Jak vytvořit fakturu (vzor)

Faktura patří k nejužívanějším a také nejběžnějším dokladům, který podnikatel využívá při úhradě ceny za prodané zboží či provedenou službu. Jaké musí faktura obsahovat faktické náležitosti se dozvíte na dalších řádcích, stejně tak si tam můžete stáhnout její vzor.

Faktura

Povinnost vyhotovit fakturu či jiný doklad o uskutečněné transakci dává podnikateli jednak zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, tak zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

Formální úprava faktury

Formální úprava faktury není stanovena. Pokud podnikatel nepoužívá účetní software, může vytvořit fakturu v tabulkovém procesoru. Faktura však musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti, aby se z ní stal účetní doklad.

Tištěná nebo elektronická faktura

Fakturu není nutné zasílat v tištěné podobě v obálce. Mnohem rychlejší a levnější je zasílání faktury emailem.

Pokud zasíláte fakturu emailem, nemusíte ji opatřit elektronickým podpisem, to je mýtus. Elektronický podpis jako odesilatele či jako příjemce je potřeba jen tehdy, pokud chcete fakturu jako doklad pro účetnictví uchovávat v elektronické podobě.

Pokud zašlete fakturu v příloze emailu v běžném formátu (.doc, .pdf, .xls, .jpg, .png aj.), příjemce si ji může vytisknout a podepsat. Právě doplněním podpisového záznamu (vlastnoručním – pokud je účetnictví archivováno fyzicky, anebo zaručeným elektronickým podpisem – pokud je účetnictví archivováno elektronicky) se z faktury u odběratele stane účetní doklad.

Náležitosti faktury

Náležitosti faktury jsou stanoveny zejména v § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, dále v § 435 nového občanského zákoníku. Plátci DPH, oproti neplátcům DPH, uvádějí na faktuře více povinných údajů, řídí se zákonem č. 235/2004 o DPH.

Jak na fakturu u neplátce DPH

Faktura u neplátce DPH musí obsahovat následující údaje

 • označení – nejčastěji „Faktura“,
 • evidenční číslo faktury (tvoří ucelenou posloupnou řadu v účetnictví),
 • obsah účetního případu a jeho účastníky (například jméno, adresa, IČ toho, kdo ji vydal, jméno, adresa a IČ odběratele, předmět plnění nebo dodávky),
 • okamžik vydání (vystavení faktury) a okamžik uskutečnění účetního případu (tedy den, kdy došlo ke splnění povinnosti vůči odběrateli), není-li shodný s okamžikem vydání,
 • peněžní částka nebo informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství (cena za jednotku, celková cena),
 • podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky, a podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku též údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou zapsáni (například z registru živnostenského oprávnění).

Jak na fakturu u plátce DPH

Plátci DPH se musí mimo výše uvedené zákony řídit při vystavování faktury navíc zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (§ 26 a další).

Faktura u plátce DPH musí obsahovat následující údaje

 • údaje jako u neplátců DPH,
 • označení – „daňový doklad“ (tedy označení bude například „Faktura – daňový doklad“),
 • evidenční číslo daňového dokladu (zpravidla bude totožné s číslem faktury),
 • své DIČ (daňové identifikační číslo) a DIČ odběratele, je-li odběratel plátcem DPH,
 • datum přijetí úplaty, pokud úplata předcházela uskutečnění plnění, pokud se liší od data vystavení,
 • jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně,
 • základ daně (ten je tvořen cenou, kterou má dodavatel obdržet a zahrnuje také mj. cla a další poplatky, vedlejší výdaje v podobě balení, přepravy, pojištění apod. a odečítá se od něho poskytnutá sleva), vyjádří se jako násobek počtu jednotek a jednotkové ceny a jako cena celkem,
 • sazbu daně (základní nebo sníženou, nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovení zákona o DPH),
 • výši daně zaokrouhlenou na nejbližší měnovou jednotku v oběhu (předpokládá-li se platba v hotovosti), popřípadě uvedenou v haléřích, např. částka 279,81 bude uvedena jako 280, nebo 279,81,
 • nachází-li se místo plnění při poskytnutí služby nebo dodání zboží s instalací či montáží mimo tuzemsko, musí DIČ odběratele služby obsahovat i kód země,
 • nachází-li se místo plnění při poskytnutí služby nebo dodání zboží s instalací či montáží mimo tuzemsko, musí být uveden odkaz na ustanovení zákona o DPH, podle kterého je místo plnění mimo tuzemsko.
 • VZOR faktury pro plátce DPH ke stažení najdete v balíčku Můj iPodnikatel

Razítko na faktuře

Razítko se velmi často používá, ale být na faktuře nemusí a to ani v případě, že statutární zástupce firmy musí razítko připojovat ke svému podpisu dle stanoveného podpisového vzoru.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce