Právní formy podnikání pro fyzické a právnické osoby

Pokud chcete začít podnikat v České republice, můžete si vybrat z několika právních forem podnikání. Abychom vám usnadnili orientaci v problematice forem podnikání, přinášíme vám ucelený přehled právních forem podnikání.

Právní formy podnikání

Mezi základní právní formy podnikání patří fyzická a právnická osoba, z nichž obě možnosti skýtají několik dalších variant, ze kterých můžete vybírat.

Fyzická osoba – živnost

Fyzickou osobou je občan, který si vyřídí živnostenský list (případně se přihlásí jako zemědělec) a splní další podmínky pro podnikání vyplývající ze živnostenského zákona, daňových zákonů, zákonů o důchodovém, sociálním a zdravotním pojištění apod. Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Proto jako živnostník vystupujete pod svým jménem a ručíte za své podnikatelské aktivity celým svým majetkem.

Živnostenský zákon dělí živnosti především podle podmínek získání živnostenského oprávnění na dvě skupiny:

1. Živnosti ohlašovací 

Oprávnění provozovat ohlašovací živnost vzniká podáním písemného ohlášenína předepsaném tiskopise u příslušného živnostenského úřadu, případně dnem, který podnikatel uvede v ohlášení jako den zahájení své podnikatelské činnosti. Vznik živnostenského oprávnění u těchto živností tudíž nevyžaduje souhlas či rozhodnutí živnostenského úřadu. Pokud začínající podnikatel splní všechny podmínky stanovené zákonem pro danou živnost, může živnost provozovat ještě předtím, než mu bude vydán živnostenský list.

Podle podmínek, které musí ohlašovatel při ohlášení živnosti splňovat, zejména podle požadované odborné způsobilosti, se rozlišují tři druhy ohlašovacích živností:

 • řemeslné,
 • volné,
 • vázané.

2. Koncesované živnosti

Koncesované živnosti mohou být provozovány výhradně na základě státního povolení – koncese. Oprávnění provozovat živnost tu vzniká až dnem doručení koncesní listiny, jíž byla koncese udělena. Na vydání koncesní listiny není právní nárok, její vydání může být při existenci zákonných důvodů žadateli odepřeno. Mezi koncesované živnosti jsou řazeny zásadně obory, u kterých je riziko ohrožení života, zdraví, majetku a zákonem chráněných veřejných zájmů zvlášť vysoké.

Zvláštním druhem živnosti jsou živnosti provozované průmyslovým způsobem, tzv. průmyslové živnosti.

Právnická osoba – obchodní korporace

Právnické osoby jsou definovány Zákonem o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) jako obchodní korporace. Česká legislativa zná pět druhů korporací: s.r.o., a.s., v.o.s., k.s. a družstvo.

V následujícím přehledu vám představujeme obchodní korporace z hlediska požadavků na jejich založení a jejich základních charakteristik.

1. Společnost s ručením omezeným – s.r.o.

 • Založení: fyzickými nebo právnickými osobami (i jen 1 osoba).
 • Základní kapitál: min. 1 Kč.
 • Ručení majetkem: společnost ručí veškerým majetkem, společník do výše nesplaceného vkladu.
 • Orgány: valná hromada – nejvyšší orgán, statutární orgán – jednatel či jednatelé.

2. Akciová společnost – a.s.

 • Založení: jeden zakladatel (pouze právnická osoba) nebo více zakladatelů.
 • Základní kapitál: rozvržený na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě (ZK při veřejné nabídce akcií min. 20 000 000 Kč, ZK bez veřejné nabídky akcií min. 2 000 000 Kč).
 • Ručení majetkem: celým svým majetkem, akcionáři neručí za závazky společnosti.

3. Veřejná obchodní společnost – v.o.s.

 • Založení: min. dvě osoby.
 • Základní kapitál: není stanoven.
 • Ručení majetkem: osoby ručí svým majetkem (společně a nerozdílně).
 • Vznik: zápisem do Obchodního rejstříku.

4. Komanditní společnost – k.s.

 • Založení: dva a více společníků.
 • Základní kapitál: vkládá komandista v min. výši 5 000 Kč.
 • Ručení majetkem: komandisté ručí do výše vkladu, komplementář ručí celým svým majetkem.
 • Orgány: společnost vedou komplementáři.

5. Družstvo

 • Založení: min. 5 fyzických osob nebo min. 2 právnické osoby.
 • Popis: společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů.
 • Ručení majetkem: družstvo ručí celým svým majetkem, členové neručí za závazky družstva.

Družstvo je dalším subjektem, který má možnost dle ZOK podnikat; jeho podstatou je skutečnost, že jeho vlastníci (členové družstva) do družstva nevnáší peníze, ale většinou jiné majetkové hodnoty (v zemědělských družstvech to bývá půda, zvířata či později tzv. transformační podíly, v bytových družstvech činnost členů při výstavbě bytových domů); je nutno připustit, že tato forma podnikání je na ústupu. 

6. Evropská společnost – SE

 • Základní kapitál: 120 tis. Euro rozvržených na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě.
 • Orgány: nejvyšším orgánem je valná hromada.
 • Ručení majetkem: celým svým majetkem, akcionáři neručí za závazky společnosti.

Pozor! Mezi časté omyly patří domněnka o sdružení podnikatelů jako o jakési alternativě podnikání. Jde však jen o smluvně podložený vztah mezi dvěma a více podnikateli (fyzických nebo právnických osob nebo jejich kombinací), kdy tito podnikatelé vystupují vůči dalším osobám jako sdružení (a tedy jsou všichni zavázáni ze svých závazků společně a nerozdílně, ručí celým svým majetkem a hodnoty vytvořené v rámci svého podnikání nabývají do společného podílového spoluvlastnictví s ostatními podnikateli), případně se další osoby ani nedozví, že podnikatel, se kterým mají smluvní vztah, je vůbec členem nějakého sdružení.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce