Podnikání na rodičovské dovolené

Jste na rodičovské dovolené a chcete pokračovat ve svém podnikání? Chcete vědět, jaké jsou podmínky výplaty rodičovského příspěvku a zda můžete podnikat a nepřijít o něj? A jak je to se zdravotním a sociálním pojištěním u podnikajících rodičů na rodičovské dovolené? To vše vám prozradíme na následujících řádcích.

Podnikání na rodičovské dovolené

Co je to rodičovská?

Rodičovská dovolená většinou bezprostředně navazuje na mateřskou dovolenou a nastoupit na ní může jak matka, tak otec. Během rodičovské dovolené je vyplácen rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek

Od ledna 2012 si mohou sami rodiče zvolit délku pobírání rodičovského příspěvku a jeho výši podle aktuální sociální situace rodiny. Celkem mohou vyčerpat až 220 000 Kč, nejdéle však do 4 let věku dítěte. Nově je také možné pobírat rodičovský příspěvek u dítěte staršího dvou let, i když jej rodič umístí do některého předškolního zařízení.

Výši rodičovského příspěvku je možné měnit jednou za 3 měsíce. Výše příspěvku je limitována výší peněžité pomoci v mateřství (PPM) – tedy 70 procenty 30násobku denního vyměřovacího základu, nejvýše však činí 11 500 Kč za měsíc.

Nárok na výplatu rodičovského příspěvku pro OSVČ

Nárok na výplatu rodičovského příspěvku je vázán na odvody nemocenského pojištění. Pokud ani jeden z rodičů neplatil pojistné na sociální zabezpečení, a tedy nesplnil podmínky pro volbu výše a délky pobírání rodičovského příspěvku, výše příspěvku zůstává v pevných částkách – 7 600 Kč do 9. měsíce věku dítěte a poté 3 800 Kč do 4 let věku dítěte podle právní úpravy od 1. ledna 2011.

Souběh podnikání a rodičovské dovolené

Pro účely výplaty rodičovského příspěvku se neposuzuje příjem rodiče, který tedy může vydělávat bez omezení, a výdělečnou činností neztratí právo na pobírání rodičovského příspěvku. Rozhodující tedy není částka, kterou rodič vydělá, ale skutečnost, jak se v době, kdy vykonává podnikatelskou činnost, postará o dítě.

Jestliže si rodič na rodičovské dovolené zajistí péči o své dítě jinou zletilou osobou, tak může pobírat rodičovský příspěvek a současně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Při řešení této situace mohou být nápomocné jesle, mateřské školy či jiná podobná zařízení pro děti předškolního věku.

Podnikání na rodičovské dovolené a sociální pojištění

Pokud jde o placení sociálního pojištění, jedná se v případě, že osoba samostatně výdělečně činná je poživatelem rodičovského příspěvku, o osobu vykonávající tzv. vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, a má tak povinnost platit pojistné na sociální zabezpečení jen tehdy, převýší-li její příjmy ze samostatné výdělečné činnosti v kalendářním roce stanovený limit.

Pokud příjmy (po odpočtu výdajů) nepřesáhnou tento limit, toto pojistné se neplatí vůbec. Přesáhnou-li příjmy (po odpočtu výdajů) daný limit, pojistné na sociální zabezpečení se platí podle obecných zásad.

Podnikání na rodičovské a odvody na zdravotní pojištění

Za rodiče na rodičovské dovolené platí zdravotní pojištění stát. To však platí jen u těch rodičů, kteří nemají žádné příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti.

V případě, že se rozhodne osoba na rodičovské dovolené začít podnikat, stát za ní již zdravotní pojištění neplatí a osoba samostatně výdělečně činná má povinnost si ho platit sama. V prvním roce podnikání se zálohy na zdravotní pojištění neplatí, po podání daňového přiznání si pak podnikající rodič na rodičovské vypočítá výši odvodu na zdravotní pojištění.

Povinností osoby samostatně výdělečně činné je oznámit příslušné zdravotní pojišťovně vznik nároku na platbu pojistného státem (v případě, že nastoupí mateřskou dovolenou), a to do osmi dnů ode dne, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro vznik povinnosti státu platit za tuto osobu pojistné. 

Zdroj: V textu byly využity informace ze serveru BusinessInfo.cz.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce