Forfaiting – odkup pohledávek

Slyšeli jste už o forfaitingu? Pokud ne nebo si nejste přesně jisti, jaké výhody možnost odkupu firemních pohledávek přináší, přečtěte si následující článek. Zjistíte, že se ve skutečnosti jedná o jednu z možností financování vašeho podnikání.

Forfaiting a odkupované pohledávky

Forfaiting je odkup středně a dlouhodobých pohledávek forfaitingovou organizací (forfaiterem).

Odkupované pohledávky musí splňovat několik požadavků

 • jejich splatnost je zpravidla delší než 90 dnů a provádí se i odkupy s několikaletou splatností (4 a více let),
 • ve většině případů jsou za zahraničním subjektem,
 • jsou denominovány ve volně směnitelné měně,
 • musí být zajištěné (dokumentárním akreditivem, směnkou nebo bankovní zárukou).

V praxi se forfaitují zpravidla jednotlivé pohledávky. Odkupem pohledávky přebírá forfaitingová organizace veškeré riziko nesplacení odběratelem i ručitelem. Forfaiting se využívá zejména při dodávkách investičních celků do zahraničí.

Kdy je forfaiting vhodný 

Forfaiting se hodí pro firmy dodávající zahraničním odběratelům zboží či služby větších hodnot, zejména investiční celky. Pomocí této služby se omezí, respektive zcela vyloučí rizika spojená s odběratelem, jeho teritoriem a riziko změny měnového kurzu, a dodavatel získá provozní kapitál, ke kterému by se jinak dostal až po velmi dlouhém čase. V případě forfaitingových operací se vyvinul sekundární trh, například v Londýně. Forfaiter tedy může odkoupenou pohledávku dále prodat.

Nejdůležitější výhody forfaitingu 

 • Okamžitý přístup k hotovosti.
 • Jedná se o flexibilní službu, která umožňuje nabídku k odkupu všech pohledávek, ale i pohledávek jednotlivě.
 • Na rozdíl od faktoringu, forfaiting zabezpečuje profinancování pohledávek s delšími splatnostmi od 90 dní až do 10 let.
 • Při použití finančního forfaitingu lze prostřednictvím emise vlastních směnek získat prostředky na financování exportních kontraktů, stejně jako prostředky na financování provozu.
 • Nabídky k odkupu je možné získat v průběhu 24 hodin.
 • Snižuje potřebu klasického úvěru.
 • Převádí kurzové riziko a inkaso pohledávky na forfaitingovou společnost.

Jak se při forfaitingu postupuje

1. Smlouva mezi stranami 

Forfaitingový proces začíná uzavřením smlouvy mezi forfaiterem a dodavatelem. Obě strany vymezí konkrétní pohledávku, náklady spojené s odkupem, požadovanou dokumentaci a termín realizace.

2. Postoupení pohledávky

Poté prodávající dodá zboží zahraničnímu odběrateli a postoupí pohledávku forfaitingové organizaci.

3. Úhrada částky

Následuje úhrada dohodnuté finanční částky (hodnota pohledávky snížená o náklady forfaitingu) od forfaitera na účet dodavatele. Ke dni splatnosti pak forfaitingová společnost inkasuje nominální hodnotu pohledávky přímo od odběratele, respektive od jeho banky. Pokud se tak nestane, vystupuje jako věřitel a zajišťuje upomínky a další postup vedoucí k soudnímu vymáhání. 

Poplatky a záruky při forfaitingu

Forfaitingové poplatky (tzv. Arrangement Fee)

Tyto poplatky zohledňují náklady spojené s administrativním zpracováním forfaitingového obchodu, tj. závisí na rychlosti zpracování objemu obchodu a zároveň zohledňují riziko dlužníka, resp. ručitele.

Diskont (tzv. Commitment Fee) 

Jde o aplikovanou sazbu, stanovenou na bázi sazeb LIBOR (v případě devizového financování) a PRIBOR (v případě financování) v CZK a rozpětí nad tuto sazbu, která vychází z rizika země obchodu, délky obchodu apod. V podstatě se jedná o odměnu forfaitera za riziko zhoršení bonity dlužníka v období od uzavření smlouvy do odkupu pohledávky.

Požadované záruky

 • Při směnce – záruka vystavená prvotřídní komerční bankou formou avalu.
 • Při akreditivu – neodvolatelný akreditiv vystaven nebo potvrzen prvotřídní komerční bankou.
 • Bankovní záruka musí být neodvolatelná a bezpodmínečná, vystavená prvotřídní komerční bankou.
Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce