Co vám řekne o vašem podniku rozvaha a výsledovka

Účetnictví neděláte zbůhdarma nebo jen pro finanční úřad. Účetnictví se zabývá majetkem podniku, dluhy, pohledávkami, aktivitou podniku a nakonec z toho odvozuje, zda podnik zbohatl nebo zchudl. Je to docela chytře vymyšlený evidenční systém a navíc jediný zdroj informací o firmě mimo vaši vlastní paměť.

Využijte informací z účetních výkazů pro řízení své firmy

K čemu je dobré účetnictví

Účetnictví prostřednictvím účetních výkazů podává informace o tom, jak podnik věcně funguje, kde se co nakupuje, jak se vyrábí a jak prodává, odkud se berou peníze a proč firma peníze vydává. Dává podklady pro odměňování zaměstnanců. Uchovává informace o tom, kdo firmě dluží a komu firma dluží. Vypovídá o tom, jaká je aktivita firmy a jestli tato aktivita přináší výsledky.

Majetek a dluhy

Majetek podniku coby účetní pojem představuje soubor prostředků užívaných k podnikání. Každý majetek někomu patří. Majetek podniku můžete díky rozvaze vnímat jednak ze stránky jeho skladby (budovy, stroje, automobily, výpočetní technika atd.), tak ze stránky jeho vlastnictví (využíváte vlastní nebo cizí zdroje). Bohatství firmy nepředstavuje celá hodnota jeho majetku, ale až to, co z hodnoty majetku zbyde po odečtení dluhů. Skutečné bohatství firmy odpovídá výši vlastního kapitálu.

Vztah mezi vlastními a cizími zdroji je klíčovou otázkou optimalizace finanční struktury. Jaký poměr je optimální? Odpověď není zcela jednoduchá. Cizí peníze jsou levnější než vlastní. Určité zadlužení je žádoucí, neboť podporuje dobrou rentabilitu vloženého kapitálu. Na druhou stranu rostoucí dluhy snižují finanční stabilitu firmy. Zadlužený podnik se stává pro banky rizikovější a méně vhodný pro úvěrování s dobrým úrokem.

Východiskem pro řízení majetkově-finanční stability podniku je velikost podnikového majetku a to, zda má podnik více dlouhodobého nebo oběžného majetku. Poměr mezi stálým majetkem a oběžným majetkem je podstatný pro tvorbu zisku a celkovou rentabilitu. Důležité je však také udržování platební schopnosti.

Bilanční pravidlo říká, že dlouhodobý majetek by měl být financován dlouhodobými zdroji a krátkodobý majetek z krátkodobých zdrojů. Porovnejte si tedy vztah mezi výší dlouhodobého majetku a hodnotou vlastních zdrojů a dlouhodobých zdrojů vaší firmy. Výši dlouhodobých zdrojů zjistíte rozdílem cizích zdrojů a krátkodobých závazků, případně krátkodobých finančních výpomocí a úvěrů.

Co je podstatné ve výsledovce

Jelikož rozvaha zobrazuje stav, sama o sobě umožní charakterizovat pouze momentální strukturu majetku a financí podniku. Pro řízení podniku však jen stavové veličiny nestačí. Chcete-li zjistit více, potřebujete nahlédnout minimálně také do výkazu zisků a ztrát, který spadá do stejného časového období.

výsledovky se dozvíte více o postavení firmy, jejích vyhlídkách a šancích, ale také problémech, neboť zachycuje náklady a výnosy. Náklady jsou v účetnictví synonymem zchudnutí a výnosy jsou účetním termínem pro zbohatnutí. Výnosy a náklady firmy vypovídají o aktivitě podniku a sledují se za každý rok zvlášť.

To podstatné z výkazu zisků a ztrát lze shrnout do těchto otázek:

  • Dosahuje firma zisku z provozní činnosti?
  • Pokryje provozní zisk finanční náklady (tj. bankovní poplatky, úroky z úvěrů atd.)?
  • Je zisk (případně ztráta) v provozní činnosti tvořen(-a) běžnou činností podniku (a nikoli prodejem zásob a majetku)?
  • Je přidaná hodnota (obchodní a výrobní marže) kladná?
  • Pokrývá přidaná hodnota osobní náklady (produktivita práce je dostatečná na vytvoření hodnoty převyšující náklady na materiál, energie a služby)?

Můžete-li si na výše uvedenou pětici otázek odpovědět kladně, gratuluji. Váš podnik bohatne a má dobré šance si svoji současnou pozici udržet.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce