Penále za prodlení v platbě zdravotního pojištění

Každý živnostník nebo podnikatel se během roku může dostat do situace, že nemůže řádně a včas odvést pravidelnou měsíční platbu zdravotního pojištění z důvodu, že jeho odběratelé mu nezaplatili. Jak postupovat při obdržení vyúčtování pojistného nebo platebního výměru od pojišťovny?

Jak řešit dluh na zdravotním pojištění

Dlužné pojistné se musí uhradit vždy

I když se živnostník dostal do finančních problémů, musí počítat s tím, že ze zákona není možné se domoci ani částečného prominutí pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Pokud má podnikatel dejme tomu čtyřměsíční výpadek v placení pojistného a nyní je jeho finanční situace stabilizovaná a může již řádně platit pravidelné zálohy, ale současně ještě nemá peníze na doplacení pětiměsíční „díry“, je nejlepší se s příslušnou zdravotní pojišťovnou domluvit na splátkovém kalendářina úhradu dlužného pojistného. Tento lze sjednat okamžitě, nemusí se čekat až pojišťovna sama živnostníkovi vyměří a doručí dlužnou částku na pojistném a penále (dosahuje hodnoty 0,05% z dlužné částky) v rámci správního řízení – platebním výměrem. Rozhodovat o odstranění tvrdosti penále totiž lze i na základě vyúčtování pojistného – to platí především pro živnostníky řešící své problémy včas. 

Podání žádosti o prominutí penále

Ihned při řešení nedoplatku na pojistném má živnostník možnost požádat o prominutí vyměřeného penále na veřejné zdravotní pojištění. Písemnou žádostí se obrátí na příslušnou pojišťovnu o snížení či prominutí vyměřeného penále cestou odstranění tvrdosti, v této žádosti vypíše všechny podstatné důvody mající vliv na neuhrazení dluhu (např. v případě, že mu vykradli sklad je dobré přiložit zprávu policie apod.).

Tato žádost musí být však podána nejpozději v patnáctidenní lhůtě od písemného doručení platebního výměru. Pokud není s pojišťovnou sepsána dohoda o splátkách a pojistné nebude uhrazeno, nemůže být této žádosti ze zákona vyhověno. V případě, že je uzavřen splátkový kalendář, bude se žádostí o prominutí penále pojišťovna zabývat až po uhrazení poslední splátky. Současně však během splácení roste dluh na penále. Po doplacení poslední splátky si však může živnostník podat druhou žádost o prominutí penále, tentokrát na penále vzniklé během trvání splátkového kalendáře. Když je pojistné uhrazeno jednorázově, zašle příslušná pojišťovna plátci písemné vyrozumění o prominutí penále, jeho snížení či nevyhovění žádosti.

Jednoznačně však platí, že živnostník komunikující s pojišťovnou a snažící se své závazky řešit, má při jednání o svém penále velmi dobrou výchozí pozici a naději na prominutí či alespoň výrazné snížení svého penále. Na prominutí či snížení není ze zákona paušální zákon a rozhoduje o něm každá pojišťovna sama na základě svých vlastních vnitřních předpisů. 

Kdy podat odvolání

Když živnostník nesouhlasí s částkou vyměřeného dlužného pojistného či penále nebo si myslí, že mu nemělo být vůbec vyměřeno, podá si opět v zákonné patnáctidenní lhůtě po obdržení platebního výměru odvolání, ve kterém uvede všechny své výhrady a písemně je doloží. 

Když se problémy neřeší, dluhy rychle rostou

Živnostník, který si myslí, že se na celou záležitost zapomene nebo se nějak sama vyřeší, nedělá dobře. Při finančních problémech se rozhodně nevyplatí hrát „mrtvého brouka“ a nepřebírat poštu.

U všech soudních a úřadních listin platí institut fikce doručení, čili nepřevzetí pošty neznamená, že po dlužníkovi nikdo nic nemůže chtít, protože o tom neví.

Naopak dlužník může promeškat lhůtu na odvolánía neví důležité informace o jeho případu. Jestliže není totiž dlužné pojistné a penále uhrazeno ani na základě pravomocného platebního výměru, domáhá se každá pojišťovna svého nároku soudní cestou. Způsob a forma exekuce je velmi pestrá (srážky ze mzdy, z účtu, ze stavebního spoření, exekuce veškerého majetku), navíc penále roste i během doby vymáhání.

V současné době je běžnou praxí, že většina subjektů na trhu se domáhá svých finančních nároků prostřednictvím Exekutorských úřadů a tyto nemalé náklady musí opět zaplatit dlužník. Navíc může exekutor postihovat veškerá majetková práva dlužníka, tj. vést exekuci na jeho podíly ve firmách, společnostech či družstvu. Pouze sám exekutor rozhoduje, jaká exekuce bude o kterého dlužníka zvolena, je samozřejmě povolena exekuce kombinací uvedených způsobů (především pro vyšší částky). Není ničím neobvyklým, že dlužná jistina je ve finále podstatně nižší než výše penále, nákladů exekutora či soudních poplatků.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce