Dohoda o pracovní činnosti (vzor)

Dohoda o pracovní činnosti je alternativou k dohodě o provedení práce a patří tedy do skupiny prací uzavřených mimo běžný pracovní poměr. Článek popisuje všechny důležité aspekty dohody o pracovní činnosti.

Uzavření dohody o pracovní činnosti

Dohodu o pracovní činnosti (DPČ) je zaměstnavatel povinen uzavřít písemně, jinak je neplatná.

Náležitosti dohody o pracovní činnosti

  • označení účastníků (zaměstnavatele a pracovníka),
  • druh sjednaných prací,
  • sjednaná odměna za vykonanou práci,
  • sjednaný rozsah pracovní doby,
  • doba, na kterou se dohoda uzavírá,
  • místo a datum sjednání, jména a podpisy účastníků.

Rozsah práce na dohodu o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti není limitována rozsahem práce, takže ji lze uzavřít, i když předpokládaný rozsah práce překračuje 300 hodin stanovených jako horní limit u dohody o provedení práce. Výkon práce je však limitován z hlediska stanovené týdenní pracovní doby u zaměstnavatele, a nelze proto na jejím základě vykonávat práce překračující v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby.

Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda uzavřena. Výkon práce nesmí v průměru (ne tedy v každém týdnu) přesáhnout polovinu stanovené pracovní doby. Protože tato dohoda může být uzavřena i na dobu neurčitou, sleduje se dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu pracovní doby nejdéle za období 52 týdnů. Pokud by však byla ze spekulativních důvodů dohoda o pracovní činnosti uzavřena na dobu delší, než je skutečná potřeba práce tak, že by po určitou dobu zaměstnanec pracoval prakticky po celou stanovenou týdenní pracovní dobu, a poté by práce nevykonával vůbec, proto, aby se tak celý rozsah prací v průměru snížil pod zákonem stanovený rozsah, byla by taková dohoda (uzavřená s úmyslem obcházet zákon) považována za neplatnou.

Výše odměny dohody o pracovní činnosti

Dohodu o pracovní činnosti lze sjednat na dobu určitou i neurčitou. Dohoda o pracovní činnosti nezakládá ze zákona nárok na dovolenou ani nárok na náhradu mzdy při překážkách v práci, pokud tyto nároky nejsou v dohodě výslovně sjednány. Smluvní strany mají možnost sjednat si v dohodě způsob jejího zrušení.

Při sjednávání výše odměny v dohodě o pracovní činnosti mají účastníci velkou smluvní volnost (jsou pouze omezeni výší minimální mzdy) a totéž platí i pro sjednávání splatnosti odměny. Musí však být respektován zákaz diskriminace a jednání v rozporu s dobrými mravy. Je-li obsahem dohody ujednání o poskytování náhrad cestovních (a jiných) výdajů spojených s výkonem práce, musí být odděleno od ujednání o odměně.

Platba daní, sociálního a zdravotního pojištění u DPČ

Dohoda o pracovní činnosti funguje vzhledem k odvodům daní a platbám za sociální a zdravotní pojištění na jiný režim než běžný pracovní poměr.

 Zrušení dohody o pracovní činnosti

Okamžité zrušení dohody lze však sjednat pouze v takovém rozsahu, v jakém může být účastníky okamžitě zrušen pracovní poměr (nelze například smluvně rozšířit okruh důvodů okamžitého zrušení). Pokud způsob zrušení nevyplývá přímo z obsahu dohody o pracovní činnosti, lze ji zrušit dohodou ke sjednanému dni, výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu (což platí pro oba účastníky) s 15 denní výpovědní dobou, která začíná běžet dnem, kdy byla výpověď doručena.

Vzor dohody o pracovní činnosti

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce