Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)

V rámci péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci ukládá zákoník práce zaměstnavateli povinnost zabezpečit osobní ochranné pracovní prostředky a mycí, čistící a dezinfekční prostředky pro své zaměstnance dle povahy práce, kterou vykonávají.

Osobní ochranné pomůcky při práci

Stále se v praxi lze potkat s tím, že zaměstnavatelé, než by svým zaměstnancům poskytli osobní ochranné pracovní pomůcky, poskytnou jim raději finanční prostředky na tyto pomůcky s tím, že zaměstnanci si peníze ponechají, OOPP si neopatří a ochrana zdraví při práci je tak ohrožena. Povinnost poskytovat OOPP nelze nahrazovat finančním plněním.

Co jsou osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP)

Osobní ochranné pracovní pomůcky jsou to prostředky určené k tomu, aby je zaměstnanci používali nebo nosili a tím se chránili před riziky, která by mohla ohrozit jejich život a bezpečnost jakož i veškeré doplňky nebo příslušenství určené k tomuto účelu. Ochranný prostředek je určen pro osobní užívání zaměstnancem.

Co nejsou osobní ochranné pracovní pomůcky

 • běžné pracovní oděvy, obuv a uniformy, které nejsou specificky určeny k ochraně zdraví a bezpečnosti při práci,
 • zařízení pro nouzovou záchrannou a havarijní službu,
 • ochranné prostředky, které jsou nošeny nebo používány vojenskými, policejními a dalšími složkami zajišťujícími veřejný pořádek,
 • ochranné prostředky stanovené dopravními předpisy pro silniční dopravu,
 • sportovní vybavení,
 • prostředky pro sebeobranu nebo zastrašovací prostředky,
 • přenosné prostředky pro detekci a signalizování rizik a obtěžujících faktorů.

Jaké podmínky musí OOPP splňovat

 • být účinné vůči vyskytujícím se rizikům, přičemž jejich používání nesmí představovat další riziko,
 • odpovídat existujícím podmínkám na pracovišti,
 • respektovat ergonomické požadavky a zdravotní požadavky na zaměstnance,
 • být přizpůsobeny fyzickým předpokladům zaměstnance.

Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanec používal současně více ochranných prostředků, musí být prostředky vzájemně slučitelné.

Rozsah vybavení zaměstnanců ochrannými prostředky musí vždy odpovídat povaze vykonávané práce a pracovním podmínkám. Podmínky používání OOPP musí být stanoveny zaměstnavatelem na základě závažnosti rizika

Povinnosti zaměstnavatele ve vztahu o OOPP

Povinnosti v této oblasti zaměstnavateli ukládá zákoník práce a nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků (MČDP).

1. Zpracovat směrnici o poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP) a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků (MČDP) v podniku

Směrnice musí být zpracována na základě vyhodnocení rizik, a následného vytvořeného seznamu a rozsahu poskytování OOPP a MČDP, stanovených lhůt využitelnosti a způsobu evidence OOPP. Směrnice stanovuje způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště, jejich vlastností s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků. Směrnice může být ve formě vnitřního předpisu, kolektivní smlouvy nebo pracovního řádu.

Směrnice by měla mimo jiné obsahovat:

 • Seznam OOPP a MČDP

Přesný obsah seznamu OOPP není v právních předpisech předepsán. Bude se lišit podle charakteru prováděných činností u zaměstnavatele. Na základě zjištěných a vyhodnocených rizik a konkrétních podmínek práce musí zaměstnavatel zpracovat vlastní seznam OOPP pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků zaměstnancům a ochranných nápojů. (Tento seznam je v dalším doplněn o rozsah dle profesí, tj. která profese na které OOPP má nárok.)

 • Stanovení rozsahu poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)

Rozsah poskytování OOPP je uváděn v seznamu této směrnice podle druhů profesí. Stanovená lhůta používání je informativní, a to ve smyslu předpokládané doby využitelnosti ochranného prostředku.

V případě, že zaměstnanec předloží poškozený nebo zničený ochranný prostředek před uplynutím předpokládané doby využitelnosti, posoudí vedoucí jak k poškození došlo. Prokáže-li, že poškození bylo úmyslné nebo vzniklo nesprávným používáním, předepíše podřízenému tento prostředek k náhradě

Došlo-li ke znehodnocení OOPP, musí zaměstnanec dostat nový ochranný pracovní OOPP, u nichž je předepsána povinná kontrola (bezpečnostní pásy, lana, filtr polomasky, apod.), musí být vyřazeny ihned, jakmile není možné je podle výsledku kontroly dále používat.

 • Způsob poskytování OOPP nad rámec seznamu OOPP zaměstnancům vykonávajícím práci ve výšce a nad volnou hloubkou, pokud pracoviště není vybaveno ochrannými nebo záchytnými konstrukcemi:

Ochrannou přilbu – zaměstnancům, kteří se v rámci své pracovní činnosti pohybují v prostorách, kde je nebezpečí zranění pádem předmětů,

Ochranný šátek nebo čepici – zaměstnancům, kteří pracují v bezprostřední blízkosti rotujících strojových součástí a v souvislosti s tím jsou v nebezpečí zachycení vlasů,

Příslušné ochranné pracovní prostředky (např. ušní ucpávky proti hluku, sluchátkové chrániče, štítky, brýle, dýchací přístroje, respirátory apod.) – zaměstnancům, kteří jsou ohroženi průmyslovou toxikologií, škodlivinami mechanickými, fyzikálními apod.

2. Poskytnout bezplatně zaměstnancům na základě vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce OOPP, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje.

3. Mycí, čisticí a dezinfekční prostředky poskytuje zaměstnavatel na základě zhodnocení rozsahu znečištění zaměstnanců při práci nebo jejich ohrožení dráždícími látkami

Množství dezinfekčních prostředků je stanoveno v nařízení vlády č. 495/2001 Sb., příloha 4 „Příklady druhů prací z hlediska znečištění“. Za dezinfekční prostředky se považují též ochranné masti.

4. Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním

5. Poskytovat zaměstnancům ochranné nápoje na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami.

Rozsah a podmínky jsou stanoveny nařízením vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů.

6. Poskytnuté OOPP musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí být označeny CE.

Označení CE znamená, že výrobek splňuje požadavky příslušné evropské směrnice (v tomto případě ES 89/686/EHS).

Označení CE umisťuje na výrobek výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce. Pro uživatele je to signál, že je výrobek za podmínek uvedených v návodu bezpečný. Přítomnost označení CE na výrobku by měla nahradit předložení prohlášení o shodě nebo certifikátu. Proto je také neoprávněné umístění označení CE trestáno vysokými pokutami až 20 mil. Kč.

Přidělované OOPP musí odpovídat podmínkám na pracovišti, být přizpůsobené fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců, respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců a být vzájemně slučitelné, pokud podmínky vyžadují jejich kombinaci.

7. V prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění, poskytnout jako osobní ochranné pracovní prostředky též pracovní oděv nebo obuv.

Mimořádné opotřebení nebo znečištění není blíže specifikováno. Rozhodující je konkrétní posouzení a zhodnocení podmínek vykonávané práce. Orientačním měřítkem by mohl být výkon takové práce, při níž dojde k totálnímu (absolutnímu) znehodnocení pracovního oděvu či obuvi za dobu kratší než jeden rok.

8. Poskytovat osobní ochranné pracovní prostředky přiměřeně všem osobám, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovišti; týká se i exkurzí, návštěv, kontrolních orgánů apod.

9. Seznámit zaměstnance s používáním ochranných pracovních prostředků.

Zdroj: V článku byly použity informace ze serveru BOZPinfo.cz.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce