Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy u hmotného majetku

V následujícím článku půjde o odpisy dlouhodobého majetku používaných jak u účetních jednotek, tak u fyzických osob, které používají pro stanovení základu daně daňovou evidenci.

Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy u hmotného majetku

V zákoně o daních z příjmů se setkáváme s dvěma pojmy – hmotný majetek a nehmotný majetek. V této souvislosti s metodami odepisování je třeba rozlišovat dva pojmy

  • účetní odpisy,
  • daňové odpisy.

Účetní odpisy

Účetní odpisy jsou součástí výsledku hospodaření. Při jejich výpočtu je důležitou veličinou doba použitelnosti jednotlivých druhů majetku. Při stanovení doby použitelnosti si účetní jednotka může sama stanovit kvalifikovaným odhadem tuto časovou hranici, nebo si vypomůže zákonem o daních z příjmů (§ 30 ZDP).

Zde je hmotný majetek zatříděn v 6 odpisových skupinách, kdy nejkratší doba odpisování je u počítačů a kancelářské techniky – 3 roky, a nejdelší je u administrativních budov a obchodních domů – 50 let.

Odpisy se vypočítávají s přesností na měsíce s tím, že vstupní cena se vydělí počtem měsíců odpisování. Vypočtený účetní odpis se účtuje do nákladů, zpravidla měsíčně. V daňové evidenci se účetní odpisy nevykazují.

Daňové odpisy

Z hlediska zákona o daních z příjmů se však setkáváme s pojmem daňové odpisy. Jsou to roční odpisy a celková doba odpisování je dána zatříděním hmotného majetku do odpisové skupiny. Poplatník si vybírá ze dvou metod odepisování a odpisování může poplatník odložit nebo přerušit.

Daňové odpisy rozlišujeme

  • rovnoměrné odpisování

U rovnoměrného odpisování se vstupní cena hmotného majetku přenáší do základu daně rovnoměrně po celou dobu odpisování.

  • zrychlené odepisování

Zrychlený způsob odpisování respektuje skutečnosti, že majetek je zpravidla nejvíce využíván v prvních letech používání. Nejvyšší daňový odpis je ve druhém roce odpisování a v dalších letech se hodnota ročního odpisu postupně snižuje.

Rekapitulace použití účetních a daňových odpisů u hmotného majetku

Účetní odpisy jsou vypočítávány zpravidla měsíčně a jejich výše se ve stejném období zaúčtuje do nákladů. Oproti daňovým odpisům, vychází v rámci časového hlediska z reálného zařazení investice do majetku.

Daňové odpisy se vykazují ročně na konci zdaňovacího období. Do jisté míry mohou zkreslit míru opotřebení majetku. Roční daňový odpis je stejný u majetku zařazeného na začátku zdaňovacího období jako u majetku zařazeného na konci zdaňovacího období.

Pro tvorbu základu daně jsou podstatné daňové odpisy.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce