Žádost o dotaci na podnikání z fondů Evropské unie

Pro získání evropských dotací na podporu podnikání je nutné zajistit rozsáhlou projetovou dokumentaci a doplnit žádost o dotaci celou řadou příloh. Náročnost na dotační projekt se liší podle druhu dotačního titulu, který hodláte využít.

Náležitosti žádosti o dotaci

Žádat o podporu z fondů EU je možné podávat na základě výzev, které bývají zpravidla uveřejněné na internetových stránkách poskytovatele dotace resp. implementační agentury, popřípadě v médiích. Projektovou žádost tvoří tzv. formulář žádosti, podnikatelský záměr, finanční plány a jednotlivé (povinné a nepovinné) přílohy.

Žádost o dotaci

Forma vyplňování žádostí a způsob jejich předkládání se může lišit podle povahy operačního programu. Například v rámci OPPI se žádosti předkládají ve dvou krocích (napřed registrační a následně plná žádost) a veškeré přílohy jsou předkládány v elektronické podobě. U ROP je zase předkládána v elektronické podobě pouze žádost. Ostatní přílohy jsou pak poskytovateli doručeny v listinné podobě, a to většinou ve dvou pare (jedno pare je originál resp. úředně ověřená kopie a druhé pare je prostá kopie). Příslušné formuláře resp. přístup k těmto formulářům je možné získat na internetových stránkách jednotlivých agentur (ministerstev) pověřených správou a administrací jim svěřených operačních programů.

Údaje o projektové žádosti

První co je potřeba vyplnit, je název projektu. Důležité je, aby název projektu vystihoval jeho samotnou podstatu. Měl by být výstižný, měl by vyjadřovat cíl projektu, ale zároveň by neměl být příliš dlouhý a komplikovaný.

V žádosti se dále uvádějí základní identifikační údaje žadatele (název, sídlo, právní forma, IČ, statutární orgán, apod.), hlavní a vedlejší předmět podnikatelské činnosti žadatele (bývá posuzován poskytovatelem dotace, zda spadá do podporovaných ekonomických činností dle klasifikace CZ-NACE), kontaktní údaje osoby žadatele, apod.

Dále se v žádosti uvádí také celková výše způsobilých výdajů projektu, ze kterých se vypočítává % maximální míra veřejné podpory (dotace). Ta je dána regionální mapou intenzity veřejné podpory a pro všechny regionu NUTS II (vyjma Jihozápadu) je pro programovací období 2007-2013 v rozmezí 60 % malý podnik, 50 % střední podnik a 40 % velký podnik.

Stěžejní částí každé žádosti je stručné představení projektu (základní parametry projektu), tzn. je potřeba uvést důvody (současný nevyhovující stav), které vás vedou k realizaci předmětného projektu, stanovit cíle projektu a následně popsat jak realizace projektu (aktivity projektu) povede k dosažení těchto definovaných cílů, které by měli korespondovat s cíly stanovenými v příslušném operačním programu, včetně stanovení termínu zahájení a ukončení projektu/etapy (harmonogramu). Také je potřeba uvést do jaké prioritní osy projekt spadá a jaké oblasti resp. podoblasti podpory se týká.

Projektový dotační záměr

Hlavní přílohou žádosti o veřejnou podporu je samotný projekt, tzn. podnikatelský záměr, v případě náročnějších projektů pak studie proveditelnosti. Zatímco samotná žádost má určené záložky (kolonky), které je nutné vyplnit, pokyny pro psaní podnikatelského záměru (studie proveditelnosti) jsou dány osnovou, jejíž strukturu by měl žadatel dodržet a v případě, že některé body osnovy jsou pro předmětný projekt irelevantní, tak tuto skutečnost uvést.

Struktura osnovy se může do určité míry lišit podle činnosti, která je předmětem projektu, a podle toho, zda jde o projekt generující příjmy či neziskové opatření. Má však také spoustu společných bodů jako např. identifikační údaje a charakteristika žadatele, popis projektu, SWOT analýzy, zajištění udržitelnosti a kontinuity projektu, harmonogram apod.

Důležité je však mít na paměti, že kvalita zpracování má významný vliv na hodnocení a případné schválení vaší žádosti. Text by neměl být vágní a měl by obsahovat maximum relevantních informací, na jejichž základě bude daný projekt hodnocen. Při tvorbě podnikatelského záměru by jste se měli co nejvíce držet doporučené osnovy. Je nutné si také uvědomit, že nepřipravené a nekoncepční záměry vás mohou zbytečně připravit o možnost získání veřejné podpory.

Finanční plány 

Dalším podkladovým materiálem k žádosti jsou finanční plány projektu případně i celého podniku, na jejichž základě je projekt posuzován z ekonomického a finančního hlediska. Hodnocení se skládá z běžných metod hodnocení investičních a neinvestičních projektů. Účelem hodnocení je na základě údajů z připravovaného projektu vypočítat možnost úspěšné realizace projektu. Plány v sobě obsahují zejména očekávané toky hotovosti, dobu návratnosti a očekávanou míru výnosnosti.

Přílohy žádosti 

Společně s žádostí jsou poskytovateli předkládány také povinné a nepovinné přílohy.

Povinné přílohy představují většinou dokumenty prokazující právní subjektivitu žadatele, podklady pro posouzení finančního zdraví (daňové přiznání, účetní výkazy, účetní závěrky, apod.), doklady prokazující majetkoprávní vztahy k nemovitostem, jejichž se dotkne realizace projektu (list vlastnictví, katastrální mapa, nájemní smlouva, apod.), čestná prohlášení, uzemní rozhodnutí, stavební povolení apod.

Nepovinné přílohy většinou úzce souvisí s tzv. hodnotícími kritérii, dokládají tvrzení v projektovém záměru, a jsou proto neméně důležité. Nepovinné přílohy mohu do jisté míry promluvit do hodnocení a bodování projektu. Takovými to přílohami mohou být různé certifikáty, rámcové smlouvy o spolupráci s VŠ a výzkumnými ústavy, marketingové analýzy, soulady se strategickými rozvojovými dokumenty měst a obcí, apod.

Je však důležité si uvědomit, že příprava některých příloh (např. stavební povolení) může zabrat více času, a proto by jste měli mít na paměti, že podcenění může znamenat nedodání požadované přílohy včas a ohrožení tak celého projektu.

Zdroj: JVM-RPIC, spol. s r.o.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce