Fikce doručení – nepřebírat poštu se nevyplácí

Každému podnikateli nebo živnostníkovi vyplývají z jeho výdělečné činnosti určité povinnosti vůči orgánům veřejné správy (ať už placení daní nebo sociálního a zdravotního pojištění). Při opomenutí některé povinnosti je zpravidla upozorněn dopisem, jeho nepřevzetí se rozhodně nevyplácí.

Co je fikce doručení

Způsob doručování je upraven zákonem č. 500/2004 Sb., správním řádem. Písemnosti jsou zpravidla doručovány prostřednictvím České pošty na adresu trvalého bydliště. 

Rozhodnutí se doručují do vlastních rukou

Veškeré důležité písemnosti (tj. usnesení, platební výměry, výkazy nedoplatků, rozhodnutí aj.) vydané např. OSSZ, zdravotní pojišťovnou nebo finančním úřadem apod. se doručují do vlastních rukou na adresu trvalého bydliště. Písemnost lze ovšem doručit kdekoliv bude občan zastižen. Používají se buď obálky s červeným pruhem (lze doručit pouze do rukou adresáta), obálky s modrým pruhem (lze doručit i zmocněnci). Samozřejmě lze nechat zasílat všechny písemnosti někomu jinému (např. advokátovi nebo rodinnému příslušníkovi) na základě plné moci. 

Nejjednodušší je doručování elektronickou poštou

Roste počet podnikatelů, kteří si nechávají všechny písemnosti od orgánů ve veřejné správě posílat elektronickou poštou – je nutno o to ovšem požádat u příslušných institucí. Při této formě doručování písemností platí, že písemnost je doručena v okamžiku, kdy převzetí písemnosti potvrdí adresát zprávou, opatřenou zaručeným elektronickým podpisem. V případě, že není zaslána zpráva o doručení je písemnost následně zaslána poštou.

Jak je to s poštou u právnických osob

Písemnosti určené právnickým osobám se doručují pracovníkům oprávněným za tyto osoby přijímat písemnosti. Nejsou-li ustanoveni, zasílají se písemnosti určené do vlastních rukou tomu, kdo je oprávněn za tuto právnickou osobu jednat. Ostatní písemnosti jakémukoliv pracovníkovi firmy, který je přijme. 

I nepřevzatá písemnost nabude právní moci

Jestliže není adresát zastižen na adrese trvalého bydliště, doručovatel písemnosti o tom adresáta vyrozumí. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do patnácti dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. 

Dluh může exekutor vymáhat, i když jste žádnou písemnost neobdrželi

Velkou chybou je rovněž nepřebírání korespondence od uvedených institucí v případě, že má živnostník finanční problémy a pro jistotu nepřebírá poštu v domnění, že se na to nějak zapomene a když nic nepřevzal, tak nemůže přece nic platit.

U všech soudních a úředních listin platí institut fikce doručení, čili nepřevzetí pošty neznamená, že po dlužníkovi nikdo nic nemůže chtít, protože o tom neví. Všechny důležité listiny nabudou právní moci a stanou se vykonatelnými. Dlužník nepřebíráním pošty může promeškat lhůtu na odvolání a neví důležité informace o jeho případu. 

Doručování veřejnou vyhláškou

Nezdržuje-li se občan na adrese svého trvalého bydliště doručuje se písemnost veřejnou vyhláškou. Tento způsob doručení se děje tak, že příslušná instituce vyvěsí ve svém sídle po dobu patnácti dní oznámení o uložení písemnosti s jejím přesným označením. Patnáctý den vyvěšení se považuje za den doručení.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce