Cash flow určuje úspěšnost podnikání

Při podnikání je cash flow důležitou veličinou, protože vypovídá o schopnosti podniku generovat zisk (pokrývat výdaje pomocí příjmů podniku). Víte ale, jaký je postup pro sestavení toku hotovosti? A jak jej účinně řídit? To vše se dozvíte, budete-li pokračovat ve čtení.

Cash flow alias tok hotovosti

Cash flow, nebo-li tok hotovosti, představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků. Jde o zachycení pohybu peněžních prostředků v podniku za konkrétní období.

Cash flow se sestavuje nejčastěji v rámci účetní závěrky. Jeho podoba a struktura je dána Zákonem o účetnictví a Českými účetními standardy.

Jak vypočítat tok hotovosti

Tok hotovosti sleduje příjmy a výdaje tak, jak skutečně do firmy přicházejí a zase odcházejí. Pří sestavování cash flow je třeba sečíst stav penež na bankovním účtu či v pokladně s příjmy a odečíst výdaje – tak získáte přehled o finančním toku za dané období.

Příjmy

Na straně příjmů se zaznamenává skutečný příjem, a to nikoli v den, kdy byl vyfakturován, ale v den, kdy skutečně přišel na bankovní účet a jedná se tedy o volné a použitelné prostředky.

Příklad příjmových položek:

 • příjmy z prodeje zboží a služeb,
 • prodej (starého) zařízení podniku,
 • nově poskytnutý úvěr,
 • připsané úroky,
 • vrácené daně,
 • vložený kapitál aj.

Výdaje

Na stranu výdajů se píší veškeré náklady, které jsou zaplaceny, a to v momentu, kdy opouštějí váš bankovní účet či pokladnu. Zapisuje se zde tedy ne to, co dlužíte, ale to, co se skutečně zaplatilo.

Příklad příjmových položek:

 • výdaje za materiál na výrobu,
 • nákup zařízení podniku,
 • výdaje za nakupované služby (internet, telefon, právní služby apod.),
 • splátky poskytnutého úvěru,
 • osobní náklady (mzdy a pojištění),
 • režijní náklady (spotřební kancelářský materiál aj.),
 • výdaje za propagaci,
 • daně,
 • výdaje za provedené opravy aj.

Proč je tok hotovosti tak důležitý

Pro malé a střední podnikatele je tok hotovosti, tedy cash flow,důležitější než ziskovost. Proto se výkaz cash flow považuje za nejpřesnější ukazatel úspěšnosti podniku. Zároveň jsou to nejlacinější peníze, které můžete pro podnik získat – nachází se přímo u vás v podniku, jen je nezbytné je najít a dobře s nimi nakládat. Z tohoto důvodu je pro ekonomický úspěch vašeho podnikání nezbytné váš tok hotovosti dostatečně zručně řídit.

Jak řídit tok hotovosti

Sledujte pohyby na stránce příjmů i výdajů

V případě, že máte v plánu skutečně řídit cash flow vašeho podniku, měli byste v pravidelných intervalech sledovat aktuální stav hotovosti. Zároveň by vašim cílem mělo být urychlení přílivu peněz za současného zpomalení jejich odlivu, abyste zvýšili cash flow. Sledujte stav vaší pokladny, plánujte platby dopředu, kontrolujte odliv hotovosti na straně výdajů a využívejte disponibilní hotovost, aby generovala příjmy (třeba ji ukládejte na krátkodobý spořící účet.).

Spoléhat se jen na příjmy z prodeje není rozumné

Možná vás napadne, že ani tak nepotřebujete snižovat výdaje, ale stačí, když razantně zvýšíte pouze příjmovou část v rámci toku hotovosti. Tento přístup vám může, ale také nemusí přinést úspěch. Pokud budete spoléhat především na příjmy z prodeje vašeho zboží a služeb, můžete brzy narazit na to, že s nárůstem příjmů roste také počet nedobytných pohledávek – nesnažte se proto prodat za každou cenu, i když v zákazníka nemáte důvěru. Prověřujte své zákazníky a pojistěte se proti vzniku nedobytných pohledávek.

Předcházejte vzniku nesplacených závazků ze strany odběratelů

Pokud už se stane, že váš odběratel neuhradil svůj závazek, přerušte dodání objednaného zboží a navrhněte mu alternativy (například splátkový kalendář, platbu v hotovosti při další dodávce zboží,  prodloužení splatnosti apod.) – ani jedna sice není  ideální pro váš tok hotovosti tak jako okamžité zaplacení, ale je to stále lepší řešení, než dlouhodobě nedobytná pohledávka. Tuto politiku můžete praktikovat vůči větším a stálým odběratelům.

Snižte provozní náklady na vyřízení objednávek

V případě, že prodáváte své zboží také jednotlivým zákazníkům, je dobré se v zájmu zachování dobrého toku hotovosti držet několika osvědčených rad. Nastavte minimální hranici pro objednávku, abyste předešli papírování a dalším provozním nákladům spojeným s odbavením objednávky u těch objednávek, které vám tyto náklady ani neuhradí. Ale pozor, řešením není odmítat objednávky menší hodnoty, než je vaše hranice, kdy vám objednávka po odečtení nákladů na její správu a odbavení přinese nulový zisk. Řešením je snížit provozní náklady na minimum (to je ve vašich rukou, narozdíl od zvýšení hodnoty objednávek, což ve skutečnosti řídí vaši zákazníci, resp. konkurence).

Výdaje pečlivě plánujte

Pokud chcete mít pod kontrolou tok hotovosti ve vašem podniku, je třeba také plánovat výdaje v dostatečném předstihu. Jednou z oblastí, kde by se vám to mohlo vyplatit jsou výdaje na daně. Ne, nenavádíme vás k daňovým únikům, chceme zdůraznit výhodnost daňové optimalizace. Důsledným plánováním daní totiž můžete svou daňovou zátěž snížit, odložit nebo platby daní oddálit. S tím vám pomůže zkušený daňový poradce.

Optimalizujte výrobní náklady

Další výdajovou položkou jsou náklady na výrobu. V první řadě je dobré držet fixní náklady (pronájem apod.) na co nejnižší možné úrovni, současně je nutné držet i variabilní náklady na rozumné úrovni – nemělo by docházek k plýtvání. Dalším důležitým bodem při řízení výdajové stránky podnikání v oblasti výrobních nákladů je pravidelné přehodnocování vašich plánů, a to jak v oblasti výroby, tak v oblasti předpokládaných tržeb (controlling). Pokud situace na trhu naznačuje stagnaci nebo snižování tržeb, měly byste úměrně snížit i svou výrobu. K čemu mít plný sklad zboží, když po něm není poptávka?! Vždy si také nechávejte určitou hotovostní rezervu, kterou můžete pokrýt neočekávaný nárůst ve výrobních nákladech.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce