Dohody o práci mimo pracovní poměr

V případě, že plánujete své podnikání rozšířit o dalšího pracovníka a chcete se vyhnout povinnostem vyplývajícím z uzavření pracovního poměru pracovní smlouvou, máte možnost přijmout pracovníka na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.

Práce mimo pracovní poměr

Mezi dohody mimo pracovní poměr patří dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti. Zákoník práce umožňuje zaměstnavateli uzavřít se zaměstnancem dohodu o provedení práce (DPP) na maximálně 300 hodin práce ročně nebo dohodu o pracovní činnosti (DPČ).

Výhodou těchto dohod je především jiný režim (pro zaměstnavatele i zaměstnance výhodnější) placení daní, sociálního a zdravotního pojištění než u klasické pracovní smlouvy.

U dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr lze práci vykonávat nejen osobně, ale i za pomoci rodinných příslušníků, je-li to výslovně sjednáno. S mladistvými lze tyto dohody uzavírat, jen pokud tím nebude ohrožen jejich zdravý vývoj nebo výchova k povolání.

1. Dohoda o provedení práce – DPP

Dohoda o provedení práce – sociální a zdravotní pojištění

Pracovníci na dohodu o provedení práce nejsou nemocensky pojištění – dohoda nezakládá účast na nemocenském pojištění zaměstnanců, tudíž se neodvádí pojistné na sociální zabezpečení.

Dohoda o provedení práce taktéž nezakládá účast na zdravotním pojištění, neodvádí se zdravotní pojištění (pozor  musí být odváděno pojistné alespoň v minimální výši v rámci jiného pracovně právního vztahu, pokud nejde o osobu, za kterou platí pojištění stát, toto však není problém zaměstnavatele uzavírajícího DPP).

Od ledna 2012 však tato podmínka platí pouze u DPP, u kterých vyplacená měsíční částka nepřekročí 10 000,- Kč. Z dohod nad 10 000 korun měsíčně musí zaměstnanec či zaměstnavatel odvádět sociální a zdravotní pojištění. 

Pozor! Jedná se o částku, která bude skutečně zúčtována, nikoli o částku, kterou předpokládá smlouva. Zaměstnavatel bude v těchto případech podávat oznámení o nástupu do zaměstnání OSSZ zpětně, tedy v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém účast na pojištění vznikla. U těchto zaměstnanců navíc přibyla povinnost rozvrhnout pracovní dobu (pro případ pracovní neschopnosti) a také vydat po skončení pracovního poměru potvrzení o zaměstnání.

Dohoda o provedení práce a finanční úřad

Dohodu o provedení práce může zaměstnavatel uzavřít se zaměstnancem, jestliže předpokládaný rozsah práce není vyšší než 300 hodin v kalendářním roce.

Z hlediska zdanění mohou v praxi nastat dvě situace:

  • Zaměstnanec podepíše u zaměstnavatele daňové prohlášení

V tomto případě bude odměna z dohod o provedení práce zdaněna zálohovou daní s možností uplatnění slev na dani (alespoň slevu na poplatníka, ale i další podle vašeho nároku). 

  • Zaměstnanec nepodepíše u zaměstnavatele daňové prohlášení

Odměna z dohod o provedení práce do výše měsíčního výdělku u jednoho zaměstnavatele 10 000 Kč se daní srážkovou daní (15 %). Tento příjem už nikde dále nevykazujete (např. pokud si děláte sami daňové přiznání, tak příjem neuplatníte, protože už byl zdaněn).

Při překročení limitu 10 000 Kč se odměna zdaňuje zálohovou daní, jejíž základem je superhrubá mzda. Slevy na dani se uplatnit nedají.

Výpověď u DPP

Pro závazek založený DPP platí, že může být rozvázán:

  • ze strany zaměstnance i zaměstnavatele,
  • z jakéhokoliv důvodu, nebo i bez uvedené důvodu,
  • s patnáctidenní výpovědní lhůtou, která začíná běžet v den doručení výpovědi druhé straně.

Novinka od roku 2015: Autorské honoráře se daní už od příjmu 7 000 Kč od jednoho plátce.

2. Dohoda o pracovní činnosti – DPČ

Dohoda o pracovní činnosti a finanční úřad

Dohoda o pracovní činnosti je specifický vztah, kdy za rok nesmí délka práce v součtu překročit polovinu normální roční délky pracovní doby, příp. po dobu trvání této dohody nesmí překročit polovinu normální pracovní doby za srovnatelné období. Z hlediska daňového se odvádí záloha na daň z příjmu ze závislé činnosti (obdobně jako u běžného pracovního poměru). Srážku a odvod provede zaměstnavatel.

Osoby s příjmy podle dohody o pracovní činnosti budou muset v případě více příjmů v jednom měsíci podávat daňové přiznání.

Dohoda o pracovní činnosti a OSSZ

Pracovníci činní na základě dohody o pracovní činnosti:

  • jsou nemocensky pojištěni v kalendářních měsících, ve kterých dosáhnou započitatelného příjmu za výkon práce, případně funkce, alespoň 3 500 Kč (platí pro rok 2021), 
  • zaměstnání nemá charakter nahodilého jednorázového zaměstnání, tzn. že trvá déle než 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích. Sjednaný rozsah pracovní doby nesmí překročit polovinu stanovené týdenní pracovní doby.

Pokud nejsou splněny tyto dvě podmínky, není zaměstnanec nemocensky pojištěn, a tudíž se neodvádí pojistné na sociální zabezpečení.

Dohoda o pracovní činnosti a zdravotní pojišťovna

Pracovníci činní na základě dohody o pracovní činnosti se považují za zaměstnance a zaměstnavatel za ně odvádí zdravotní pojištění, pokud tato dohoda zakládá účast na nemocenském pojištění (viz kapitola DPČ a OSSZ).

Zaměstnavatel je povinen přihlašovat a odhlašovat zaměstnance na dobu, po kterou vykonává činnost na základě dohody o pracovní činnosti.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce