Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem (vzor)

V případě, že jako zaměstnavatel obdržíte návrh na okamžité zrušení pracovního poměru za strany zaměstnance, nejprve zkontrolujte, zda-li obsahuje všechny potřebné náležitosti a až pak jednejte.

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

Náležitosti návrhu na okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance

  • označení zaměstnavatele,
  • skutkové vymezení důvodu okamžitého zrušení (§ 56) tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným; důvod nesmí být dodatečně měněn,
  • doručení zaměstnavateli ve stanovené lhůtě (do dvou měsíců ode dne, kdy se zaměstnanec o důvodu dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl)
  • datum a místo vyhotovení, podpis zaměstnance

Okamžité zrušení pracovního poměru je výjimečným způsobem jeho rozvázání. Zákon opravňuje zaměstnance ke skončení pracovního poměru tímto způsobem v mimořádných situacích, kdy už na něm nelze spravedlivě žádat, aby ještě dále pracoval pro svého zaměstnavatele, který porušuje v tomto vztahu své hlavní povinnosti.

Důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

Prvním důvodem pro okamžité zrušení je nepříznivý zdravotní stav zaměstnance, pro který dál nemůže vykonávat dosavadní práci bez vážného ohrožení svého zdraví, což je výslovně konstatováno v předloženém lékařském posudku. Ze skutečnosti, že zaměstnanec může rozvázat pracovní poměr až po uplynutí 15 dnů ode dne doručení lékařského posudku, nelze dovozovat, že je ještě po tuto dobu povinen konat dosavadní práci. Po doručené lékařského posudku má zaměstnavatel povinnost převést jej na jinou práci (srov. § 41odst. 1 písm. a/ ZP). V případě, že tak neučiní, jde o překážku na straně zaměstnavatele (§ 208 ZP).

Druhým důvodem je skutečnost, že zaměstnavatel nevyplatil mzdu, plat nebo jejich náhradu nebo jakoukoliv jejich část do 15 dnů po uplynutí její splatnosti. Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr do dvou měsíců ode dne, kdy se o důvodu dověděl, a do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. Důvod k okamžitému zrušení pracovního poměru spočívající v nevyplacení mzdy nebo náhrady mzdy zaměstnanci se týká pouze ochrany zaměstnanců, kterým nebyla mzda či náhrada mzdy vyplacena ve stanovený den a ani do 15 dnů po uplynutí její splatnosti. Nevztahuje se tedy např. na situaci, kdy je zaměstnanci omylem vyplacena mzda nižší, než mu náleží.

Okamžité zrušení pracovního poměru musí být provedeno písemně a musí být ve stanovené lhůtě doručeno zaměstnavateli, jinak je neplatné.

Vzor okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnancem

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem VZOR ke stažení pro členy klubu Můj iPodnikatel

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce