Registrační povinnosti podnikatele (OSVČ)

Začínající podnikatel má zákonnou povinnost registrovat se na úřadech. Jde především o registraci u správce daně (Finanční úřad), registraci na zdravotní pojišťovně a registraci na Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Níže uvedený článek může být pro nově vzniklé OSVČ při registračních povinnostech užitečným průvodcem.

Registrace OSVČ na úřadech

V případě že se podnikatel (OSVČ) kompletně nezaregistruje v rámci systému CRM (Centrální registrační místo), je nutno zajistit registraci samostatně, a to u následujících institucí: zdravotní pojišťovna, okresní správa sociálního zabezpečení a finanční úřad.

Registrace OSVČ – zdravotní pojišťovna

Povinnosti dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění:

 • Podnikatel, který je osobou samostatně výdělečně činnou, je povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy tuto činnost zahájil nebo ukončil. Podnikatel provozující svou podnikatelskou činnost na základě živnostenského oprávnění, splní tuto povinnost i tehdy, učiní-li oznámení příslušnému živnostenskému úřadu.
 • Za zahájení výdělečné činnosti se považuje okamžik, kdy se činnost začne provozovat s cílem „mít příjem“ (tj. objednávky, fakturace, uzavření smlouvy apod.).
 • Za zahájení výdělečné činnosti se nepovažuje pouhé získání živnostenského nebo jiného oprávnění k provozování samostatné výdělečné činnosti.

Registrace OSVČ – Finanční úřad

Povinnosti vymezené zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků:

Podnikatel, který obdrží povolení nebo oprávnění k podnikatelské činnosti nebo začne provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost, je povinen do 30 dnů podat přihlášku k registraci u místně příslušného správce daně (finančnímu úřadu). Tato lhůta začne běžet následující den po dni právní účinnosti povolení nebo oprávnění k podnikatelské činnosti nebo po dni, kdy začne provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost. Pro účely tohoto zákona se rozumí dnem právní účinnosti den, kdy je podnikatel podle příslušných předpisů oprávněn začít vykonávat podnikatelskou činnost.

Podnikatel, který podniká na základě živnostenského oprávnění, splní tuto povinnost též tehdy, podá-li přihlášku nebo učiní-li oznámení na živnostenském úřadu. Poplatník je povinen oznámit správci daně do 30-ti dnů zřízení stálé provozovny a její umístění na území České republiky. Zpravidla 30 dnů před zrušením této stálé provozovny oznámí tuto skutečnost správci daně. Podnikatel je jako plátce daně povinen podat přihlášku k registraci u správce daně nejpozději do 15-ti dnů od vzniku povinnosti srážet daň nebo zálohy na ni nebo daň vybírat, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.

Registrace OSVČ – Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ)

Povinnosti stanovené zákonem 589/1992 Sb. o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti:

Oznamovací povinnost

Podnikatel OSVČ nebo spolupracující osoba je povinna oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení den:

 • zahájení (znovuzahájení) samostatné výdělečné činnosti nebo spolupráce při výkonu samostatné výdělečné činnosti s uvedením dne, od kterého je oprávněna tuto činnost vykonávat, spolupracující osoba je současně povinna oznámit též jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo OSVČ, s níž spolupracuje,
 • ukončení samostatné výdělečné činnosti,
 • zániku oprávnění vykonávat samostatnou výdělečnou činnost,
 • od kterého nevykonává zaměstnání, nemá nárok na výplatu invalidního důchodu a rodičovského příspěvku, přestala osobně pečovat o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost), nemá nárok na výplatu PPM z důvodu těhotenství a porodu, pokud PPM náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců, přestala vykonávat vojenskou (civilní) službu, přestala být nezaopatřeným dítětem, pokud ohlásila a doložila vznik těchto skutečností pro účely výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti.

Tip redakce: KB má účet pro začínající na 2 roky zdarma.

Termín oznamovací povinnosti

Výše uvedené povinnosti je OSVČ povinna splnit nejpozději do 8. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž nastala skutečnost, která zakládá tuto povinnost.

Tiskopisy pro oznamovací povinnost

Předepsané tiskopisy pro podnikatele jsou k dispozici na každé Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) nebo v elektronické podobě na portálu OSSZ.

Místní příslušnost OSSZ

Místní příslušnost správy sociálního zabezpečení se řídí místem trvalého pobytu OSVČ nebo místem hlášeného pobytu v ČR, jde-li o cizince, a to pro následující účely:

 • vedení evidence pro účely důchodového pojištění OSVČ,
 • kontrolu plnění povinností plátců pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 • vybírání pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
 • vydávání potvrzení pro OSVČ o výši zaplaceného pojistného na důchodové a nemocenské pojištění, vráceném přeplatku na pojistném a vyplacených dávkách nemocenského pojištění pro účely nároku na dávky státní sociální podpory.

Pokud nemá OSVČ místo trvalého pobytu na území ČR, popřípadě, jde-li o cizince, řídí se místní příslušnost místem hlášeného pobytu. Nebude-li mít OSVČ v ČR trvalý ani hlášený pobyt, pak se místní příslušnost určí podle místa výkonu samostatné výdělečné činnosti. Je-li několik míst výkonu samostatné výdělečné činnosti, je místně příslušná OSSZ, v jejímž obvodu podle prohlášení fyzické osoby převažuje výkon samostatné výdělečné činnosti.

V řízení ve věcech pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se místní příslušnost OSSZ řídí místem trvalého pobytu OSVČ, pokud je předmětem řízení rozhodování o pojistném OSVČ, o penále a o pokutě pro OSVČ, případně, jde-li o cizince, místem hlášeného pobytu v ČR, a nemá-li OSVČ hlášený ani trvalý pobyt v ČR a její místo trvalého pobytu je v cizině, místem výkonu samostatné výdělečné činnosti na území ČR; je-li několik míst výkonu samostatné výdělečné činnosti, je místně příslušná OSSZ ta, v jejímž obvodu podle prohlášení fyzické osoby převažuje výkon samostatné výdělečné činnosti.

Podnikatel, který zaměstnává zaměstnance, je povinen na předepsaném tiskopisu oznámit okresní správě sociálního zabezpečení den zahájení jejich pracovní činnosti, a to do 8 dnů ode dne jejího zahájení, a den skončení jejich práce také do 8 dnů. Podnikatel zaměstnavatel je povinen písemně ohlásit okresní správě sociálního zabezpečení změnu údajů uvedených na oznámení podle věty první, a to do 8 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce