Obecné náležitosti uzavírání smluv

Uzavírání smluv patří k dennímu životu nejen podnikatele, ale i běžného občana. Každý den uzavíráte smlouvy, aniž byste si to uvědomovali, proto je důležité znát obecné náležistosti uzavírání smluv.

Smlouvy

Zdaleka ne každá smlouva musí být uzavřena písemně, většinou postačí pouze ústní forma. Proto i ranní nákup novin je uzavření kupní smlouvy ústní formou, neboť vy převezmete noviny jako zboží a zároveň zaplatíte kupní cenu. Tyto dva úkony stačí, aby byla platně uzavřena kupní smlouva.

Smluvní strany

Pokud chcete uzavírat kvalitní smlouvy, musíte si uvědomit, že smlouva je taková, jaké jsou smluvní strany. Pokud jsou si obě smluvní strany rovnocennými partnery, potom i smlouva je vyvážená. V případě, že jedna ze smluvních stran má dominantnější postavení, často se to projeví i na samotné smlouvě, která je koncipována ve prospěch „silnějšího“ na úkor „slabšího“. I v tomto případě ale existuje smluvní svoboda.

Vždy si můžete vybrat, zda vůbec smlouvu uzavřete, případně s kým ji uzavřete. Zbytek už záleží na tom, jakého smluvního partnera si vyberete. Pokud budete uzavírat smlouvu například s bankou, bude se ve většině případů jednat o tzv. formulářové smlouvy, jejichž obsah určuje banka jednostranně, a vy se můžete pouze rozhodnout, zda ji podepíšete takovou, jaká je, či ji nepodepíšete vůbec. Chybou potom bývá, že si takovou smlouvu ani nepřečtete. Pokud smlouvu nemůžete změnit, vždy se můžete alespoň rozhodnout ji vůbec nepodepisovat, pokud by pro vás byla zcela nevýhodná.

V případě, že budete uzavírat smlouvu s podnikatelem, který má stejnou pozici jako vy, budete již schopni ovlivňovat i obsah smlouvy a z něho vyplývající práva a povinnosti.

Smlouvy černé na bílém

Pořekadlo „co je psáno, to je dáno“ platí při uzavírání smluv dvojnásob. Zákon stanovuje povinnou písemnou formu pouze u některých smluvních typů – nejčastěji smlouvy o převodu nemovitostí nebo smlouvy o nájmu nemovitostí, případně smlouvy licenční. Většinou ale stačí forma ústní. Vždy ale raději volte písemné uzavírání smluv, závazky se potom dají, v případě sporu, u soudu lépe prokazovat.

Náležitosti smlouvy

Zákon v některých případech stanovuje tzv. podstatné náležitosti, které smlouva musí mít. Může se jednat o formální náležitosti, kterými je především písemná forma, a obsahové náležitosti. Například ujednání o ceně, řádná specifikace předmětu smlouvy (smlouva musí být určitá), identifikace smluvních stran nebo jiné specifické náležitosti. Vždy je tedy nutné se seznámit s právní úpravou daného smluvního typu, aby smlouva splňovala všechny zákonné požadavky a byla platná. Předejdete tak řadě sporů.

Kde hledat právní úpravy jednotlivých smluv

Abyste se mohli seznámit s příslušnou právní úpravou jednotlivých smluvních typů, musíte vědět, kde ji najdete. Asi nejčastěji řešené kupní smlouvy, nájemní smlouvy a smlouvy o dílo upravuje nový občanský zákoník. Společenské smlouvy, které se využívají při zakládání společností, pak najdete v zákoně č. 90/2012 o obchodních korporacích.

Uzavírání smluv může být pro laiky složitou disciplínou, proto neuděláte chybu, když vyhledáte právní služby odborníka. Ten bude schopen vás upozornit na nepřiměřené sankce, nevhodné doložky (ať již rozhodčí či jiné), příp. skryté povinnosti.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce