Dilema podnikatele: Být plátcem nebo neplátcem DPH?

Každý podnikatel stojí na začátku podnikání před spoustou důležitých rozhodnutí. Jedním z nich je i volba, zda se stane plátcem daně z přidané hodnoty (DPH) či nikoliv. Aby se začínajícím podnikatelům snáze rozhodovalo, přinášíme článek, který vám dá povědomí o tom, kdy je povinné stát se plátcem a jaké jsou výhody a nevýhody placení či neplacení DPH.

Plátce vs. neplátce DPH – co je pro podnikatele výhodnější?

Problematiku daně z přidané hodnoty (DPH) řeší zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Jak to vidí zákon

Plátcem DPH se podnikatel může stát povinně nebo dobrovolně. Podle zákona o dani z přidané hodnoty je podnikatel (fyzická nebo právnická osoba) povinen platit DPH, pokud uskutečňuje ekonomickou činnost a jeho obrat za 12 předcházejících měsíců přesáhne částku 1 000 000 Kč. Stejně tak se stává plátcem DPH každý, kdo poskytuje služby mezinárodně v rámci EU.

Obratem se pro účely tohoto zákona rozumí souhrn úplat bez daně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za

  • a) zdanitelné plnění,
  • b) plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, nebo
  • c) plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až 56a, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně.

Do obratu se nezahrnuje úplata za dodání nebo poskytnutí dlouhodobého majetku, není-li toto uskutečněné plnění nedílnou součástí obvyklé ekonomické činnosti osoby povinné k dani.

Kdy(ž) se placení DPH vyplatí

Pokud podnikatel takového obratu nedosáhne, ale platba DPH je pro něj výhodná, může se stát dobrovolným plátcem. Je třeba si to dopředu dobře propočítat a teprve potom se rozhodnout.

Pro podnikatele je obecně výhodnější platit DPH, pokud je většina jeho zákazníků plátcem DPH.

Jestliže téměř všichni zákazníci nejsou plátci DPH, je pro podnikatele vhodnější DPH také neplatit (jednoduše bude zboží či služba podnikatele pro jeho koncové zákazníky levnější).

Také v  případě, kdy podnikatel vystupuje v roli zákazníka, je pro něj výhodnější být plátcem DPH, pokud je jeho dodavatel rovněž plátcem DPH (a naopak). Bude si tak moct odečítat daň za nakoupené zboží od dodavatele. Je ale třeba mít na paměti, že zároveň přičte daň k ceně zboží prodanému odběratelům.

Další případy, kdy je výhodnější platit DPH

  • Pokud výdaje podnikatele převýší jeho příjmy – v tomto případě vzniká tzv. nadměrný odpočet, což znamená, že DPH, zaplacené při nákupu zboží a materiálu od dodavatelů, převyšuje DPH ze zboží prodaného zákazníkům – stát pak podnikateli vrací částku, o kterou se tyto dvě DPH liší.
  • Pokud se na zboží nakupované od dodavatele uplatňuje zvýšená sazba DPH a na zboží prodávané zákazníkům snížená sazba.

Placení DPH? Nežádoucí!

Případy, kdy je nevýhodné platit DPH

  • Pokud jsou zákazníky koneční spotřebitelé, je lepší být neplátcem DPH (koneční spotřebitelé totiž většinou nebývají plátci DPH),
  • Jestliže se na zboží nakupované od dodavatele uplatňuje snížená sazba DPH a na zboží prodávané zákazníkům zvýšená sazba DPH.

Náročná administrativa plátce DPH

Další nevýhodou pro plátce DPH je administrativní náročnost. Podnikatel – plátce DPH musí vystavovat daňové doklady pro odběratele, vést evidenci pro daňové účely, podávat přiznání k dani z přidané hodnoty, souhrnné a kontrolní hlášení a hlídat termíny pro podání daňového přiznání. Daňové doklady i evidenci je ze zákona povinné archivovat 10 let. S tím jsou spojeny další nároky na čas a také starosti, na jakém místě a jakým způsobem doklady a evidenci archivovat, protože doklady musí zůstat čitelné. Než se podnikatel stane plátcem, nemusí tyto záležitosti vůbec řešit.

Registrace k DPH

Pokud jste povinni platit DPH nebo se rozhodnete DPH platit dobrovolně, naleznete potřebné formuláře pro registraci k DPH i přiznání k DPH na finančních úřadech či jednoduše na webových stránkách Ministerstva financí.

Povinné přihlášení k DPH

Přihlášku k registraci k DPH musí podnikatel, jehož obrat za 12 předcházejících měsíců přesáhl částku 1 000 000 Kč, podat do 15 dnů po skončení měsíce, v němž byl překročen stanovený limit. 

Plátcem DPH se stáváte od druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém jste překročili obrat.

Pozor! Pokud se podnikatel, jehož obrat za 12 předcházejících měsíců přesáhl částku 1 000 000 Kč, povinně nezaregistruje, je mu finanční úřad ze zákona povinný udělit pokutu 10 % ze všech příjmů za období, v němž měl být plátcem DPH a nebyl.

Po registraci na příslušném finančním úřadě je plátci DPH přiděleno tzv. daňové identifikační číslo (DIČ).

Dobrovolné přihlášení k DPH

Při dobrovolné registraci k DPH si od vás FÚ vyžádá doplňující údaje, kterými prokážete potřebu být plátcem DPH.

Např. vás může požádat o doložení nájemní smlouvy na sídlo společnosti či provozovnu, smlouvy o bankovním účtu, podrobnější rozpis činností podnikání, podnikatelský záměr, uvedení klíčových zákazníků a dodavatelů, předložení již vystavených faktur apod.

V zákoně o DPH není stanoveno, co vše může finanční úřad požadovat – je tedy na každé osobě, aby prokázala hodnověrně, že uskutečňuje nebo bude uskutečňovat zdanitelná plnění.

Daňové identifikační číslo

Každý podnikatel, který platí DPH, má své daňové identifikační číslo (DIČ). Je mu přiděleno po registraci k placení DPH na příslušném finančním úřadě. DIČ je platné v celé EU, v angličtině se značí VAT ID.

DIČ slouží k identifikaci podnikatele

Co vyčtete z DIČ

DIČ je složeno ze dvou částí. První část je tvořena kódem příslušného státu, v České republice je to tedy „CZ“. Druhou částí je číslo, kterým je u fyzické osoby zpravidla rodné číslo podnikatele a u právnické osoby identifikační číslo (IČO).

Například:

  • U fyzické osoby, jejíž rodné číslo je 746028/2324 může DIČ vypadat takto: CZ7460282324.
  • U právnické osoby, jejíž IČO je 94684571, může DIČ mít tuto podobu: CZ94684571.
Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce