Jak udržet náklady na podnikání na uzdě

Moudré knihy praví, že cílem každého podnikatele by měla být maximalizace zisku za současné minimalizace nákladů. Ačkoliv to může vypadat velmi sofistikovaně, prakticky nejde o nic objevného – snižovat své náklady a zvyšovat zisk je denní chléb všech podnikatelů. O to, jak přímo zvyšovat zisk nám v tomto článku nepůjde, zato vám prozradíme, jak přistupovat ke snižování nákladů na podnikání (a tím zvyšovat zisk nepřímo).

Náklady na podnikání a jejich optimalizace

Co vše tvoří náklady při podnikání

Náklady jsou peněžním vyjádřením spotřeby všech vstupů do podnikání (energie, materiál, služby, poplatky, mzdy atd.).

Když jde o náklady, vzniká u každého podnikatele dilema – zatímco z ekonomického hlediska má zájem na co nejnižších nákladech, z daňového hlediska je naopak žádoucí, aby byly náklady co nejvyšší. Čím jsou totiž vyšší náklady, tím je nižší zisk a s ním i daňová povinnost vůči státu.

Vedle řešení této schizofrenie existuje ještě i jiný pohled na věc. Ne každý náklad, který podnikateli vzniká, aby mohl svoji podnikatelskou činnost vykonávat, je z pohledu zákona o dani z příjmů nákladem, který je daňově uznatelný (tzn. takový, který snižuje daňovou povinnost).

Přečtěte si o tom, Každý jeden podnikatel proto stojí před otázkou, jak na nákladech šetřit. Ve svém uvažování zohledňuje všechny výše popsané aspekty.

Náklady z pohledu daní

Pokud jde o daňové hledisko, existují univerzální postupy, které se dají použít k 

Zajímat by vás v této spojitosti mohla daňová optimalizace výrobního procesu

Náklady z pohledu ekonomiky podniku

Při ekonomickém hledisku snižování nákladů je to ale složitější. Výše a struktura nákladů je velmi různorodá v závislosti na velikosti podniku, oboru podnikání, regionu nebo na druhu nákladů.

Redukovat např. náklady na za telekomunikační služby u podnikatele, který provozuje call-centrum, může být ekonomická sebevražda, kdežto u výrobního podniku by šlo v tomto případě o žádoucí snižování režijních nákladů. Obdobně, snižovat náklady na mzdy u bezpečnostní agentury je mnohem složitější, než ve výrobě, kde je možné k redukci těchto nákladů zavést nové technologie. Podobných příkladů lze nalézt nespočet.

Fixní vs. variabilní

Důležité je ale i to, zda jde o náklady fixní nebo variabilní.

Variabilní náklady jsou náklady vyjádřené na jednotku výkonu (např. jeden výrobek) a mění se v závislosti od počtu jednotek (zvýší-li se objem produkce výrobku, musí se také odpovídajícím způsobem zvýšit objem spotřebovaného materiálu k jejich výrobě).

Fixní náklady jsou naopak ty, jejichž výše se s objemem produkce nezvyšuje přímo úměrně (např. náklady na osvětlení výrobní haly budou stejné, ať za jeden den vyprodukujete 100 nebo 1000 ks výrobků). Fixní náklady mají většinou podobu režijních nákladů a z jejich povahy vyplývá, že jedinou cestou k jejich snížení je jejich zefektivnění – tzn. zvyšovat objem produkce za svávajících fixních nákladů (pokud v hale vyrobíte více výrobků, osvětlení sice levnější nebude, ale náklady na osvětlení na jeden výrobek budou ve výsledku nižší než při menším objemu produkce).

Tento materiál vznikl za podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Manažerský pohled na snižování nákladů

Pokud jde o snižování, resp. optimalizaci nákladů, musí mít podnikatel na paměti několik pravidel, které jsou důležité pro udržování nákladů na uzdě.)

Je třeba mít

  • motivující systém hodnocení zaměstnanců,

Odměňování zaměstnanců musí plnit účel motivace k dosahování vyšších výkonů (objemu produkce nebo třeba prodeje) při současném hledání úspor na nákladech. Je dobré, aby zaměstnanci byli srozuměni s tím, že pokud dosáhnou úspor (a nesníží se tím objem produkce nebo, v lepším případě, ještě zvýší), vy jako zaměstnavatel se s nimi podělíte o dodatečný zisk.

  • propracované plánování a systém vyhodnocení odchylek,

Pro optimalizaci nákladů je v první řadě třeba plánovat produkci a s ní spojené náklady. Pokud se skutečnost od plánu odchýlí v negativním směru, je třeba odchylky vyhodnotit, zjistit jejich příčiny a patřičně se k nim postavit.

  • jasně definované kompetence a procesy.

Pokud vhodně nastavíte pracovní procesy, budou se vám náklady držet na uzdě mnohem snáze. Plýtvání bývá zpravidla způsobeno špatnými nebo nedostatečně definovanými procesy v podniku. Zároveň platí, že za každou činnost v podniku musí být někdo plně kompetentní.

Praktický pohled na snižování nákladů

Z praktických rad, které je možné použít ve většině podniků můžeme vzpomenout například

  • outsourcing,

Činnosti, které netvoří podstatu podnikání, je možné přenechat specializovaným firmám. V praxi je běžné, že servisní činnosti (např. účetnictví, úklid apod.) vykonávají kmenoví zaměstnanci, ale jejich vytížení není dostatečné a náklady na takové činnosti jsou pak neúměrně vysoké. Řešením je tyto činnosti (většinou služby) nakupovat od jiných podnikatelů. Podnikatel tím získá větší flexibilitu, jeho zaměstnanci nejsou vytíženi neproduktivními činnostmi a tím ušetří.

  • leasing,

Leasing, jinými slovy pronájem, se dá využít u technologií, výrobních strojů, firemních automobilů apod. Pokud potřebuje podnikatel zajistit např. další výrobní stroje, nemusí je nákladně nakupovat, ale pouze pronajmout – kdy se náklady rozprostřou do mnohem delšího období a pro bankovní účet podnikatele to není taková zátěž. Leasing se zároveň vyplácí i z daňového hlediska.

  • vyjednávání vždy a všude.

I malé podniky nebo živnostníci jsou dnes lukrativní klienti a dodavatelé se jim snaží ve většině případů vycházet vstříc. Pokud vašemu podnikání nesedí předpřipravené balíky služeb (např. telefonní paušály), nebojte se vyjednávat o lepších podmínkách, které vám budou více nákladově vyhovovat.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce