Pojištění na sociální zabezpečení – základní informace

Víte, z čeho se skládá sociální pojištění, kdy jste povinni jej platit, či co je rozhodná částka příjmu? Základní informace o pojištění na sociální zabezpečení najdete v našem článku.

Pojištění na sociální zabezpečení OSVČ 2020

Pojištění na sociální zabezpečení se dělí na dvě základní složky

 • pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
 • pojistné na nemocenské pojištění.

Důchodové pojištění OSVČ 2020

Výše pojistného na důchodové pojištění OSVČ zjednodušeně řečeno závisí na příjmech ze samostatné výdělečné činnosti. Dále se povinnost odvádět pojistné na důchodové a nemocenské pojištění odvozuje od skutečnosti, zda je nebo není OSVČ účastna tohoto pojištění.

U důchodového pojištění platba závisí na tom, zda je vykonávaná činnost hlavní nebo vedlejší. V případě hlavní samostatné výdělečné činnosti je platba pojistného na důchodové pojištění vždy povinná.

U vedlejší samostatné výdělečné činnosti závisí placení pojistného na výši dosažených příjmů po odpočtu výdajů v kalendářním roce, ze kterých se pojistné platí, nebo na tom, zda se k účasti na důchodové pojištění dobrovolně přihlásí.

Dávky poskytované z důchodového pojištění

Předpokladem pro pobírání důchodových dávek je účast na důchodovém pojištění v potřebné délce trvání. Z důchodového pojištění se vyplácí:

a) starobní důchody

 • řádný (při dosažení důchodového věku)
 • předčasný (nejdříve tři roky před dosažením důchodového věku)

b) invalidní důchody

Nárok vzniká, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla:

 • nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně,
 • nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně,
 • nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně,

c) pozůstalostní důchody

 • vdovský,
 • vdovecký,
 • sirotčí.

Podmínky účasti na důchodovém pojištění u OSVČ

Podmínky účasti na důchodovém pojištění u OSVČ jsou stanoveny zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

 • Hlavní samostatná výdělečná činnost

Povinně účastna důchodového pojištění je OSVČ vždy po dobu, po kterou vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost a to bez ohledu na výši dosaženého příjmu, či ztráty.

 • Vedlejší samostatná výdělečná činnost

Účast na důchodovém pojištění po dobu, po kterou je vykonávána vedlejší samostatná výdělečná činnost, je závislá na dosaženém příjmu po odpočtu vynaložených výdajů z této činnosti.

Rozhodná částka příjmu u OSVČ vedlejší

Pro účast na důchodovém pojištění je stanovena tzv. rozhodná částka příjmu, při jejímž dosažení vzniká OSVČ vedlejší povinnost účastnit se důchodového pojištění. Rozhodná částka je definována jako 2,4 násobek částky, která se stanoví jako součin všeobecného vyměřovacího základu (VVZ) za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, za který se účast na důchodovém pojištění posuzuje a přepočítávacího koeficientu (PK) pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu.

V roce 2020 činí tato rozhodná částka 83 603 Kč za kalendářní rok. Rozhodná částka se snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, v němž po celý měsíc nebyla vykonávána vedlejší samostatná výdělečná činnost a za každý kalendářní měsíc, v němž měla OSVČ po celý měsíc nárok na nemocenské z nemocenského pojištění OSVČ, pobírala peněžitou pomoc v mateřství z nemocenského pojištění OSVČ, či vykonávala službu v ozbrojených silách. Dvanáctina se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. V roce 2020 jedna dvanáctina činí 6 967 Kč.

Pokud OSVČ v kalendářním roce po dobu, po kterou vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, nedosáhne rozhodné částky příjmu, může se k účasti na důchodovém pojištění přihlásit dobrovolně na základě podané přihlášky.

Účast na důchodovém pojištění nemůže vzniknout přede dnem, od kterého je OSVČ oprávněna vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.

Zánik účasti na důchodovém pojištění

Účast na důchodovém pojištění zaniká:

Sazba pojistného na důchodové pojištění 2020

Sazba pojistného na důchodové pojištění z ročního vyměřovacího základu OSVČ činí 29, 2 %  (28 % na důchodové pojištění a 1, 2 % na státní politiku zaměstnanosti).

Nemocenské pojištění OSVČ 2020

U nemocenského pojištění je účast dobrovolná. Pokud se osoba samostatně výdělečně činná k účasti na nemocenském pojištění přihlásí, je povinna platit pojistné na nemocenské pojištění měsíčně, a to samostatně (tzn. odděleně od  zálohy na důchodové pojištění).

Po dohodě se správou sociálního zabezpečení může případně platit na delší období, a to nejdéle do konce kalendářního roku.

Z nemocenského pojištění OSVČ jsou poskytovány jen 4 dávky

Účast na nemocenském pojištění OSVČ 2020

Účast na nemocenském pojištění OSVČ je upravena zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění.

Nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných je dobrovolné, a to jak pro OSVČ hlavní tak i vedlejší. To znamená, že se OSVČ může sama rozhodnout, zda se přihlásí k účasti na nemocenském pojištění či nikoliv. OSVČ je účastna nemocenského pojištění vždy jen jednou, i když vykonává několik samostatných výdělečných činností.

Účast na nemocenském pojištění vzniká dnem, který OSVČ uvede v přihlášce k účasti na nemocenském pojištění, nejdříve však dnem, kdy tuto přihlášku u příslušné OSSZ podá. Zpětně může účast na nemocenském pojištění vzniknout pouze v případě, že se OSVČ přihlásila k účasti nejpozději do 8 dnů od zahájení samostatné výdělečné činnosti.

V případě účasti na nemocenské pojištění může OSVČ vedlejší odvádět jen pojistné na nemocenské pojištění, aniž by byla povinna zároveň odvádět zálohy pojistného na důchodové pojištění.

OSVČ neplatí zálohy pojistného na důchodové pojištění a pojistné na nemocenské pojištění za kalendářní měsíce, v nichž je účastna nemocenského pojištění a po celý kalendářní měsíc má nárok na nemocenské nebo peněžitou pomoc v mateřství. V těchto měsících OSVČ není povinna také platit pojistné na zdravotní pojištění (potvrzení pro příslušnou zdravotní pojišťovnu vydává OSSZ, která vyplácí OSVČ dávky).

OSVČ, která není účastna nemocenského pojištění,nemá nárok na výplatu dávek po celou dobu pracovní neschopnosti a navíc není osvobozena od placení výše uvedeného pojistného na sociální zabezpečení a zdravotního pojištění.

Zánik účasti na nemocenském pojištění

Účast na nemocenském pojištění OSVČ zaniká:

 • dnem, od kterého se odhlásila z nemocenského pojištění, ne však dříve než dnem, ve kterém se odhlásila,
 • prvním dnem kalendářního měsíce, za který nebylo ve stanovené lhůtě zaplaceno pojistné nebo bylo zaplaceno v této lhůtě, avšak v nižší částce, než mělo být zaplaceno,
 • dnem ukončení výkonu samostatné výdělečné činnosti, zániku oprávnění k výkonu samostatně výdělečné činnosti apod.

Příspěvek OSVČ na státní politiku zaměstnanosti

Příspěvek OSVČ na státní politiku zaměstnanosti správa sociálního zabezpečení vybírá, ale dávky jsou pak poskytovány úřadem práce. Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je součástí platby pojistného na důchodové pojištění. Pro OSVČ vykonávající hlavní činnost je vždy povinné a pro OSVČ vedlejší jen v případě, že je účastna důchodového pojištění. Pojistné je příjmem státního rozpočtu.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce