OSVČ matkou – jak na sociální a zdravotní pojištění

Jste OSVČ a stanete se brzy matkou? Anebo mateřství teprve plánujete? V obou případech je pro vás tento článek velmi důležitý. Popisuje totiž situaci, co se stane, pokud se jako OSVČ stanete matkou z hlediska problematiky sociálního a zdravotního pojištění. Čtěte co dělat, abyste jako OSVČ získaly nárok na peněžitou pomoc v mateřství.

Sociální a zdravotní pojištění u OSVČ, která se stane matkou

Sociální pojištění OSVČ

Pojistné na sociální zabezpečení se skládá z:

 • důchodového pojištění,
 • nemocenského pojištění,
 • příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Obecně, platit důchodové pojištění a příspěvek státní politiku zaměstnanosti je pro OSVČ povinné, pokud se jedná o hlavní samostatnou výdělečnou činnost.

V případě, že OSVČ vykonává vedlejší SVČ, platí sociální pojištění (důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti):

 • jen pokud se pro to dobrovolně rozhodne a k placení se přihlásí, anebo
 • když výše daňového základu za podnikání v předchozím kalendářním roce dosáhne rozhodné částky (to závisí na dosažených příjmech). Rozhodná částka v roce 2016 činí 64 813 Kč.

Problematice sociálního pojištění se věnuje rubrika Sociální pojištění. Zde najdete nejnutnější informace, které byste měli o sociálním pojištění OSVČ vědět.

Nemocenské pojištění jako základ pro pobírání peněžité pomoci v mateřství

Účast na nemocenském pojištění je sice pro OSVČ dobrovolná, od ní se však odvíjí nárok na tzv. peněžitou pomoc v mateřství (PPM) a nárok na nemocenské. Pro ženy OSVČ, které plánují v budoucnu mít děti, je placení nemocenského pojištění velmi vhodné.

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM)

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství mají jen ty OSVČ, které si v předchozích dvou letech alespoň 270 dní před nástupem na mateřskou dovolenou platily nemocenské pojištění, z toho nejméně 180 dnů v posledním roce před počátkem podpůrčí doby.

Podpůrčí doba u PPM začíná nástupem na mateřskou dovolenou, který nastává v den, který určí sama OSVČ (budoucí matka) v rozmezí od začátku 8 týdne do začátku 6 týdne před očekávaným termínem porodu. Pokud den nástupu na mateřskou dovolenou neurčí, automaticky se jako den nástupu bere začátek 6 týdne. Pokud žena porodí dříve, než nastoupí na mateřskou dovolenou, bere se jako den nástupu den porodu.

Celková doba mateřské dovolené činí:

 • 28 týdnů u matky-OSVČ, která porodila jedno dítě,
 • 37 týdnů u matky-OSVČ, která porodila dvě a více dětí a alespoň o dvě z nich se stará i po uplynutí 28 týdnů.

Další podmínkou pro nárok na PPM je, že OSVČ nesmí po dobu pobírání PPM vykonávat SVČ osobně (pokud SVČ za podnikatelku vykonává někdo jiný, je možno tímto způsobem dále podnikat; jedná se např. o provozování prodejny prodavači apod.). Není třeba ukončovat nebo pozastavovat SVČ, jen ji matka OSVČ nesmí vykonávat osobně.

Jak požádat o peněžitou pomoc v mateřství

Nárok na PPM se uplatňuje pomocí formuláře „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství“, který vydá ošetřující lékař (gynekolog), u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Dávky PPM vyplácí okresní správa sociálního zabezpečení. V době pobírání PPM z nemocenského pojištění za OSVČ platí pojistné na sociální zabezpečení stát, tj. OSVČ není povinna platit zálohy na pojistné za kalendářní měsíce, ve kterých trvá nárok na PPM po celý kalendářní měsíc.

Po dobu pobírání PPM se ale jedná o hlavní činnost.

Výše pěněžité pomoci v mateřství PMP

Výše peněžité pomoci v mateřství se počítá z redukce denního vyměřovacího základu ve výši 70 %. Do vyměřovacího základu pro výpočet nemocenské dávky se počítá souhrn hrubých příjmů za posledních 12 měsíců, ve kterých OSVČ odváděla nemocenské pojištění. Denní vyměřovací základ se vypočítá jako podíl vyměřovacího základu a počtu dní v daném období (365, resp. 366 dní).

Denní vyměřovací základ se dále redukuje podle následujících pravidel:

 • z částky do 901 Kč se počítá 100 %,
 • z částky od 9013 do 1 351 Kč se počítá 60 %,
 • z částky od 1 351 do 2 701 Kč se počítá 30 %,
 • z částky nad 2 701 Kč se už nic nezapočítává.

Vypočítejte si výši peněžité pomoci v mateřství pro rok 2016 jednoduše a bez nutností mít u sebe kalkulačku v Excelovském souboru, který vydalo MPSV.

Co když si budoucí matka OSVČ nemocenské pojištění neplatila celých 270 dní

Pokud se stane, že OSVČ nemá nárok na PPM z nemocenského pojištění (neplatila jej celých 270 dní, z nichž 180 dnů v posledním roce před počátkem mateřské dovolené), ale nemocenské pojištění si platila alespoň po tři předcházející měsíce, má nárok na nemocenské po dobu 6 týdnů před porodem a 6 týdnů po porodu. Jedná se o dočasnou pracovní neschopnost.

Jak požádat o nemocenské z důvodu porodu

Žádost o nemocenské se podává na tiskopisu „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“, který vyplní ošetřující lékař (formuláře tiskopisu jsou dodávány pouze lékařům). Tento formulář má 5 dílů, lékař pojištěnci předá II., III. a IV. díl, přičemž II. a III. díl si OSVČ ponechává, IV. díl odevzdá na okresní správě sociálního zabezpečení.

Co když si budoucí matka OSVČ neplatila nemocenské pojištění vůbec

OSVČ která si nemocenské pojištění vůbec neplatila, a tudíž nemá nárok ani na PPM, ani na nemocenské, má nárok na rodičovský příspěvek.

V tomto případě je ale rodičovský příspěvek vyplácen ihned od data narození dítěte. „Žádost o rodičovský příspěvek“ se podává na Úřadu práce příslušném podle místa bydliště OSVČ.

Rodičovský příspěvek

Po skončení nemocenského či PPM (resp. těsně před skončením) si OSVČ může zažádat o tzv. rodičovský příspěvek (je vyplácen nejdéle do 4 let věku dítěte a nejvýše do celkové částky 220 000 Kč).

Jak získat rodičovský příspěvek

Je třeba vyplnit a zanést na příslušnou OSSZ „Žádost o rodičovský příspěvek“. Formuláře jsou k dispozici v tištěné podobě na příslušném úřadu nebo ke stažení či případně elektronickému podání na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

„Rozhodnutí o nároku na peněžitou pomoc v mateřství nebo na nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, náležející z nemocenského pojištění zaměstnanců“ (je-li orgánem nemocenského pojištění ČSSZ) nebo „Rozhodnutí o nároku na rodičovský příspěvek dle českých právních předpisů“ OSVČ nemusí dokládat – ČSSZ si tato rozhodnutí sama zjišťuje z veřejně dostupných zdrojů.

Oznámení vedlejší výdělečné činnosti

Pokud má OSVČ nárok na rodičovský příspěvek nebo PPM a neplatí si nemocenské, jedná se o vedlejší SVČ. Tuto skutečnost musí oznámit nejpozději na „Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ“. Vedlejší činnost platí pouze pro měsíce, ve kterých měla OSVČ nárok na PPM nebo rodičovský příspěvek.

V těchto měsících tedy pro OSVČ platí podmínky výkonu vedlejší SVČ, tzn. důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku OSVČ platit nemusí, pokud výše daňového základu nedosáhne rozhodné částky (64 813 Kč) nebo se OSVČ k placení sama nepřihlásí. V ostatních měsících je SVČ považována za hlavní a je povinna platit zálohy na pojistné ve výši dle příjmů za předcházející rok, pokud nevznikne jiný důvod pro vedlejší SVČ.

Pokud je rodiči vyplácena PPM nebo nemocenské v souvislosti s porodem, má nárok na rodičovský příspěvek pouze tehdy, je-li rodičovský příspěvek vyšší. Rozdíl mezi rodičovským příspěvkem a PPM nebo nemocenským je doplacen.

Máte-li otázky k problematice sociálního pojištění u OSVČ, která je matkou, kontaktujte prosím se svým dotazem vaši Okresní správu sociálního zabezpečení.

Zdravotní pojištění u OSVČ, která se stane matkou

Za příjemce rodičovského příspěvku a PPM, tj. ženy na mateřské a rodičovské dovolené, platí zdravotní pojištění stát. Je třeba tuto skutečnost na zdravotní pojišťovně oznámit a doložit potvrzením vydaným správou sociálního zabezpečení o pobírání PPM nebo rodičovského příspěvku nejdéle do osmi dnů.

Pokud je OSVČ dočasně pracovně neschopnou, zálohu na pojištění neplatí, musí však tuto skutečnost oznámit a doložit zdravotní pojišťovně pomocí potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti vydané okresní správou sociálního zabezpečení.

Když OSVČ, která pobírá PPM nebo rodičovský příspěvek, pokračuje ve své SVČ, zálohy na zdravotní pojištění musí platit (nevypočítávají se však z minimálního vyměřovacího základu, ale ze skutečného podle skutečných příjmů).{jcomments on}

Problematice zdravotního pojištění u OSVČ se věnuje rubrika Zdravotní pojištění, kde najdete nejnutnější informace, které byste měli o zdravotním pojištění znát. Případně se na doplňující otázky doptejte u své zdravotní pojišťovny.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce