Manažerské funkce aneb co by měl umět a dělat dobrý manažer firmy

Pracovní náplň manažera (respektive podnikatele) může být rozdílná podle toho, na jaké úrovni organizační struktury podniku se vyskytuje. Manažerské funkce se nejčastěji odvíjejí od potřeby dosáhnout stanovených podnikatelských cílů, z čehož vyplývá nutnost obstarat a řídit zdroje podniku.

Práce a funkce manažera podniku

Manažerské funkce jsou typické činnosti, které manažer ve své práci vykonává. V odborné literatuře existuje mnoho různých pojetí a odlišných klasifikací manažerských funkcí. Jedno z nejrozšířenějších zahrnuje do manažerských funkcí především proces plánování, organizování, výběr, rozmístění a vedení lidí či kontrolování. Úlohou manažera je především umění využít dostupných zdrojů (materiálních, finančních, technologických či lidských) na dosažení vytýčených podnikových cílů.

Plánování za účelem stanovení cílů podniku

Plánování předchází všem následným manažerským funkcím. Zahrnuje stanovení cílů, tj. vymezení budoucího stavu a definování možných postupů k jejich dosažení. Výsledkem této manažerské funkce je plán, který obsahuje specifické kroky, jež musí firma uskutečnit, aby dosáhla svých cílů.

Charakter plánovacího procesu se liší samozřejmě v souvislosti s délkou období, pro kterou je plán stanovován:

Strategické plánování

Dlouhodobé cíle, které jsou klíčové pro dlouhodobé směřování podniku a jeho marketingové aktivity, rozhodování o rozmístění finančních zdrojů, rozvoj lidských zdrojů, výzkum a vývoj.

Taktické plánování

Krátkodobé, dílčí cíle určující nejvýhodnější cesty k dosažení cílů dlouhodobých (jsou vymezeny ve finančních plánech, plánech výroby a prodeje atd.). Dílčí plány musí být navzájem provázány.

Operativní plánování

Řešení aktuálních úkolů, které často vyvstávají z dané situace a potřeb.

Ať už se jedná o jakýkoliv z výše uvedených typů plánování, vždy je nutné, aby manažer, respektive podnikatel, dodržoval čtyři základní pravidla:

  • Systematičnost – plánované dílčí kroky musí systematicky směřovat k dosažení cílů.
  • Měřitelnost – cíle plánujte tak, abyste dokázali změřit, zda-li jste jich dosáhli (např. prodej v počtu jednotek, zisk v konkrétní peněžní hodnotě).
  • Dosažitelnost a realističnost – podnikové cíle musí být reálné, musí odpovídat vašim možnostem.
  • Časová určitost – abyste mohli dosáhnout cílů, je třeba je časově definovat – dát si závazné termíny.

Organizování aneb jak zajistit činnosti vedoucí k naplnění plánů

Z hlediska organizační struktury podniku organizování zahrnuje řízení lidí a dalších zdrojů a procesů uvnitř podniku. Z hlediska dennodenní práce manažera to znamená především organizování práce lidí, tzn. aby bylo všem v podniku jasné, kdo má co dělat a kdo je zodpovědný za výsledky.

Organizování přichází vzápětí za plánováním – manažer v této fázi rozděluje úlohy jednotlivcům či skupinám lidí, kteří fyzicky zajišťují uskutečnění daného plánu. Při organizování musí manažer zabezpečit správné provedení úkolů a jejich vzájemnou koordinaci, stanovit pravomoci a zodpovědnost za jejich vykonání, vymezit administrativní úkoly, zajistit vhodné pracovní podmínky či jiné důležité aspekty, které mohou mít vliv na dosažení či nedosažení cílů.

Rozmístění a vedení lidských zdrojů

Hlavní úkol manažera v oblasti personální spočívá ve výběru schopných a potřebných pracovníků, jejich adaptaci ve firmě, motivaci k odvádění kvalitní práce a později také hodnocení na základě odvedených pracovních výsledků.

Při výběru a rozmísťování pracovníků využívá manažer poznatků psychologie a klade důraz na to, aby byli vybráni lidé, jejichž osobnostní a profesní předpoklady odpovídají požadavkům práce, na kterou jsou najímáni. Proces vedení lidí tedy zahrnuje všechny aktivity směřující ke koordinaci jednotlivců i skupin za účelem dosažení vytyčených cílů.

Kontrola plnění plánů

Zajištěním lidských a ostatních zdrojů však práce manažera nekončí, je totiž nezbytné provádět neustálé hodnocení odvedené práce a kontrolovat, jestli výsledky odpovídají výsledkům plánovaným (tj. cílům).

Na základě objektivního hodnocení vykonané práce manažer koriguje pracovní procesy takovým způsobem, aby bylo cílů dosaženo co nejefektivněji. V případě, že se podnik odchýlil od svých plánů, manažer zajistí odstranění odchylek v zájmu dalšího rozvoje firmy.

Základní kontrolní proces se skládá z těchto kroků:

  • Stanovení standardů (cílových výsledků).
  • Měření vykonané práce z hlediska standardů (získávání informací, hodnocení kontrolovaných činností).
  • Korekce zjištěných odchylek od standardů a plánů (stanovené opatření a zpětná vazba, zda-li byly navrhovaná opatření realizována.

Co dalšího obnáší práce manažera

Paralelně s těmito základními manažerskými funkcemi musí manažer (podnikatel) také analyzovat problémy, které vzniknou při plnění stanovených cílů a rozhodovat o nejvhodnější variantě řešení problémů.

Manažerská rozhodnutí zásadně ovlivňují chod a výsledky podniku, proto je nezbytné, aby tuto práci vykonával člověk, který má potřebné odborné a osobnostní předpoklady, aby dokázal všechny činnosti podniku koordinovat a zajistit tak podnikatelský úspěch.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce