Finanční analýza podniku v praxi

Finanční analýza zkoumá finanční zdraví podniku a je neodmyslitelnou součástí systematického řízení podniku po stránce financí. Finanční analýza je zpětná vazba všech vašich aktivit – odhalí, kam se podnik v jednotlivých oblastech finančního řízení dostal, jaké finanční cíle se vám podařilo naplnit a ve kterých naopak pokulháváte. Následující článek je shrnutím základních principů finanční analýzy, najdete zde také návod, jak finanční analýzu vypracovat.

Finanční analýza podniku – proč je užitečná?

Úkolem finanční analýzy je zjistit, které činitele a s jakou intenzitou přispěly k aktuální finanční situaci vašeho podniku.

Finanční analýza představuje základní zdroj informací, díky kterým můžete posoudit stav finančního zdraví podniku (tzn. hospodářské výsledky) a vytváří nezbytný předpoklad pro budoucí rozhodování o finanční stránce podniku.

Pokud budete pravidelně zkoumat finanční kondici podniku, přispěje to:

  • ke kontrole a hodnocení předchozích aktivit v rámci finančního řízení podniku,
  • k posouzení výchozí finanční situace podniku a nalezení odpovědí, proč je finanční situace vašeho podniku taková, jaká je,
  • k odhalení možných následků vlastních finančních rozhodnutí,
  • k identifikaci slabých míst a problémových oblastí ještě dříve, než se vymknou z kontroly,
  • k porovnání reálných výsledků hospodaření s plánovanými,
  • k získání podkladů pro zlepšování finančního řízení podniku,
  • k náhledu na váš podnik z pohledu nezainteresovaného člověka zvenčí.

Využití výsledků finanční analýzy

Výsledky finanční analýzy poskytují informace nejen samotnému podnikateli pro finanční řízení podniku, ale také třetím subjektům, jimiž mohou být například investoři, věřitelé, státní orgány a další. Ukazatelé finanční analýzy jsou základem pro hodnocení firmy při žádosti o podnikatelský úvěr u banky, od výsledku hodnocení se taktéž odvíjí i cena, kterou za bankovní produkty zaplatíte. Finanční analýza se také provádí při žádostech o dotaci z fondů Evropské unie.

Jak postupovat při finanční analýze

Finanční analýza se sestává z logických kroků, které na sebe navzájem navazují. V první řadě je třeba vybrat vhodné ukazatele a způsob jejich vyčíslení. Není třeba se bát, že byste ji vypracovat nezvládli, analýza totiž pracuje především s účetními výkazy, které jsou běžnou součástí výkaznictví každého podniku.

Dalším krokem by mělo být porovnání získaných dat s konkurencí v daném odvětví (je podnik podprůměrný, průměrný nebo nadprůměrný vzhledem k hlavním konkurentům?), porovnání dat s historickými výsledky podniku, porovnání s plánem a porovnání mezi jednotlivými odděleními podniku (pakliže jde o větší podnik).

Dále byste měli odhalit vzájemné vztahy mezi jednotlivými ukazateli finanční výkonnosti podniku a v případě potřeby najít příčiny špatného stavu podniku. Na to pak musí přirozeně navázat návrh a realizace opatření na změnu nedostačujícího stavu.

Finanční analýza by měla být ideálně zakončená vyhodnocením výsledků přijatých opatření v rámci finančního řízení firmy.

Poměrové ukazatele – metoda finanční analýzy pro podnikatele

Základním metodickým nástrojem pro finanční analýzu jsou tzv. poměrové ukazatele. Jde o formu číselného vztahu mezi jednotlivými ukazateli. Poměrové finanční ukazatele se běžně vypočítávají vydělením jedné položky (skupiny položek) jinou položkou (skupinou položek), mezi kterými existuje určitá souvztažnost.

Poměrová analýza vychází z dvou účetních výkazů – rozvahy a výkazu zisků a ztrát. V praxi se nejčastěji používá 5 skupin poměrových ukazatelů – ukazatelé rentability (výnosnosti), likvidity, aktivity (řízení aktiv) a zadluženosti (struktury zdrojů).

Ukazatelé rentability

Ukazatelé rentability přináší informace o efektivitě vašeho podnikání – hodnotí ziskovost podniku. Čím vyšší hodnoty dosáhnou, tím lépe. Dokáží také říci, zda je efektivnější pracovat s vlastními prostředky nebo cizím kapitálem. Prozradí, jak úspěšně jste zhodnotili svůj vlastní kapitál v podnikání a poukazuje na slabé stránky v hospodaření.

Z matematického hlediska poměřují zisk dosažený podnikáním s výší zdrojů, které byly použity k jeho dosažení. Tyto ukazatele měří celkovou efektivitu řízení firmy a patří k nejdůležitějším ukazatelům.

Příklady výpočtu ukazatelů rentability

Všechny ukazatele se počítají v procentuálních hodnotách, proto je třeba podíly jednotlivých údajů nakonec vynásobit hodnotou 100.

Rentabilita vlastního kapitáluzisk (nebo ztráta)/ vlastní kapitál
Rentabilita aktivzisk (nebo ztráta) / celková aktiva
Rentabilita dlouhodobého kapitáluzisk (nebo ztráta) / (dlouhodobé závazky + vlastní kapitál)
Rentabilita tržebzisk (nebo ztráta) / tržby
Rentabilita nákladůzisk (nebo ztráta) / celkové náklady

Ukazatelé likvidity

Ukazatelé likvidity poukazují na to, jak rychle jste schopni splácet své krátkodobé závazky. Porovnávají se závazky vůči disponibilním prostředkům.

Příklady výpočtu ukazatelů likvidity

Ukazatelé likvidity se vyjadřují v číselných jednotkách.

Běžná likviditaoběžná aktiva (peníze v pokladn a na bankovním účtu) / krátkodobé závazkydoporučená hodnota je v rozmezí 1,5 – 2,5
Pohotová likvidita(oběžná aktiva – zásoby) / krátkodobé závazkydoporučená hodnota je v rozmezí 0,7 – 1,2
Okamžitá likviditafinanční majetek / krátkodobé závazkydoporučená hodnota je v rozmezí 0,2 – 0,5

Ukazatelé aktivity

Ukazatelé aktivity poskytují informace o tom, jak efektivně hospodaříte se svými aktivy (majetkem, pohledávkami, zásobami atd.), tedy respektive, jak dlouho v nich máte vázány finanční prostředky. Sleduje se jak obrat (kolikrát za rok se zásoby otočí), tak doba obratu (jak dlouho držíte peníze v podobě zásob), kdy obrat by měl být co nejvyšší a doba obratu naopak co nejnižší.

Příklady výpočtu ukazatelů aktivity

Obrat se vyjadřuje v jednotkách (obrátkách za rok), doba obratu ve dnech.

Obrat aktivtržby / celková aktiva
Obrat zásobtržby / zásoby
Obrat pohledávektržby / pohledávky
Doba obratu závazkůzávazky / průměrné denní tržby
Doba obratu zásobzásoby / průměrné denní tržby
Doba obratu pohledávekpohledávky / průměrné denní tržby

Ukazatelé zadluženosti

Ukazatelé zadluženosti hodnotí úvěrové zatížení podniku, tzn. že udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování podniku a měří rozsah, v jakém podnik používá k financování dluhy. Úvěrové zatížení je určité výše žádoucí, nesmí ale podnik zatěžovat vysokými finančními náklady. Vyšší zadluženost je možná, ale jen za cenu vyšší rentability.

Příklady výpočtu ukazatelů zadluženosti

Ukazatelé zadluženosti se s výjimkou úrokového rozpětí vyjadřují v procentech.

Úrokové krytí(zisk před zdaněním + nákladové úroky) / nákladové úroky
Míra zadluženosticizí zdroje / vlastní kapitál
Míra celkové zadluženosticizí zdroje / celková aktiva

Pro výpočet poměrových ukazatelů existují na internetu také on-line kalkulačky, do kterých jen dosadíte vaše data.

Výsledky finančí analýzy pomocí poměrových ukazatelů

Výsledky dosažené využitím metody poměrových ukazatelů nelze přijímat bez výhrad, odrážejí totiž pouze údaje skryté v účetních výkazech. Lze je chápat jako obraz finanční situace podniku – ne dokonalý, ale přesto o něčem vypovídající. Dají se označit jako určité síto, které zachytí ty aspekty finančního řízení, které si vyžadují hlubší analýzu.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce