Příjmy osvobozené od daně z příjmů fyzických osob

Mnohé z příjmů fyzických osob, jsou od daně z příjmů osvobozeny. V následujícím článku se dozvíte, jaké příjmy to za zdaňovací období roku 2020 jsou.

Příjmy osvobozené od daně z příjmů FO

Pokud se prozatím neorientujete v problematice daní z příjmů FO, doporučujeme vám si nejdříve prostudovat Základní informace o dani z příjmů FO. Daňové přiznání za rok 2020 se vám pak bude snáze vyplňovat.

Daň z příjmu FO a osvobozené příjmy

Řada příjmů fyzických osob, které jsou předmětem daně, jsou od daně osvobozeny. Určuje to tak § 4 zákona o dani z příjmů

Mnohé příjmy fyzických osob jsou osvobozeny již svým charakterem, další jsou osvobozeny při splnění určitých podmínek. Významnou roli např. u prodeje majetku má skutečnost, zda byl nebo je majetek zařazen do obchodního majetku.

Co je příjem osvobozený od daně z příjmu FO

Příjmy z prodeje majetku

1. Příjmy z prodeje rodinného domu nebo bytu

Příjmy z prodeje rodinného domu nebo bytu jsou osvobozené, pokud v nich prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem. Není-li splněna výše uvedená podmínka, je prodej osvobozen, pokud doba mezi nabytím a prodejem nemovitosti přesáhne 5 let.

2. Příjmy z prodeje movitých věcí

Příjem z prodeje movitých věcí je vždy osvobozen, pokud tyto věci nejsou zahrnuty do obchodního majetku.

Výjimku u movitých věcí tvoří příjmy z prodeje motorových vozidel, letadel a lodí. Zde platí podmínka osvobození prodeje po 1 roce od nabytí.

3. Příjmy z prodeje cenných papírů

Do roku 2013 byly příjmy z prodeje cenných papírů osvobozeny, pokud přímý podíl osoby na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti nepřesáhl ve 24 měsících před prodejem 5 % a doba mezi nákupem a prodejem cenných papírů přesáhla 6 měsíců.

Od roku 2014 je nová lhůta pro osvobození příjmů od zdanění sjednocena na 3 roky. Při podílu nižším než 5 % se tedy tato lhůta prodlužila (z dřívějších 6 měsíců), při podílu nad 5 % zkracuje (z dřívějších 5 let). Pro správné daňové posouzení je důležité také přechodné ustanovení: zatímco prodloužení časového testu z 6 měsíců se uplatní až na nově nabyté cenné papíry (v roce 2014), zkrácení by se díky chybějícímu přechodnému ustanovení mělo použít i na cenné papíry nabyté dříve (před rokem 2014).

Osvobození příjmů z prodeje cenných papírů pořízených před nabytím účinnosti novely se bude posuzovat podle současných předpisů.

Pro všechny cenné papíry se uplatní osvobození příjmů z prodeje cenných papírů, pokud jejich celková částka za kalendářní rok nepřesáhne 100 tisíc Kč. Tato částka se však vztahuje k příjmům, nikoliv zisku. 

Pozor! Osvobození se nevztahuje na movitý i nemovitý majetek zařazený do obchodního majetku. Pokud byl movitý či nemovitý majetek součástí obchodního majetku, je příjem z prodeje osvobozen po 5 letech od vyřazení z OM.

Sociální příjmy

Plně bez podmínek je od daně z příjmů FO osvobozena většina příjmů sociálního charakteru. Jedná se o nemocenské dávky, státní sociální podpory, dávky sociální péče, dávky v hmotné nouzi, podpora v nezaměstnanosti, příjem přijatý v rámci plnění vyživovací povinnosti apod.

Náhrady škody, pojistná plnění

U náhrady škody a pojistného plnění příjem nahrazuje vzniklé ztráty. Proto jsou i tyto příjmy od daně z příjmů FO osvobozeny opět v případě, že poškozený majetek nebyl součástí obchodního majetku.

Výhry ze soutěží

Od daně z příjmů FO jsou osvobozeny ceny z veřejných a reklamních soutěží či sportovních soutěží nepřevyšující částku 10 tis. Kč.

Více o příjmech osvobozených od daně z příjmů FO

Podrobněji o příjmech osvobozených od daně z příjmů se dočtete přímo v § 4 zákona o dani z příjmů.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce