjem ze zaměstnání činil v kalendářním roce alespoň dvanáctinásobek minimální mzdy, která platila k 1. 1. kalendářního roku, za který se posuzovala účast na pojištění.
  • Zaměstnáním se pro účely výkonu vedlejší činnosti rovněž rozumí činnost zakládající účast na sociálním zabezpečení podle právních předpisů státu, s nímž má ČR uzavřenu mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení nebo státu aplikujícím koordinační nařízení.
 • Měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod.
 • Měla nárok na rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců nebo osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost) nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud osoba, která je závislá na péči jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s OSVČ ve společné domácnosti, není-li osobou blízkou.
 • Vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání, nebo civilní službu.
 • Byla nezaopatřeným dítětem podle ust. § 20 odst. 3 písm. a) zákona. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce