Zahájení a registrace podnikání – Centrální registrační místa (CRM) a Jednotný registrační formulář (JRF)

Od roku 2006 byly živnostenské úřady prohlášeny za Centrální registrační místa (CRM) a podnikateli nyní stačí jediný formulář, aby provedl vedle vlastního oznámení živnosti také daňovou registraci, oznámení České správě sociálního zabezpečení, úřadům práce i příslušné zdravotní pojišťovně. To samé platí pro založení firmy.

Ohlášení podnikání – Centrální registrační místa a Jednotný registrační formulář

Během zakládání živnosti musel podnikatel vyplnit postupně na živnostenském úřadu, finančním úřadu a správě sociálního zabezpečení minimálně čtyři formuláře. S formuláři, které mnohdy obsahovaly totožné údaje, musel jednotlivé úřady obejít sám podnikatel.

Od 1. 8. 2006 byly živnostenské úřady prohlášeny za centrální registrační místa a podnikateli teď stačí jediný formulář, aby provedl vedle vlastního  oznámení živnosti také daňovou registraci, oznámení České správě sociálního zabezpečení, úřadům práce i příslušné zdravotní pojišťovně. CRM tak umožní provést registraci podnikatele bez nutnosti dodávat např. doklady o bezdlužnosti nebo výpis z rejstříku trestů.

CRM – Centrální registrační místa

Rozsáhlou novelou živnostenského zákona, jakož i dalších zákonů (zákonem č. 214/2006 Sb.), došlo k rozšíření pravomoci živnostenských úřadů jako centrálních registračních míst – CRM. Podnikatelé mohou od 1. 8. 2006 oznámit zahájení podnikatelské činnosti, včetně změn a údajů pro všechny instituce, tj. registrace pro daňové účely, plnění oznamovací povinnosti a dalších povinností vůči České správě sociálního zabezpečení, úřadům práce a zdravotním pojišťovnám přímo na živnostenském úřadě.

Hlavním principem CRM je větší efektivita a urychlení začátku podnikání. Pokud bude podnikatel provádět úkon prostřednictvím CRM budou od něho potřebné informace získány na jednotném formuláři, který vydalo MPO. Živnostenský úřad po shromáždění těchto údajů postoupí přihlášky k registraci a oznámení věcně příslušným orgánům veřejné správy. Mělo by dojít k podstatnému zjednodušení.

JRF – Jednotný registrační formulář

Jednotný registrační formulář nahrazuje různé typy formulářůpro podání, které podnikatel musel učinit před vstupem do podnikání, ale i během podnikání, a to na živnostenském úřadě, finančním úřadě, příslušné správě sociálního pojištění, úřadu práce a zdravotní pojišťovně. Požadované náležitosti z jednotlivých úřadů se sjednotily do jednoho formuláře, zpřehlednily se pro podnikatele a současně se odstranilo opakované vyplňování totožných údajů.

Jednotný registrační formulář – JRF byl vypracován tak, aby byl co nejpřehlednější jak pro klienty CRM, tak pro následnou práci ze strany pracovníků CRM.

Typy jednotných registračních formulářů – JRF

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dotčenými resorty (Ministerstvem financí, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem zdravotnictví) vypracovalo dva základní typy jednotných registračních formulářů, a to v rozdělení pro právnickou a fyzickou osobu.

Elektronický JRF – Elektronický jednotný registrační formulář

Elektronická podoba jednotného registračního formuláře je připravena k přímému vyplnění pomocí počítače a opakovanému použití při jeho uložení. Před použitím elektronické verze JRF je ale nutné nejdříve instalovat aplikaci 602XML Filler. Po instalaci lze konkrétní JRF vyplnit bez problémů.

Vyplněný a podepsaný formulář se podává stejně jako tištěné verze na CRM příslušného obecního živnostenského úřadu.

JRF online

Také lze využít obdobné aplikace interaktivního formuláře na portálu pro podnikání a export BusinessInfo.cz, který umožňuje práci s garantovanými formuláři a žádostmi úřadů a institucí. Pro práci s aplikací se však musí žadatel přihlásit. 

Formuláře lze vyplnit on-line, vytisknout, uložit v elektronické podobě přímo v aplikaci či v osobním počítači. Aplikace využívá osobní registrační údaje, které automaticky vkládá do formulářů.

Registrace prostřednictvím JRF

Prostřednictvím JRF se lze zároveň zaregistrovat k různým úkonům, které popisujeme níže, na živnostenském úřadě, finančním úřadě, ČSSZ, zdravotní pojišťovně a úřadu práce.

1. Registrace na živnostenském úřadě

 • ohlášení živnosti,
 • žádost o koncesi,
 • oznámení změny, resp. doplnění údajů dle § 49, resp. § 56 živnostenského zákona,
 • žádost o zrušení živnostenského oprávnění,
 • oznámení o zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně,
 • oznámení o přerušení provozování živnosti,
 • oznámení o pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno.

2. Registrace na finančním úřadě

Přihláška k daňové registraci pro fyzické osoby

 • přihláška k registraci k dani z příjmů fyzických osoby,
 • přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty,
 • přihláška k dani z nemovitosti,
 • přihláška k dani silniční,
 • přihláška k registraci pro plátcovy pokladny,
 • přihláška k registraci – odštěpné závody a provozovny,
 • přihláška k dani z příjmů jako plátci:
  • daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků,
  • daně z příjmů vybírané zvláštní sazbou daně,
  • zajišťující daň.

Přihláška k daňové registraci pro právnické osoby

 • přihláška k registraci k dani z příjmů právnických osob,
 • přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty,
 • přihláška k dani z nemovitosti,
 • přihláška k dani silniční,
 • přihláška k registraci pro plátcovy pokladny,
 • přihláška k registraci — odštěpné závody a provozovny,
 • přihláška k dani z příjmů jako plátci:
  • daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků,
  • daně z příjmů vybírané zvláštní sazbou daně,
  • zajišťující daň.

3. Registrace na České správě sociálního zabezpečení

 • Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti OSVČ
 • Přihláška k důchodovému a nemocenskému pojištění OSVČ

4. Registrace na úřadu práce

 • Hlášení volného pracovního místa, resp. jeho obsazení (týká se jak FO, tak PO)

5. Registrace na zdravotní pojišťovně

 • Oznámení pojištěnce (FO) o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce