Daňová evidence, výdaje stanovené paušálem, podvojné účetnictví – jak prokázat příjmy a výdaje OSVČ

Při samostatné výdělečné činnosti má podnikatel několik možností prokazování svých příjmů a výdajů a  tudíž i pro uplatnění postupu pro výpočet všech jeho daňových povinností. Jaké jsou tedy možnosti vedení daňové evidence, jaká je hranice pro vedení podvojného účetnictví či výše paušálu pro odvod daní u OSVČ?

Evidence příjmů a výdajů pro daňové účely

Nejjednodušší a finančně nejméně nákladné je prokazování výdajů paušálem, další možností je vedení daňové evidence a nejnáročnější možností je vedení podvojného účetnictví.

1Podvojné účetnictví

Možnosti volby jsou samozřejmě omezené zákonem, ze zákona mají povinnost vést podvojné účetnictví

 • právnické osoby,
 • fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku,
 • fyzické osoby s obratem za předcházející kalendářní rok 25 miliónů Kč,
 • ostatní fyzické osoby na základě svobodného rozhodnutí.
 • ostatní fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé účastníky sdružení bez právní subjektivity, pokud alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení je výše uvedenou osobou,
 • ostatní fyzické osoby, kterým vedení účetnictví ukládá zvláštní předpis.

2Daňová evidence

- Z našeho e-shopu -

Daňovou evidenci vede především podnikatel či živnostník, jehož obrat za uplynulý kalendářní rok nepřesáhl 25 miliónů Kč a současně je pro něj uplatnění výdajů paušálem nevýhodné, protože jeho výdaje jsou vyšší než příslušná sazba paušálu u jeho kategorie ze zákona.

Daňová evidence nahradila v minulosti používané jednoduché účetnictví (počínaje rokem 2004) a její forma není striktně stanovena, hlavní podmínkou je ovšem správné zjištění všech povinných daňových odvodů. Je proto důležité správně evidovat:

 • příjmy a výdaje,
 • majetek a závazky.

Daňová evidence se tak může klidně vést pouze v MS Excelu, mnoho podnikatelů používá podobný počítačový program, ve kterém dříve vedli své jednoduché účetnictví.

U daňové evidence, na rozdíl od výdajů stanovených paušálem, je potřeba evidovat všechny výdajové doklady (faktury, výdajové pokladní doklady aj.) pro možnou daňovou kontrolu.

- Inzerce -

Vedení daňové evidence tak samozřejmě nezbavuje podnikatele vést průkaznou evidenci movitého i nemovitého majetku souvisejícího s jeho podnikatelskou činností. Poplatník je povinen uschovávat daňovou evidenci za všechna zdaňovací období, pro která neskončila lhůta pro vyměření daně stanovená zákonem o správě daní a poplatků.

I pro poplatníky, kteří vedou daňovou evidenci však platí povinnost inventarizace. Podle zákona se musí k poslednímu dni v roce zjišťovat skutečný stav zásob, hmotného majetku, pohledávek a závazků.

3Výdaje stanovené paušálem

Výdaje paušálem může uplatnit každý. Nelze však přecházet během jednoho roku z jiné evidence (prokazování výdajů), tj. výdaje paušálem se musí vést po celý rok. Největší výhodou stanovení výdajů procentem z příjmů je jejich jednoduchost, pro drobného živnostníka to znamená obrovskou výhodu v ušetřeném čase. Díky paušálu je celá evidence pro daňové potřeby mnohem jednodušší. OSVČ již nemusí vůbec schovávat výdajové doklady a lámat si hlavu, jestli jsou daňově uznatelné či nikoliv. Ze své evidence (ať už písemné či elektronické) si sečte všechny dosažené příjmy (ať už v hotovosti či v příjmu na bankovní účet) a ze součtu spočítá výdaje procentem ze zákona (liší se dle jednotlivých živností).

- Inzerce -

Evidovat se tak musí pro případnou kontrolu pouze příjmy a pohledávky, dobré je rovněž evidovat sociální a zdravotní pojištění či dlouhodobý majetek.

Drobný živnostník tak nemusí vést účetnictví ani daňovou evidenci, kterou by ve většině případech nebyl schopen sám zvládnout a ušetří za výdaje spojené s touhle agendou. V paušálu jsou ovšem zahrnuty i odpisy či mzdy, čili tento způsob není výhodný pro všechny. Vesměs jej využívají poradci, reklamní pracovníci, soukromí učitelé a další osoby samostatně výdělečně činné, které mají nízké náklady (nižší než je procentní sazba paušálu).

Má-li poplatník více příjmů a u každého je jiná výše paušálu, musí si zvlášť evidovat příslušné příjmy.

Výše paušálů (výdajů) dle podnikatelské činnosti

 • 80 % pro osoby podnikající v zemědělství,
 • 80 % u osob s příjmy z řemeslných živností,
 • 60 % u ostatních živnostníků,
 • 40 % u ostatních osob s příjmy ze samostatné výdělečné činnosti (svobodná povolání aj.),
 • 30 % z příjmů z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.

Od 1. ledna 2013 došlo k omezení absolutní výše výdajových paušálů u určitých typů příjmů.

Stávající výše výdajových paušálů je i v roce 2013 zachována, avšak u činností spadajících do paušálů ve výši 40 %, resp. 30 % bude absolutní výše odpočtu prostřednictvím paušálu omezena 800 tis. korunami u výnosů z autorských práv, resp. 600 tis. korunami u příjmů z pronájmu majetku, který je zařazen do obchodního majetku, (tedy maximálním možným odpočtem rovným 40 %, resp. 30 % z mezního příjmů stanoveného ve výši 2 mil. Kč).

Novinka od roku 2015

Od roku 2015 bude zaveden maximální limit pro uplatnění výdajových paušálů i u zbývajícího 60% a 80% paušálu. Limit pro všechny paušální výdaje tak bude odpovídat tržbám ve výši 2 000 000 Kč. U příjmů ze zemědělské činnosti, řemeslného podnikání, lesního a vodního hospodářství tak bude možné při použití paušálů uplatnit jako výdaj maximálně 1 600 000 Kč a u příjmů z ostatního živnostenského podnikání maximálně 1 200 000 Kč. Procentní výše paušálů zůstávají nezměněny, stejně jako obecná možnost uplatnit výdaje ve skutečné výši bez dalších omezení.Ministerstvo financí ČR

Prameny pro problematiku daní u OSVČ

 • Zákon o dani z příjmu v platném znění č. 586/1992 Sb.,
 • Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví.
- Z našeho e-shopu -
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Mohlo by vás zajímat ...

Inzerce