Jak darovat nemovitost

Pokud jste se rozhodli darovat někomu svou nemovitost, čtěte, jak to udělat co nejlépe, abyste se nedostali do rozporu s právem.

Darovací smlouva na nemovitost

darování nemovitostí dochází k převodu vlastnického práva ještě za života stávajícího vlastníka, který se může zcela libovolně rozhodnout o nakládání se svým nemovitým majetkem. V souvislosti s darováním nemovitostí pak může vyvstat celá řada právních otázek, z nichž některé jsou přiblíženy dále.

1. Vyplácení sourozenců

Zákonem není stanovena žádná povinnost při darovací smlouvě jak ze strany dárce, tak i ze strany obdarovaného, vyplácet finančně např. ostatní děti dárce – sourozence obdarovaného, ani se nevyžaduje jejich souhlas s převodem.

2. Darování nezletilému

Darovací smlouvu na nemovitost lze uzavřít i ve prospěch nezletilého dítěte, nicméně takový převod je jednak nutno vždy velmi dobře promyslet a jednak podléhá soudnímu souhlasu.

3. Darování podílu

Darovat je možno případně také pouze spoluvlastnický podíl na nemovitosti, což bývá často využíváno podle konkrétní situace např. v případech vyšších či společných investic do nemovitosti. Je třeba upozornit, že v případech, kdy by se dárci rozhodli darovat nemovitost nikoliv výlučně jejich potomkovi, ale taktéž jeho/její manželovi či manželce, že v případě rozvodu manželství by potomek dárců byl povinen tohoto manžela/manželku finančně vyplácet z tržní ceny daného podílu na nemovitosti. U darování podílu se dále neuplatní tzv. zákonné předkupní právo a není třeba žádat o souhlas s převodem ostatní spoluvlastníky, vyjma případu, kdy by mělo být současně zřízeno věcné břemeno.

4. Darování a zástavní právo

Pokud na nemovitosti vázne zástavní právo, neznamená to ještě samo o sobě, že převod nemovitosti by byl vyloučen.

Rozhodně je však vhodné získat souhlas zástavního věřitele, a to především preventivně z pohledu možných sankcí sjednaných v rámci zástavní nebo úvěrové smlouvy.

5. Darování při dluzích či exekucích vlastníka

Takové darování rozhodně nelze obecně doporučit, neboť taková smlouva může být jednak neplatná, zejména v případech probíhajících exekucí a jednak může být tzv. odporovatelná ze strany věřitelů, a to až do tří let od převodu. Současně může také vyvstat otázka možných trestněprávních důsledků.

6. Věcné břemeno bydlení a užívání

Pokud se týká možnosti dalšího užívání nemovitostí ze strany dárce po realizaci daru, pak se tato situace právně řeší zřízením tzv. věcného břemene práva doživotního a bezplatného bydlení v části darované nemovitosti, včetně spoluužívání společných prostor a případně také pozemků. Toto věcné břemeno se zapisuje do katastru nemovitostí, musí být obdarovanou stranou respektováno a tzv. vázne na darované nemovitosti, tedy nedochází k jeho výmazu či zrušení ani případným dalším převodem nemovitostí, tzn. i každý další nabyvatel nemovitosti jej musí respektovat. Je třeba si dávat značný pozor na přesné formulace a vymezení tohoto věcného břemene.

7. Darování a osvobození od darovací daně

Ke dni zpracování článku platí, že od daně darovací je zcela osvobozeno bezúplatné nabytí majetku mezi osobami zařazenými v I. a II. skupině a takový obdarovaný státu neodvádí žádnou darovací daň. Není tak třeba zajišťovat ani znalecký posudek na ocenění nemovitostí. I. skupinou jsou přitom příbuzní v řadě přímé (děti, vnuci, rodiče, prarodiče) a manželé, II. skupinou jsou pak zj. sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, zeťové a snachy, děti a rodiče manžela, manželé rodičů a za podmínek zákona i tzv. osoby spolužijící ve společné domácnosti (např. druh či družka).

8. Pozor na bezplatné vzory

S ohledem na to, že u převodů nemovitostí, včetně právě darovací smlouvy na nemovitosti, jde o poměrně vysoké hodnoty, se nedoporučuje svěřovat se pouze do rukou obecného vzoru z internetu, z jiného případu či osoby, která za takovou smlouvu neručí. Málokdo totiž ví, nebo si uvědomuje, že i smlouva, kterou katastrální úřad zavkladuje, může být v budoucnu prohlášena za neplatnou. Zdaleka tak nejde jen o to, zda smlouvu katastrální úřad tzv. zapíše na první pokus, či nikoliv a riskovat se v těchto případech rozhodně nemusí vyplatit.

Uvedené upozornění o to více platí v případě kupní smlouvy na nemovitosti, kde se kromě toho při nevhodném nebo špatném právním ošetření převodu riskuje jak ztráta nemovitosti, tak i kupní ceny, často znamenající pro danou smluvní stranu celoživotní úspory. Opatrnost a kvalitní právní ošetření takového převodu je proto více než na místě.

Petr Hradil
Petr Hradilhttps://advokat-zlinsko.cz
Advokátní kancelář www.advokat-zlinsko.cz se zabývá převody nemovitostí právně kvalitně a za rozumnou cenu a vymáháním pohledávek i bez plateb předem.

Inzerce