Výše pojistného na sociální zabezpečení

Jaká je aktuální výše pojistného na důchodové a nemocenské pojištění pro rok 2021? Jak je to při hlavní a jak při vedlejší výdělečné činnosti? Kolik je minimální a maximální vyměřovací základ? Odpovíme na vše.

Výše sociálního pojištění OSVČ v r. 2021

Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

V případě hlavní samostatné výdělečné činnosti je platba pojistného hrazena formou měsíčních záloh a doplatku pojistného na důchodové pojištění a toto pojistné je vždy povinné.

U vedlejší samostatné výdělečné činnosti se postupuje obdobně, ale placení závisí na výši dosažených příjmů po odpočtu výdajů v kalendářním roce, za který se pojistné platí (tzv. rozhodné částce), nebo na tom, zda se OSVČ k účasti na důchodovém pojištění dobrovolně přihlásila. Pokud OSVČ (vedlejší činnost) nedosáhne v předchozím roce rozhodné částky příjmu ze samostatné výdělečné činnosti, není ze zákona účastna důchodového pojištění a není tedy povinna za tento rok doplácet pojistné a taktéž není povinna v běžném roce odvádět zálohy na pojistné důchodového pojištění. Totéž platí, pokud se dobrovolně nepřihlásí.

Vyměřovací základ sociálního pojištění OSVČ

Vyměřovacím základem pro pojistné na důchodové pojištění a státní politiku zaměstnanosti je částka, kterou si OSVČ určí, ne však méně než 50 % daňového základu, a to i v případě, kdy jsou příjmy OSVČ osvobozeny od daně z příjmu. Za daňový základ se u OSVČ, která není povinna podávat daňové přiznání, považuje příjem po odpočtu výdajů ze samostatné výdělečné činnosti.

Minimální a maximální vyměřovací základ sociálního pojištění OSVČ 2021

U sociálního pojištění existuje takzvaný minimální a maximální vyměřovací základ. Minimální vyměřovací základ je zdrojem pro výpočet pojistného v případě, že při použití základního pravidla (50 % z příjmů) pro stanovení vyměřovacího základu vznikne částka nižší, než je tento minimální vyměřovací základ (například u podnikatele, který hospodaří se ztrátou). Maximální vyměřovací základ je zdrojem pro výpočet pojistného v případě, že při použití základního pravidla pro stanovení vyměřovacího základu vznikne částka vyšší, než je tento maximální vyměřovací základ.

Minimální vyměřovací základ OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost v roce 2021 představuje součin minimálního měsíčního vyměřovacího základu platného pro výkon hlavní činnosti (25% průměrné mzdy stanovené vyhláškou MPSV), tj. 8 861 Kč a počtu kalendářních měsíců výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti. To znamená, že minimální roční vyměřovací základ za rok 2021 činí 106 332 Kč.

V obou výše zmíněných případech se do počtu kalendářních měsíců nezahrnují měsíce, v nichž po celý měsíc měla OSVČ nárok na nemocenské z nemocenského pojištění OSVČ, nebo z něj pobírala peněžitou pomoc v mateřství, nebo vykonávala vojenskou službu.

Těmito měsíci se rozumí i ty, kdy byla činnost vykonávána jen po část měsíce a po tu stejnou dobu trvaly uvedené důvody pro snížení.

Maximálním vyměřovacím základem OSVČ pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v roce 2021 je pak částka 1 701 168 Kč. Tato částka se měsíčně nesnižuje jako minimální vyměřovací základ.

Výše pojistného na sociální pojištění OSVČ při zahájení činnosti v r. 2021

Hlavní samostatně výdělečná činnost v r. 2021

OSVČ, která zahájila v roce 2021 hlavní samostatnou výdělečnou činnost, je povinna platit zálohy, a to od měsíce zahájení činnosti.

Minimální výše zálohy na pojistné se stanoví z měsíčního vyměřovacího základu (MVZ), který činí nejméně 25 % průměrné mzdy.

  • v roce 2021 činí minimální měsíční vyměřovací základ částku 8 861 Kč,
  • záloha na pojistné činí 29,2 % měsíčního vyměřovacího základu,
  • vypočtené částky se zaokrouhlují směrem nahoru,
  • nejnižší záloha pojistného na důchodové pojištění OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost v roce 2016 činí 2 588 Kč.

Vedlejší samostatně výdělečná činnost v r. 2021

Minimální výše zálohy na pojistné se stanoví z měsíčního vyměřovacího základu OSVČ, která se pro účely placení záloh na pojistné považuje za OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, činí nejméně 10 % průměrné mzdy.

  • nejnižší záloha na pojistné na důchodové pojištění OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost v roce 2021 činí 1 035 Kč.

Pojistné na nemocenské pojištění OSVČ 2021

Pojistné na nemocenské pojištění se nehradí zálohově, ale formou přímých měsíčních plateb odděleně od záloh na důchodové pojištění, tzn. na jiný účet. Nemocenské pojištění není pro OSVČ povinné.

Výše pojistného se stanoví

  • procentní sazbou,
  • z vyměřovacího základu (VZ),
  • za rozhodné období.

Výše pojistného na nemocenské pojištění se určí procentní sazbou ve výši 2,1 % z vyměřovacího základu. Vyměřovací základ si stanovuje OSVČ sama a není vázána na daňový základ jako u pojistného na důchodové pojištění. Musí však dodržet výši minimálního měsíčního vyměřovacího základu, který činí 7 000 Kč.

Nejnižší měsíční pojistné na nemocenské pojištění OSVČ vykonávající hlavní i vedlejší samostatnou výdělečnou činnost v roce 2021 činí 147 Kč.

Více o nemocenském pojištění OSVČ.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce