Dohoda o provedení práce (vzor)

Dohoda o provedení práce je možností, která se podnikateli naskýtá pro uzavření dohody o práci s pracovníkem mimo standardní pracovní poměr. Náležitosti i vzor dohody o provedení práce najdete v následujícím článku.

Uzavření dohody o provedení práce

Dohoda o provedení práce (DPP) je dvoustranný právní úkon, který se stane učinným v okamžiku, jakmile se účastníci shodnou na jeho obsahu.

Dohoda o provedení práce musí být uzavřena písemně.

Náležitosti dohody o provedení práce

  • označení účastníků, resp. smluvních stran,
  • vymezení pracovního úkolu,
  • sjednaná odměna,
  • (zpravidla) doba/lhůta, v níž má být úkol proveden,
  • časový rozsah práce (pokud nevyplývá z předchozího bodu),
  • místo a datum sjednání, jména a podpisy účastníků.

Výše odměny v rámci dohody o provedení práce

Odměna za provedení pracovního úkolu je splatná po dokončení a odevzdání práce, přičemž se mohou účastníci dohodnout, že část odměny bude splatná již po provedení určité části pracovního úkolu. Neodpovídá-li provedená práce sjednaným podmínkám, může podle výslovného ujednání účastníků zaměstnavatel odměnu přiměřeně snížit.

Při sjednávání výše odměny v dohodě o provedení práce mají účastníci velkou smluvní volnost. Výše odměny však musí dosahovat alespoň výše minimální mzdy. V opačném případě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci doplatek ve výši rozdílu mezi výší této odměny připadající na jednu hodinu a příslušnou minimální hodinovou mzdou.

Musí být respektován také zákaz diskriminace a jednání v rozporu s dobrými mravy. Je-li obsahem dohody ujednání o poskytování náhrad výdajů spojených s výkonem práce, musí být odděleno od ujednání o odměně.

Rozsah práce na dohodu o provedení práce

Dohodu o provedení práce lze sjednat maximálně na předpokládaný rozsah 300 hodin. Do tohoto rozsahu se započítává také doba práce, kterou zaměstnanec koná pro téhož zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody (dohod) o provedení práce. Dohoda uzavřená nad tento rozsah by byla neplatná.

Platba daní, sociálního a zdravotního pojištění u DPP

Dohoda o provedení práce funguje vzhledem k odvodům daní a platbám za sociální a zdravotní pojištění na jiný režim než běžný pracovní poměr.

Přečtěte si, jak se to má s daněmi a sociální a zdravotním pojištěním u DPP

Zrušení dohody o provedení práce

Při sjednávání výše odměny v dohodě o pracovní činnosti mají účastníci velkou smluvní volnost (jsou pouze omezeni výší minimální mzdy) a totéž platí i pro sjednávání splatnosti odměny. Musí však být respektován zákaz diskriminace a jednání v rozporu s dobrými mravy. Je-li obsahem dohody ujednání o poskytování náhrad cestovních (a jiných) výdajů spojených s výkonem práce, musí být odděleno od ujednání o odměně.

Výpověď u DPP

Pro závazek založený DPP platí, že může být rozvázán:

  • ze strany zaměstnance i zaměstnavatele,
  • z jakéhokoliv důvodu, nebo i bez uvedené důvodu,
  • s patnáctidenní výpovědní lhůtou, která začíná běžet v den doručení výpovědi druhé straně.

Vzor dohody o provedení práce

  •  Vzor dohody o provedení práce je ke stažení v balíčku Můj iPodnikatel.
Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce