Jak může soukromá osoba prodat věc, kterou už nepotřebuje? Díky komisnímu prodeji na základě smlouvy o obstarání prodeje věci

Soukromá osoba se může čas od času dostat do situace, kdy se chce „zbavit“ nějaké nepotřebné věci. Pokud má taková věc stále určitou hodnotu a mohla by přinést užitek někomu jinému, padá většinou volba na prodej. Soukromá osoba věc nabídne některému obchodníkovi tzv. do komise, a obchodník se bude snažit obstarat její prodej. Z toho spojení vyplývá i název smlouvy, kterou lze tento vztah ošetřit – smlouva o obstarání prodeje věci. V tomto díle série o komisním prodeji se dozvíte, jak na ni.

Komisní prodej prostřednictvím smlouvy o obstarání prodeje věci

Pod pojmem komisní prodej si můžete představit situaci, kdy se jako soukromá osoba chcete zbavit nějaké věci, kterou již nepotřebujete a je vám líto ji vyhodit, nebo si myslíte, že by ještě mohla být užitečná někomu jinému. Nabídnete ji tedy obchodníkovi tzv. do komise.

Více informací o tom, co je a jak funguje komisní prodej

Komisní prodej tedy nemusí být vždy sjednán mezi dvěmi podnikatelskými subjekty. V tomto případě je majitel věci nepodnikající fyzická osoba a ten, kdo věc nabízí k prodeji, je podnikatel (podnikající fyzická nebo právnická osoba).

Vztah mezi těmito osobami se řídí občanským zákoníkem. Majitel věci je zde označován jako objednatel. Ten, kdo bude nabízet věc k prodeji, se nazývá obstaratel. O tomto typu komisního prodeje se sepisuje smlouva o obstarání prodeje věci.

K čemu je vhodný komisní prodej prostřednictvím smlouvy o obstarání prodeje věci

Na základě smlouvy o obstarání prodeje věci funguje hlavně prodej použitých věcí například:

 • ojetých vozidel všeho typu, pokud je majitel nepodnikající fyzická osoba;
 • technického vybavení a zařízení, zahradní techniky, elektrospotřebičů;
 • sportovního vybavení (lyže, kola, jezdecké potřeby, lovecké a sportovní zbraně apod.);
 • hobby záležitosti, sběratelské předměty, knihy, obrazy, hudební nástroje, starožitnosti;
 • dětské ošacení, kočárky aj.

Smlouva o obstarání prodeje věci

Občanský zákoník, Hlava osmá, Díl třetí v § 737 až 741 uvádí, že:

 • Smlouvou o obstarání prodeje věci vznikne objednateli právo, aby obstaratel převzal od něj do prodeje svěřenou věc a učinil potřebná opatření k prodeji.
 • Obstaratel má právo na odměnu pouze, byla-li svěřená věc prodána.
 • Objednatel má právo, aby mu obstaratel vyplatil po srážce odměny (rpovize) částku, za kterou věc prodal.
 • Neprodá-li obstaratel věc do tří měsíců ode dne, kdy mu byla věc svěřena do prodeje, smlouva se ruší, nebylo-li mezi objednatelem a obstaratelem dohodnuto jinak. Účastníci se mohou dohodnout, že se po uplynutí stanovené doby prodá věc za nižší cenu.
 • Při prodeji věci svěřené do prodeje obstaratel odpovídá kupujícímu za vady prodané věci; obstaratel prodeje odpovídá i za to, že prodaná věc má vlastnosti, které obstaratel při prodeji uvedl. Jinak pro tuto odpovědnost platí obdobně ustanovení týkající se prodeje použitých věcí.

Náležitosti smlouvy o obstarání prodeje

Smlouva o obstarání prodeje musí být uzavřena písemně. Musí obsahovat zejména předmět prodeje, cenu, za kterou má být předmět prodán, odměnu obstaratele za obstarání prodeje a poplatek pro případ odstoupení od smlouvy před dohodnutou dobou určenou k prodeji věci.

Praktické zkušenosti ukazují, že pro obě strany je v tomto případě skutečně výhodné držet se zákona, a zejména:

 • vždy sjednat smlouvu písemně a uvést v ní, jak dlouho platí a co se stane s věcí až smlouva přestane platit;
 • velmi detailně popsat předmět, uvést všechny identifikační údaje, stáří, fyzický stav, vybavení a příslušenství (v případě automobilu popsat výbavu, v případě knihy například přílohy, v případě obrazu popsat rám apod.);
 • dohodnout se na ceně a na podmínkách, za jakých může být cena snížena;
 • stanovit postup pro případ, že věc se nebude dařit po vymezenou dobu prodat;
 • stanovit odměnu obstarateli a uvést, kdy a jak proběhne finanční vypořádání mezi oběma stranami.

Je důležité si uvědomit, že bez ohledu na to, jak dlouho je věc obstaratelem nabízena k prodeji, stále zůstává jejím majitelem objednatel. Proto v případě, že se při prodeji konečnému zákazníkovi bude uzavírat smlouva o prodeji (například při prodeji automobilu vedeného v komisi v bazaru), měl by ji uzavřít kupující přímo s majitelem, pokud obstaratel není objednatelem (majitelem) zplnomocněn k uzavření smlouvy o prodeji.

Výhody komisního prodeje pro obchodníka (obstaratele)

Komisním prodejem dochází ke snížení rizika neúspěchu prodeje. Pokud si obchodník je jistý, že o danou věc bude zájem, většinou se s majitelem dohodne na ceně a vykoupí od něj věc za hotové. Pak ji prodá za cenu, kterou určí sám a je akceptovatelná zákazníkem. Tento postup je rychlejší a administrativně jednodušší. Pokud si však obchodník není jistý úspěšným prodejem věci, vezme ji raději do komise, čímž eliminuje riziko finanční ztráty na své straně pro případ, že se věc nepodaří prodat.

Další výhodou je lepší řízení oběhu finančních prostředků. Obchodník může vzít věc do komise i v případě, že nechce mít vázané finanční prostředky v této věci (může je použít na běžný provoz nebo nákup nového zboží). Daň z příjmu se odvádí pouze z hodnoty odměny (provize).

Naopak je ale dobré vědět, že:

 • Protože obchodník věc prodává sám, nese vůči kupujícímu odpovědnost za vady prodané věci.
 • Objednatel (majitel věci) může u obchodníka uplatňovat vady vzniklé za dobu, kdy měl obchodník věc u sebe.

Komisní smlouvy

Smlouva o obstarání prodeje věci se neformálně nazývá „komisní smlouva“ protože se nejčastěji uplatňuje v komisním prodeji. Tento pojem je však třeba odlišit od pojmu komisionářská smlouva, která je definována Obchodním zákoníkem.

Série článků o komisním prodeji

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce