Daňová evidence, výdaje stanovené paušálem, podvojné účetnictví – jak prokázat příjmy a výdaje OSVČ

Při samostatné výdělečné činnosti má podnikatel několik možností prokazování svých příjmů a výdajů a  tudíž i pro uplatnění postupu pro výpočet všech jeho daňových povinností. Jaké jsou tedy možnosti vedení daňové evidence, jaká je hranice pro vedení podvojného účetnictví či výše paušálu pro odvod daní u OSVČ?

Evidence příjmů a výdajů pro daňové účely

Nejjednodušší a finančně nejméně nákladné je prokazování výdajů paušálem, další možností je vedení daňové evidence a nejnáročnější možností je vedení podvojného účetnictví.

1. Podvojné účetnictví

Možnosti volby jsou samozřejmě omezené zákonem, ze zákona mají povinnost vést podvojné účetnictví:

 • právnické osoby,
 • fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku,
 • fyzické osoby s obratem za předcházející kalendářní rok 25 miliónů Kč,
 • ostatní fyzické osoby na základě svobodného rozhodnutí.
 • ostatní fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé účastníky sdružení bez právní subjektivity, pokud alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení je výše uvedenou osobou,
 • ostatní fyzické osoby, kterým vedení účetnictví ukládá zvláštní předpis.

2. Daňová evidence

Daňovou evidenci vede především podnikatel či živnostník, jehož obrat za uplynulý kalendářní rok nepřesáhl 25 miliónů Kč a současně je pro něj uplatnění výdajů paušálem nevýhodné, protože jeho výdaje jsou vyšší než příslušná sazba paušálu u jeho kategorie ze zákona.

Daňová evidence nahradila v minulosti používané jednoduché účetnictví (počínaje rokem 2004) a její forma není striktně stanovena, hlavní podmínkou je ovšem správné zjištění všech povinných daňových odvodů. Je proto důležité správně evidovat:

 • příjmy a výdaje,
 • majetek a závazky.

Daňová evidence se tak může klidně vést pouze v MS Excelu, mnoho podnikatelů používá podobný počítačový program, ve kterém dříve vedli své jednoduché účetnictví.

U daňové evidence, na rozdíl od výdajů stanovených paušálem, je potřeba evidovat všechny výdajové doklady (faktury, výdajové pokladní doklady aj.) pro možnou daňovou kontrolu.

Vedení daňové evidence tak samozřejmě nezbavuje podnikatele vést průkaznou evidenci movitého i nemovitého majetku souvisejícího s jeho podnikatelskou činností. Poplatník je povinen uschovávat daňovou evidenci za všechna zdaňovací období, pro která neskončila lhůta pro vyměření daně stanovená zákonem o správě daní a poplatků.

I pro poplatníky, kteří vedou daňovou evidenci však platí povinnost inventarizace. Podle zákona se musí k poslednímu dni v roce zjišťovat skutečný stav zásob, hmotného majetku, pohledávek a závazků.

3. Výdaje stanovené paušálem

Výdaje paušálem může uplatnit každý podnikatel podnikající jako OSVČ. Nelze však přecházet během jednoho roku z jiné evidence (prokazování výdajů), tj. výdaje paušálem se musí vést po celý rok.

Největší výhodou stanovení výdajů procentem z příjmů je jejich jednoduchost, pro drobného živnostníka to znamená obrovskou výhodu v ušetřeném čase. Díky paušálu je celá evidence pro daňové potřeby mnohem jednodušší. OSVČ již nemusí vůbec schovávat výdajové doklady a lámat si hlavu, jestli jsou daňově uznatelné či nikoliv. Ze své evidence (ať už písemné či elektronické) si sečte všechny dosažené příjmy (ať už v hotovosti či v příjmu na bankovní účet) a ze součtu spočítá výdaje procentem ze zákona (liší se dle jednotlivých živností).

Evidovat se tak musí pro případnou kontrolu pouze příjmy a pohledávky, dobré je rovněž evidovat sociální a zdravotní pojištění či dlouhodobý majetek.

Drobný živnostník tak nemusí vést účetnictví ani daňovou evidenci a ušetří za výdaje spojené s touhle agendou. V paušálu jsou ovšem zahrnuty i odpisy či mzdy, čili tento způsob není výhodný pro všechny. Vesměs jej využívají poradci, reklamní pracovníci, soukromí učitelé a další osoby samostatně výdělečně činné, které mají nízké náklady (nižší, než je procentní sazba paušálu).

Má-li poplatník více příjmů a u každého je jiná výše paušálu, musí si zvlášť evidovat příslušné příjmy.

Výše paušálů (výdajů) dle podnikatelské činnosti

 • 80 % pro osoby podnikající v zemědělství,
 • 80 % u osob s příjmy z řemeslných živností,
 • 60 % u ostatních živnostníků,
 • 40 % u ostatních osob s příjmy ze samostatné výdělečné činnosti (svobodná povolání aj.),
 • 30 % z příjmů z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.

I paušály mají své limity. Maximální limit pro uplatnění paušálních výdajů je obrat ve výši 2 000 000 Kč. U příjmů ze zemědělské činnosti, řemeslného podnikání, lesního a vodního hospodářství je tak možné při použití paušálů uplatnit jako výdaj maximálně 1 600 000 Kč (80%) a u příjmů z ostatního živnostenského podnikání maximálně 1 200 000 Kč (60%), u svobodných povolání pak 800 000 Kč. Jedná se o maximální možné výše paušálem uplatnitelných nákladů. Při obratu přesahujícím 2 miliony korun se pak již žádné další výdaje neuplatní.

Prameny pro problematiku daní u OSVČ

 • Zákon o dani z příjmu v platném znění č. 586/1992 Sb.,
 • Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví.
Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce