Daň z příjmu fyzických osob

Přečtěte si aktuální a podrobné, ale srozumitelné informace o dani z příjmu fyzických osob včetně OSVČ.

Daň z příjmu OSVČ

Daň z příjmů (fyzických, ale i právnických osob) je daní přímou, tj. je vypočtená z konkrétních příjmů nebo majetku poplatníka. Daň z příjmů se odvádí finančním úřadům na základě daňového přiznání anebo prostřednictvím mzdy, je-li fyzická osoba zaměstnancem nebo je příjemcem odměny z výkonu funkce.

Daň z příjmů fyzických osob je upravena v Zákonu o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

Pro základní orientaci v pojmech, které se používají v souvislosti s daní z příjmů fyzických osob, vám poslouží Slovníček pojmů k daním z příjmů FO.

Poplatníci daně z příjmů FO

Poplatníky daně z příjmů fyzických osob ustanovuje §2 ZDP.

Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou:

 • Fyzické osoby, které mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují.

Tyto poplatníky označuje zákon jako daňové rezidenty a do základu daně vstupují jak příjmy vygenerované na území ČR, tak i příjmy plynoucí z činností a zdrojů, které realizují v zahraničí.

Pozor! Bydlištěm nemusí být jen nahlášený trvalý pobyt – pro účely daně z příjmu je rozhodující, zda se v ČR skutečně poplatník zdržuje, nebo má zde úmysl se trvale zdržovat vzhledem k jeho rodinnému stavu atp. Další podmínkou je pobyt na území ČR alespoň 183 dní v příslušném kalendářním roce a to souvisle nebo v několika obdobích.

 • Fyzické osoby, které nemají na území ČR bydliště nebo se zde obvykle nezdržují nebo pokud tak stanoví mezinárodní smlouvy.

Tyto poplatníky nazýváme daňovými nerezidenty. Daňovou povinnost mají z příjmů, které plynou ze zdrojů na území České republiky. Daňovými nerezidenty jsou i studenti a pacienti na léčebném pobytu, kteří se na území ČR obvykle zdržují.

Předmět daně z příjmů fyzických osob

Předmětem daně z příjmů jsou:

 • § 6 – Příjmy ze závislé činnosti (tj. příjmy ze zaměstnaneckého poměru, odměny členů statutárních orgánů, příjmy za práci členů družstev, jednatelů a společníků s.r.o.) a také příjmy z výkonu funkce.
 • § 7 – Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti.
 • § 8 – Příjmy z kapitálového majetku (tj. podíly na zisku, dividendy, úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček a jiné obdobné příjmy většinou se vztahující k finančním operacím).
 • § 9 – Příjmy z pronájmu (nemovitostí i movitých věcí pronajatých dlouhodobě).
 • § 10 – Ostatní příjmy (např. příjmy z příležitostných činností, příležitostného pronájmu movitých věcí, příjmy z prodeje nemovitosti, příjmy z ukončení účasti ve společnosti, příjmy ze zemědělské výroby neprovozované podnikatelem apod.).

Co není předmětem daně z příjmu fyzických osob

Předmětem daně z příjmů nejsou dary, příjmy fyzických osob provozující školská a zdravotnická zařízení, zvířecí útulky, převod majetku od osoby blízké zemědělského podnikatele po ukončení činnosti. Některé z uvedených příjmů však musí splňovat určité podmínky uvedené dále v § 3.

V souvislosti s předmětem daně z příjmů je třeba ještě upozornit na § 4  Osvobození od daně. Jsou zde uvedeny případy, za jakých okolností lze nezahrnout ke zdanění například i příjmy, které jsou předmětem daně.

Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti fyzické osoby (§7)

Do příjmů z podnikání spadají:

 • příjmy ze zemědělského podnikání (§ 7/1/a),
 • příjmy osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) podnikajících na živnostenský list (§ 7/1/b),
 • příjmy osob podnikajících podle zvláštních předpisů (např.: příjmy auditorů, daňových poradců, lékařů, advokátů apod. – § 7/1/c),
 • příjmy z podílů na zisku společníků veřejných obchodních společností a komplementářů komanditních společností.

Mimo výše uvedené příjmy z podnikání se v praxi vyskytují i příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti. Přehled těchto příjmů obsahuje § 7 odstavec 2.

Jedná se například o:

 • příjmy za poskytnutí autorských práv, honoráře za články do novin, příjmy umělců, příjmy z poskytnutí licenčních práv (§ 7/2/a)
 • patří příjmy architektů, spolupracujících osob (§ 7/2/b)
 • příjmy tlumočníků, rozhodců (§ 7/2/c)
 • příjmy insolvenčních správců (§ 7/2/d)
 • příjmy z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.

Poplatníci mohou dosahovat příjmů z více činností souběžně. Je důležité si jasně definovat, podle kterého § jste příjmy obdrželi. S tím souvisí otázky, zda jste povinni podat daňové přiznání, zda zdaňujete dosažený celkový příjem, nebo jen rozdíl mezi příjmem a výdaji apod.

Pozor! Ne každý příjem je však příjmem z podnikání či výdělečné činnosti. Některé příjmy mohou být takzvaně příležitostné. Kde je hranice jejich rozlišení, se dozvíte v článku Příležitostné příjmy vs. podnikání.

Základ daně z příjmů FO

Prvním krokem při stanovení základu daně z příjmů z podnikání FO je porovnání příjmů a výdajů, respektive výnosů a nákladů. Pro zvolení způsobu stanovení základu daně z příjmu u fyzických osob je rozhodující, jak jsou tyto údaje evidovány.

Fyzická osoba – podnikatel volí z následujících možností:

 • Stanete se účetní jednotkou a povedete podvojné účetnictví.
 • Povedete daňovou evidenci.
 • Výdaje uplatníte procentem z příjmů.

U podvojného účetnictví se při stanovení základu daně neporovnávají samotné příjmy a výdaje, ale výnosy a náklady. Výnosem se stává pro poplatníka například již vystavená faktura (nemusí být zaplacená) a nákladem je zaúčtovaná faktura přijatá. V obecné rovině je třeba se při vedení účetnictví u podnikatelů řídit zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.

V daňové evidenci se základ daně tvoří porovnáním samotných příjmů a výdajů. Více o tom, jak se uplatňuje daňová evidence při výpočtu základu daně z příjmů z podnikání FO.

§7 odst. 7 ZDP také umožňuje vyjádřit výdaje procentem z příjmů. V závislosti na vykonávané podnikatelské činnosti si můžete uplatnit výdaje v rozmezí od 40 % až do 80 % dosažených příjmů. U mnohých profesí je tento způsob výhodný, rozšířený a současně je i administrativně nenáročný. Postup pro výpočet základu daně výdajovým paušálem (procentem z příjmů).

Více o jednotlivých způsobech prokázání příjmů a výdajů se dočtete také v článku Daňová evidence, výdaje stanovené paušálem, podvojné účetnictví – jak prokázat příjmy a výdaje OSVČ.

Pozor! Ne u všech příjmů však lze počítat základ daně výše uvedeným způsobem. Příkladem je příjem z autorských práv dle §7 odst. 6 (do 10 000 Kč za kalendářní měsíc). Takový příjem je zdaňován jednorázově dle §36 zvláštní sazbou daně dle §36 zvláštní sazbou daně, a to u zdroje (plátce), který odměnu vyplácí. Tento příjem se již nezahrnuje do daňového přiznání.

Výpočet základu daně z příjmů fyzické osoby

Základ daně z příjmů FO se dá vypočítat podle obecného Schématu výpočtu základu daně z příjmů fyzické osoby.

Sazba daně z příjmu FO

Daň z příjmů FO se odvádí ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně a o odčitatelné položky od základu daně zaokrouhleného na celá sta Kč dolů a činí 15 %.

Dále je pak vypočtená daň upravena o daňové slevy, vznikne-li na ně nárok. Položky snižující základ daně a nárok na slevy na dani je poplatník povinen prokázat.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce